Samverkansavtal med Linnéuniversitetet

Pressmeddelande 2018-06-12

Landstingsstyrelsen godkände på tisdagen ett nytt samverkansavtal med Linnéuniversitetet.

Därmed har fyra viktiga utvecklingsaktörer i Linnéregionen enats om ett gemensamt avtal. Det är Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar Län, Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet som har träffat ett gemensamt samverkansavtal för perioden 2018-2022.

De fyra organisationerna har sedan flera år tillbaka omfattande samarbeten på olika nivåer och har även gjort en del gemensamma satsningar.

I det nya avtalet prioriteras fyra områden:

  • Förbättrad hälsa och livskvalitet.
  • Ökad förmåga att möta samhällets utmaningar.
  • Ökad innovationsförmåga och stärkt entreprenörskap.
  • Ökad attraktivitet.

Formerna för samverkan kommer att variera. Det kan bland annat komma att handla om gemensamma forskningsprojekt, verksamhetsförlagd utbildning/praktiktjänstgöring/examensarbeten, gemensam planering av program och kurser, gemensam finansiering av satsningar eller gemensamma nätverk/plattformar.

Handlingsplaner om digitalisering och bredbandsstrategi

Landstingsstyrelsen ställde sig på tisdagen bakom två handlingsplaner kopplade till länets utvecklingsstrategi. Dessa skickas nu ut på remiss till länets kommuner och andra aktörer.

Dels handlar det om en regional digital agenda 2019-2020 och dels om en regional bredbandsstrategi för Kalmar län 2019-2025.

Den digitala agendan begränsas till områden av strategisk betydelse och till insatser som kräver gemensam handling mellan olika aktörer över gränser. Agendan omfattar fem temaområden; kompetens, näringsliv, e-hälsa, infrastruktur och kommunal e-utveckling. Tillsammans med en övergripande del så omfattar dessa områden totalt 33 konkreta insatser rörande till exempel digital kompetensutveckling, ökad samverkan över huvudmannagränser, ökad digitalisering i näringsliv och hos offentliga myndigheter, samt utveckling av e-tjänster.

Regional bredbandsstrategi är ett långsiktigt dokument som beskriver strategiska val på vägen för att möjliggöra digital kommunikation i hela Kalmar län. Framtagande av en regional investeringsmodell för utveckling av bredbandsinfrastruktur, utveckling av trådlös täckning samt testbäddar för öppna nät och data i Kalmar län är några av de utvecklingsinsatser som tas upp i dokumentet. Båda handlingsprogrammen skickas nu på remiss fram till den 28 september.

Regionförbundet har tidigare tagit beslut kring remisserna, men då det regionala utvecklingsansvaret går över till Region Kalmar län vid årsskiftet behandlas också handlingsplanerna av landstinget.

Krav tas bort för gratisresor

Det är inte nödvändigt för ungdomar att vara folkbokförda i länet för att kunna resa gratis med kollektivtrafiken i sommar. Landstingsstyrelsen tog på tisdagen bort kravet sedan regeringen fattat ett liknande beslut.

Erbjudandet gäller sommarlovslediga ungdomar som gått ut årskurs 6, 7, 8, 9 och årskurs 1 och 2 på gymnasiet som får resa gratis med Kalmar Länstrafik.

Det är regeringen som har föreslagit ett statligt stöd för att finansiera fria resor med buss och tåg för skolungdomar under perioden 15 juni-15 augusti.

Erbjudandet om avgiftsfria sommarlovsresor med den ordinarie kollektivtrafiken gäller också asylsökande ungdomar och ungdomar med färdtjänsttillstånd och deras ledsagare i den aktuella åldersgruppen.

Ungdomar med färdtjänsttillstånd får därutöver möjlighet att resa avgiftsfritt med specialfordon en gång per vecka om de inte har förmåga att nyttja den ordinarie kollektivtrafiken.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot att erbjudandet också gäller asylsökande ungdomar.

På tisdagen togs också beslut om skolkorten för nästa läsår. Kommunskolkorten får ett oförändrat pris för kommunerna på 2890 kronor för höstterminen 2018 och 3 300 kronor för vårterminen 2019, däremot höjs länsskolkortet med 30 kronor för höstterminen och 15 kronor för vårterminen till 4 330 respektive 4 895 kronor.