Tydlig ökning av heltidstjänster

Pressmeddelande 2018-10-31

Landstinget har betydligt fler heltidsanställda i dag än för två år sedan. 84,8 procent har i oktober heltid i sin grundtjänst mot 80,4 2016.

Det visar slutrapporten från projektet om erbjudande av heltid som presenterades på regionstyrelsen på onsdagen.

Totalt har 111 anställda ansökt om heltidstjänst sedan 1 oktober 2016 då första erbjudandet gick ut. Klart flest ansökningar har kommit från undersköterskor, 62 stycken har velat gå upp till heltid. Främst är det vid sjukhusen i Västervik och Oskarshamn som anställda velat öka sin arbetstid, 47 stycken, vid Länssjukhuset i Kalmar rör det sig om 27 ansökningar.

Primärvårdsförvaltningen har haft 13 ansökningar, psykiatrin 7 och Landstingsservice 9. Övriga förvaltningar har enbart haft ett fåtal ansökningar.

Inom sex månader efter ansökan har landstinget erbjudit en heltidstjänst. Strävan har varit att i första hand hitta lösningen på den ursprungliga arbetsplatsen. Men någon garanti har inte funnits. Tjänsteutökningen har också kunnat erbjudas på annan avdelning/klinik eller förvaltning.

Utöver erbjudandet till redan anställda har landstinget i sin annonsering strävat efter att det ska röra sig om tjänster på heltid, alternativt upplysa om möjligheten till heltid.

Sammanställningen visar att andelen heltidsanställningar ökar inom samtliga förvaltningar utom Landstingsservice.

I rena siffror har antalet heltidstjänster ökat med 325 från 1 juli 2016 inom kategorierna undersköterska/skötare, sjuksköterska och medicinsk sekreterare. Samtidigt har antalet anställda inom dessa yrken ökat totalt med 118 personer. Främst är det sjuksköterskorna som blivit fler.

Att erbjuda heltid som möjlighet är nu en del i det ordinarie arbetet inom landstingets verksamheter. Andelen heltidsanställda kommer också årligen att följas upp i regionplanen.

Ny behandlingsmetod vid depression

Regionstyrelsen gav på onsdagen klartecken till att införa repetetiv transkraniell magnetstimulering rTMS inom psykiatrin.

Det rör sig om en relativt ny metod för behandling av depression. Den innebär att främre delen av hjärnan stimuleras genom korta pulser av ett magnetfält. Behandlingen tar ungefär en timme och ges dagligen under fyra veckor. Till skillnad från elbehandling (ECT) har rTMS inte visat sig ge minnes- och koncentrationssvårigheter under pågående behandling. Patienten behöver heller inte sövas utan kan vara vaken. rTMS är ett alternativ till behandling med antidepressiva läkemedel eller ECT vid medelsvår till svår depression.

Handlingsplan för cancervården

Regionstyrelsen antog vid sitt sammanträde en handlingsplan för den fortsatta utvecklingen av cancervården i länet.

Bland det som lyfts fram är behovet av att öka effektiviteten, att införa patientkontrakt och kontaktsköterskor och utveckla uppföljning av cancer i barndomen.

Ett tätare samarbete ska utvecklas med klinisk genetik i Linköping för utredning av ärftliga sjukdomar/syndrom. Det sker genom att en tjänst som genetisk samordnare tillsätts på Länssjukhuset i Kalmar. Ett laboratorium för molekylärgenetik etableras vid Diagnostiskt centrum.

Det som ska utredas vidare är om landstinget, kommande Region Kalmar län, har behov av att investera i PET/CT, en röntgenmetod för att diagnosticera cancer och följa effekten av olika behandlingar. Också möjligheterna att få en mer jämlik palliativ vård i länet ska utredas.

Fossilbränslefri region 2030

2030 ska Kalmar län vara en fossilbränslefri region – ett mål som sattes upp av Regionförbundet i Kalmar län redan 2006. När Region Kalmar län skapas vid årsskiftet och landstinget och regionförbundet går samman flyttas också arbetet med fossilbränslefri region över till Region Kalmar län.

På onsdagen skickade därför regionstyrelsen ut ett handlingsprogram för en fossilbränslefri region på remiss till länets kommuner och andra aktörer. Programmet innehåller konkreta mål och aktiviteter när det gäller energiproduktion, energianvändning främst när det gäller transporter, en effektivare energianvändning, växande näringsliv för hållbar utveckling och kunskapssatsningar. Den allra största utmaningen för länet är fossilbränslefria transporter och frågan är därför också prioriterad i planen.

Regionfullmäktige kommer under 2019 att besluta om handlingsplanen.