Utökad ram för psykiatribygge i Oskarshamn

Pressmeddelande 2017-05-03

De nya psykiatrilokalerna vid Oskarshamns sjukhus får en utökad ram på 20 miljoner.

Det är i det fortsatt arbetet med utformningen av bygget som förändringar har skett för att skapa bästa möjliga lokaler. De huvudsakliga förklaringarna till att kostnaderna blir högre är att byggnadsytan har utökats under projekteringen, entrén har fått en annan placering för att öka tillgängligheten och utemiljön planeras utifrån ett läkande perspektiv. Till detta kommer en överhettad byggmarknad i Kalmar län som innebär kostnadsökning i och med mindre konkurrens.

Psykiatrihuset i Oskarshamn kommer att ligga i anslutning till sjukhuset och blir en byggnad i tre plan, där vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin placeras på olika plan. En Innerlig trädgård kommer att anläggas i anslutning till byggnaden där det ska finnas möjlighet både för aktivitet och vila. Byggstarten beräknas till augusti i år och inflyttning ska kunna ske andra halvåret 2019.

Med utökningen på 20 miljoner beräknas byggkostnad, konstnärlig utsmyckning och inventarier att hamna på 179 miljoner kronor.

Landstingsstyrelsen godkände för sin del den utökade kostnadsramen, Sverigedemokraterna gjorde dock en protokollsanteckning kring fördyringen. Nu går frågan vidare till landstingsfullmäktige för beslut.

710 ärenden i patientnämnden 2016

Patientnämnden hade 710 ärenden förra året, något fler än 2015. Det framgår av verksamhetsberättelsen.

Nästan 60 procent berör kategorin vård och behandling. Det handlar exempelvis om utebliven, försenad eller felaktig behandling, diagnos eller utredning. Den näst vanligaste kategorin är kommunikation. I hälften av dessa fall handlar det om bristande bemötande i vården. En ökning av synpunkter gällande bristande dialog/delaktighet med patient och eller närstående noteras också.

Patientnämnden har under 2016 haft fokus extra på mödravård/förlossningsvård och på ärenden riktade mot de tre akutmottagningarna i länet. Dessa granskningar finns som bilagor till verksamhetsberättelsen.

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans med uppgift att dels stärka patienternas ställning i hälso- och sjukvården och tandvården, dels bidra till hög patientsäkerhet. Nämnden har inga disciplinära befogenheter och gör inga medicinska bedömningar utan ska ses som en rådgivande funktion till patienter och deras närstående och som en stödjande verksamhet i vårdens kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.

Trafikplaner på kort och lång sikt

Två planer för länets kollektivtrafik antogs på onsdagen av landstingsstyrelsen och går vidare till landstingsfullmäktige för slutgiltigt beslut. Det gäller dels länets trafikförsörjningsprogram som beskriver hur kollektivtrafiken är tänkt att utvecklas fram till 2025. Dels handlar det om en kollektivtrafikstrategi som beskriver de långsiktiga restidsmålen till de tre storstadsregionerna och till näraliggande läns residensstäder. Under februari-mars har de två planerna varit ute på remiss för att länets kommuner, myndigheter och grannlän ska kunna ge sina synpunkter.

Överlag är de flesta remissinstanser positiva till innehållet i dokumenten. Synpunkter som förts fram till båda planerna rör bland annat hur en växande turist- och besöksnäring kan stödjas av kollektivtrafiken, vikten av en god koppling mellan kollektivtrafik och bebyggelseutveckling, synpunkter på den infrastruktur som kollektivtrafiken är beroende av och önskemål om en återupptagen trafik på Bockabanan (Oskarshamn – Nässjö). I yttrandena till trafikförsörjningsprogrammet är trafik över länsgränser och taxor för sådan trafik ett ämne som engagerar och berör. Mindre ändringar har gjorts i de båda planerna

Inga extrakontroller

Kalmar länstrafiks kontrollanter finns dagligen ute i verksamheten och gör dels slumpmässiga och dels bokade kontroller av de trafikföretag som kör åt KLT. Av den anledningen finns det inte skäl till en extrarevision av Bergkvarabuss verksamhet för KLT. Det svaret fick Sverigedemokraterna efter en skrivelse med krav på extrarevision efter brister som uppmärksammats inom Skånetrafiken.

Ingen centralisering

Öppenvårdspsykiatrin kommer att vara kvar i Nybro. Det finns inga planer på någon centralisering till Kalmar. Det svaret fick Kristdemokraterna på en skrivelse där man uttryckt oro kring att en utlyst psykologtjänst i Nybro/Emmaboda dragits tillbaka. I svaret pekar psykiatriförvaltningen att även om tjänsten nu är utannonserad med placering inom kliniken, finns det ingen fast stationeringsort. Syftet är att säkerställa öppenvården i hela södra länet.

Landstinget tar över skärgårdstrafik

Landstinget kommer att ta över ansvaret för skärgårdstrafiken i Västerviks och Oskarshamns kommuner. Det sker genom ett samverkansavtal med de båda kommunerna. I samband med det föreslås också att biljettpriset för vuxna blir 57 kronor för enkelresa, för barn och ungdomar under 20 år 35 kronor. Taxeändring kommer att ske 1 juli om landstingsfullmäktige säger jag till samverkansavtalen och skärgårdstaxan.

Vård- och omsorgscollege i länet fortsätter

Vård- och omsorgscollege i länet kommer att fortsätta i ytterligare fem år där landstinget kommer att stå för 300 000 kronor årligen och länets kommuner och Kalmarsunds gymnasieförbund för 600 000 kronor.

Syftet är att genom samverkan skapa bästa möjliga förutsättningar för att kunna erbjuda en vård och omsorg av högsta kvalitet i livets alla skeden, i dag och i framtiden. Målen är bland annat att arbetsgivare ska ha tillgång till personal med rätt kompetens och att eleverna får en moden utbildning som gör dem anställningsbara samtidigt som det är en god grund för vidare studier.

SD sa nej till ökad flerspråkighet

Förutom Sverigedemokraterna ställde sig samtliga partier i landstingsstyrelsen bakom förslaget till regional biblioteksplan 2017-2021. Sverigedemokraterna ville stryka ett antal mål att öka flerspråkigheten i samband med den digitala utvecklingen.

Biblioteksplanen går nu vidare till landstingsfullmäktige för avgörande.

 Motioner och medborgarförslag

  • Sedan början av 2017 finns en symtomguide på 1177.se. Det är ett verktyg som enkelt stöttar den enskilde användaren att bedöma sina symtom och om man behöver söka vård och på vilken nivå. Det svaret ges på en motion från Sverigedemokraterna om att utveckla och använda en webbfunktion motsvarande Symtom Checker.
  • I ett svar på en motion från SD kring särskilda satsningar för ambulanssjuksköterskor med riskfyllt arbete pekas på att risksituationerna i jobbet regelbundet tas upp vid skyddsronder, arbetsplatsträffar och basenhetsråd. Det finns också en särskild handbok för att belysa riskfyllda moment. När det gäller specifika lönesatsningar pekas på landstingets lönepolitiska dokument. SD vill i motionen inventera behovet av risktillägg och att lönesatsningar sker riktat mot ambulanssjuksköterskor. SD reserverade sig till förmån för ett bifall till motionen.
  • Det är inte aktuellt att linje 401 i Lindsdal återfår sin gamla sträckning. Ett medborgarförslag med det innehållet föreslår landstingsstyrelsen avslag på. Bland annat pekas på att försök har gjort med en ringlinje med avgång en gång i timmen mars-maj 2014. Sammanlagt skedde 32 resor. Linje 401 är den största busslinjen i Kalmar län med en turtäthet på var tionde minut. 800 000 resor sker årligen. SD ville att frågan skulle återremitteras med uppdrag att utreda alternativa sträckningar för vissa turer.
  • KLT håller på att utveckla möjligheten att beställa och betala närtrafikens resor genom en app i mobiltelefonen. Det svaret ges på ett medborgarförslag att kunna betala och beställa på KLT:s hemsida istället för att vänta i en telefonkö. SD ville återremittera frågan med målet att åstadkomma en mobilanpassad hemsida.
  • I ett annat medborgarförslag efterlyses en enhetstaxa för transport av avliden från äldreboende eller bostad till bårhus. Svaret som landstinget ger är att en upphandling av transporterna pågår och att landstinget ska ta ansvar för alla transporter som man är ansvarig för. Därmed skulle inte anhöriga behöva välja mellan begravningsentreprenörerna om denna tjänst. En upphandlad transporttjänst skulle underlätta för närstående. Taxan hanteras i ordinarie plan- och budgetprocess.
  • Landstingsstyrelsen föreslår att ett medborgarförslag från en boende i Överum om läkarbil i glesbygd avslås. Landstinget pekar på Lagen om valfrihet i primärvården som innebär att landstinget från centralt håll inte kan styra var och hur etablering av vårdcentraler ska ske. Samtidigt pekas landstinget extraersatt filialer i glesbygd för att öka intresset för etablering i glesbygd. Hittills har ingen vårdcentral valt en lösning med ambulerande verksamhet. Alliansen ställde sig positiv till medborgarförslaget och ville ha en återredovisning på hur liknande försök med läkarbil fallit ut i grannlänen.

Samtliga motioner och medborgarförslag går vidare till landstingsfullmäktige för avgörande.