Tydliga mål i landstingets klimatstrategi

Pressmeddelande 2017-09-05

2020 ska landstinget ha minskat de direkta koldioxidutsläppen med 30 procent i förhållande till 2012. Och 2030 med 60 procent.

Det är ett av flera långsiktiga mål som finns i förslaget till klimatstrategi som landstingsstyrelsen tog ställning till på tisdagen. Resultatet när det gäller koldioxidutsläpp fram till och med 2016 är en minskning med 13 procent.

Landstingets största utsläppskälla är kollektivtrafiken som står för 67 procent följt av tjänsteresor 10 procent. En rad olika aktiviteter riktas därför just mot transporter.

Kollektivtrafiken kör efter den senaste upphandlingen på 100 procent förnyelsebara bränslen. Målet är att minska koldioxidutsläppen per resenär och den totala bränsleförbrukningen. Olika aktiviteter sker också för att öka det kollektiva resandet och få fler att ställa bilen hemma. Även tåg ska övergå till förnyelsebara bränslen.

Landstinget ska ställa miljökrav vid upphandling av transporter av gods, varor, tvätt, post, prover m m. De ska vara fossilfria.

Landstingets pool- och verksamhetsbilar ska gå på biogas eller el. Vid nästa upphandling ska kraven skärpas. Fler videomöten både för landstingspersonal och mellan patient och läkare ska minska resandet. Samåkande ska stimuleras. Om det är möjligt ska tåg användas i första hand vid tjänsteresor.

Utbyggnad av laddstolpar för elbilar och laddhyrbrider ska fortsätta vid hälsocentraler m m i takt med att efterfrågan från medarbetare och patienter ökar.

Arbetspendlingen ska kartläggas och medarbetare ska uppmuntras att ställa bilen. En utredning ska göra om att erbjuda medarbetare KLT-kort mot löneavdrag.

Genom övergång till enbart förnyelsebara bränslen kan målet om noll nettoutsläpp nås. Det skulle för kollektivtrafik, ambulans och tjänsteresor innebära en minskning med 11 500 ton koldioxid per år.

Andra områden där olika aktiviteter för att minska utsläppen planeras är:

 • Uppvärmning och el i landstingets fastigheter.
 • Lustgashantering.
 • Köldmedier.
 • Livsmedel.
 • Engångsartiklar inom vården.
 • Avfall.
 • Ekonomiska placeringar.

Alliansen ville dock stryka en skrivning att av landstingets livsmedel skulle köttkonsumtionen minskas till förmån för vegetariska alternativ. Alliansen ville istället att målet för att minska utsläppen av koldioxid från engångsartiklar inom vården skulle sättas till 5 procent.

Också SD ville ersätta skrivningen kring köttkonsumtionen och istället ha en skrivning att delar av köttinköpen skulle bytas ut med kött från gräsbetande djur.

Alliansen respektive SD reserverade sig till förmån för sina olika förslag.

Klimatstrategin går nu vidare till landstingsfullmäktige för slutligt beslut.

Handlingsplan för äldres vård

Bättre vård nära. Det är målet för den handlingsplan som tagits fram för att tillgodose äldres behov av vård. Det handlar dels om den nära vården i hemmet, dels om en geriatrisk mottagning och mobila geriatriska team.

Handlingsplanen för 2018-2019 innehåller elva konkreta åtgärder. Bland annat ska det ske en bättre samordning av ansvaret när en patient skrivs ut från sjukhuset, alla äldre i behov av samordning ska få en fast vårdkontakt och en individuell plan, försöket med geriatriker på akutvårdavdelningen i Kalmar har varit lyckat och permanentas, ett geriatriskt rådgivningsteam med uppdrag för hela länet inrättas under 2018 och olika utvecklingsprojekt som pågår ska utvärderas och införas om de visar goda resultat.

Ambulansstationer rustas upp

Ett flertal ambulansstationer i länet kommer att rustas upp de närmaste åren. Det står klart efter en genomlysning av lokalerna. Totalt är det sju stationer som pekas ut med behov. Landstingsstyrelsen sa på tisdagen direkt ja till att acceptera en hyreshöjning på 145 000 kronor per år för att Torsås Fastighets AB bygger om och till stationen i Torsås.

När det gäller ambulansstationerna i Hultsfred, Emmaboda, Nybro, Borgholm och Högsby som också landstinget hyr fortsätter arbetet att tillsammans med hyresvärdarna ta fram förslag för att skapa ändamålsenliga och långsiktigt hållbara lokaler.

För den landstingsägda stationen i Virserum startar en förstudie om ett alternativ till nuvarande lokal.

Regional överenskommelse om utskrivning från sjukhus

Vid årsskiftet träder en ny lag om samverkan vid utskrivning från den slutna hälso- och sjukvården i kraft. Inför denna har en regional överenskommelse tagits fram mellan landstinget och länets tolv kommuner om hur lagen ska tillämpas i Kalmar län.

Det mål som satts upp är att den enskilde ska kunna skrivas ut när sjukhusets resurser inte längre behövs, alltså noll dagars väntan. Syftet är att ge god vård på rätt vårdnivå där ledtiderna är så korta som möjligt från slutenvård till öppen hälso- och sjukvård och socialtjänst. Det ställer krav både på landstingets och kommunernas organisationer. Den regionala överenskommelsen börjar gälla 1 januari 2018 och kommer att utvärderas under nästa år.

Överenskommelsen går nu till landstingsfullmäktige för antagande. Den ska också tas i samtliga kommuner innan den kan träda i kraft.

Fler polikliniska ingrepp

Fler patienter i länet ska kunna opereras polikliniskt, det vill säga att de åker hem samma dag ingreppet sker och inte behöver ligga kvar på sjukhuset. Det framgår av en handlingsplan som redovisats för landstingsstyrelsen.

I första hand är det elva operationsområden som vården ska titta närmare på och se om det finns möjligheter att erbjuda ingreppen som öppen vårdform.

Motioner

Sju motioner behandlades vid landstingsstyrelsens sammanträde och går nu vidare till landstingsfullmäktige för avgörande.

 • En motion från Moderaterna om att ansluta sig till den private sajten Skattekollen avslås av en majoritet i landstingsstyrelsen. På Skattekollen kan invånarna gå in och se hur mycket av skatten som går till olika verksamheter. Kostnaden för att ansluta sig är 1 650 kronor i månaden.
 • Moderaten Malin Sjölanders motion om att inrätta närvårdsplatser i samverkan med länets kommuner avslås också. I svaret pekas på att primärvården och hälso- och sjukvårdsförvaltningen jobbar med att förbättra processerna genom hela vårdkedjan vilket också innefattar den kommunala hemsjukvården. Malin Sjölander reserverade sig till förmån för motionen.
 • Kvinnor som behöver hjälp av en stöttande kvinna – en doula - vid förlossningen har redan denna möjlighet. Det svaret ges på en motion från kristdemokraterna Gudrun Brunegård och Maud Ärlebrant där de båda också efterlyser kulturtolkar för att förbättra förlossningsvården. När det gäller det senare hänvisas i svaret till att tolkmöjligheten redan finns i dag i enlighet med patientlagen. KD reserverade sig till förmån för motionen.
 • Ett arbete pågår inom landstinget för att utveckla strukturer och metoder inom cancerrehabiliteringen så att denna kan bli en standardiserad del i hela cancerprocessen. Det svaret ges på en motion från Malin Sjölander (M) med förslag om ett pilotprojekt med standardiserat vårdförlopp för hela cancerbehandlingen och rehabiliteringen. Malin Sjölander var dock inte helt nöjd med svaret och yrkade bifall på sin motion.
 • Arbete pågår för att ta fram lokala tillägg för behandling av över- och underproduktion i sköldkörteln. Det svaret ges på en motion från Britt-Marie Sundqvist (SD) som lyfter vården av de sköldkörtelsjuka med en rad olika förslag. SD reserverade sig till förmån för motionen.
 • Landstinget vill vänta in nationella resultat av det projekt med så kallade hjärtstartardrönare som fjärrstyrs till den plats hjärtstartare behövs innan man vill starta något liknande i länet. Det svaret ges på en motion från Pierre Edström (L) om att utreda ett införande av denna typ av drönare i Kalmar län. Liberalerna reserverade sig till förmån för motionen.
 • En motion av Gudrun Brunegård (KD) om att publicera tips om bemötande av funktionsnedsatta besvaras med att det finns risker med generella råd och tips. Personer med funktionsnedsättning är olika sinsemellan och har olika behov.