Sänkta priser för skolbusskort

Pressmeddelande 2016-06-07

Det blir sänkta priser nästa läsår för kommunerna för skolkorten i kollektivtrafiken.

Det står klart sedan landstingsstyrelsen på tisdagen efter en ökning av elevantalet och förändringar av trafikindex justerat priserna. Kommunskolkorten sänks med 150 kronor till 2 940 kronor för höstterminen och med 100 kronor till 3 350 kronor för vårterminen.

Samtidigt sänks länsskolkortet med 100 kronor till 4 350 för höstterminen, priset för vårterminen blir oförändrat 4 930 kronor.

Landstingsanställda erbjuds heltid senast 2018

Senast 2018 ska alla landstingsanställda som vill få möjlighet att jobba heltid. Det beslutet tog landstingsstyrelsen på tisdagen.

Införandet kommer att ske i två etapper. Från den 1 oktober i år kan medarbetare som är tillsvidareanställda och jobbar deltid vid Oskarshamns och Västerviks sjukhus, inom primärvården, psykiatrin, IT-förvaltningen, KLT, tandvårdsförvaltningen eller landstingsdirektörens stab ansöka om att få jobba heltid. Erbjudande om heltid ska sedan lämnas senast sex månader efter inlämnad ansökan. Också för medarbetare med tidsbegränsad anställning gäller möjligheten till heltid under den tid som återstår av anställningen.

Utökningen av anställningen behöver dock inte ske vid den verksamhet man jobbar utan kan innebära arbetstid vid annan avdelning, klinik eller förvaltning. Det förutsätter flexibilitet både hos arbetsgivaren och medarbetaren.

I oktober 2017 ska utvärderingen ske innan erbjudande om heltid införs generellt i landstinget. 1 januari 2018 är det tänkt att andra steget tas när medarbetare inom övriga verksamheter får möjlighet att söka heltid.

350 000 kronor till Linnéstudenter

Landstingsstyrelsen beslutade på tisdagen att avsätta sammanlagt 350 000 kronor som kommer studenter vid Linnéuniversitetet till del.

Dels bidrar landstinget med 100 000 kronor till Linnéakademins forskningsstiftelse. I samband med bygget av det nya universitetsområdet i Kalmar är det ett bra tillfälle för insatsen. Också regionförbundet, Kalmar kommun och privata bolag kommer att sätta in 100 000 kronor vardera. Pengarna ska gå till resestipendier och stipendium för bästa doktorsavhandling.

Dels satsar landstinget 250 000 kronor och regionförbundet lika mycket för att medfinansiera stipendier till nyanlända studenter. Stipendierna kommer att gå till nyanlända med fullständig eller delvis fullständig utbildning från sitt hemland och där det finns behov på den svenska arbetsmarknaden. Detta blir ett sätt att skynda på validering och komplettering av tidigare utbildning. Sverigedemokraterna ville avslå förslaget.

Digital hälsocentral

Ett projekt om att införa en digital hälsocentral har sjösatts i landstinget. Syftet är att patienterna ska erbjudas möta vården digitalt via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det skulle exempelvis innebära möjlighet att träffa läkare eller annan vårdpersonal via ett videomöte då det inte är nödvändigt med ett fysiskt besök.

Den digitala hälsocentralen ska vara ett komplement till den ordinarie vården och öka tillgänglighet och jämlikhet i länet utan att vårdkvaliteten äventyras.

Projektet innebär att ta fram ett koncept, teknisk lösning och en kostnadsuppskattning innan fortsatt utveckling planeras.

Avtal med bemanningsbolag ses över

Landstinget kommer att göra en översyn av upphandlade ramavtal med bemanningsbolag för att gå ut med nya anbudsförfarande där fler företag kan leverera enligt avrop. Det framgår av det svar som landstingsstyrelsen ger till revisorerna som granskat landstingets användning av bemanningsföretag.

Att merparten av läkar- och sjukskötersketjänsterna köps utanför ramavtalen är en av punkterna som revisorerna tagit upp. Ett förhållande som landstinget tycker är olyckligt och leder till högre kostnader.

I svaret från landstingsstyrelsen pekas också på att kontroller av legitimationer och utvärdering av hyrpersonalens kvalitet ska ske inom samtliga landstingets verksamheter. Projekt för att bättre utnyttja varje professions tid, kunskap och engagemang på bästa möjliga sätt pågår liksom särskilda satsningar för att rekrytera både sjuksköterskor och läkare till svårrekryterade områden/specialiteter.

Alliansen reserverade sig till förmån för ett kompletterande förslag om att en betydande del av den merkostnad som uppstår när landstinget anlitar bemanningsföretag ska avsättas till en särskild lönepott. Denna ska framför allt användas till riktade lönesatsningar inom identifierade bristyrken. Ett annat förslag från alliansen var att de medarbetare som slutar sin anställning ska erbjudas svara på en enkät. Enkätsvaren ska ligga till grund för en handlingsplan för att förbättra arbetsvillkoren.

Sverigedemokraterna valde att inte delta i beslutet.

Beslut i korthet

  • Söderåkra och Torsås hälsocentraler går samman. Det kommer att öka tillgängligheten för patienterna, men också patientsäkerheten. I praktiken innebär det att Söderåkra blir en filialmottagning. Vid planerade ledigheter kommer patienter att hänvisas till huvudenheten. Det är sju kilometer mellan de två hälsocentralerna och i dag är 5 600 listade i Torsås och 1 400 i Söderåkra. Alliansen reserverade sig till förmån för ett alternativt förslag att vid samgåendet ska nuvarande hälso- och sjukvårdsutbud garanteras på båda orterna.
  • Landstinget säger för närvarande nej till ett medborgarförslag om SMS-livräddare i Kalmar län. SMS-livräddare är frivilliga som larmas ut av SOS-alarm vid misstanke om hjärtstopp inom ett på förhand bestämt område. En vetenskaplig studie pågår i Stockholms län landsting om effekten av SMS-livräddare. Landstinget vill avvakta dessa resultat innan man gör en större investering för ett sådant system i Kalmar län. Frågan går vidare till landstingsfullmäktige. Alliansen reserverade sig för ett förslag om att ge landstingsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för att snabbt komma igång med SMS-livräddare i Kalmar län i det fall positiva nationella forskningsresultat presenteras.