Prognos på tre miljoner för 2016

Pressmeddelande 2016-10-31

Landstinget beräknas göra ett ekonomiskt resultat på tre miljoner för 2016. Det framgår av delårsrapporten efter åtta månader.

Prognosen är på samma nivå som efter april månad och innebär en avvikelse mot budgeten med 102 miljoner kronor.

På kostnadssidan drar verksamheten över sina budgetar med totalt 223 miljoner. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen under vilket de tre sjukhusen ligger beräknas förbruka knappt 180 miljoner kronor mer än budget. Övriga vårdförvaltningar visar minskande underskott.

Personalkostnaderna ökar utöver beräknad löneökning. Svårigheter att rekrytera personal gör också att behovet av bemanningsbolag är fortsatt stort. Årsprognosen pekar på att kostnaderna för bemanningsbolagen hamnar på 162 miljoner, vilket är 24 miljoner mer än 2015. Även kostnaderna för köpt högspecialiserad vård och läkemedel ökar mer än beräknat.

De ökade kostnaderna balanseras till viss del av ökade intäkter, som beräknas bli knappt 121 miljoner mer än budget.

Det finns dock en rad osäkerhetsmoment som kan komma att påverka ekonomin under resten av året, såsom utvecklingen av skatteintäkterna och effekten av olika åtgärder.

Delårsrapporten är inte enbart en ekonomisk rapport utan också en redovisning av pågående arbete, verksamhetens utveckling och följsamhet mot uppsatta mål.

Av rapporten framgår också landstingets breda arbete med den framtida personalförsörjningen. Erbjudande om kompetensutveckling, en bra introduktion, att arbeta heltid och satsningar på en utvecklad arbetsmiljö är viktiga delar i detta arbete.

Bland annat fortsätter arbetet med att ta tillvara nyanländas hälso- och sjukvårdskompetens. En personalpool testas i Kalmar och Västervik för olika yrkeskategorier inom serviceområdet.