Stabilt hög kvalitet på länets vård

Pressmeddelande 2017-01-24

Stabilt hög kvalitet, men också flera förbättringsområden. Så kan två rapporter som Socialstyrelsen publicerar i dag sammanfatta vården i Kalmar län.

Den första rapporten Öppna jämförelser Säker vård fokuserar på patientsäkerhetsperspektivet och innehåller 52 olika indikatorer. Det finns bland dessa flera där Landstinget i Kalmar län uppvisar bäst resultat i landet, exempelvis när det gäller trycksår, vårdrelaterade infektioner, överbeläggningar, utlokaliseringar, vårdskador mätt med markörbaserad journalgranskning, läkemedel till äldre, komplikationer eller omoperationer vid höftfrakturer samt strokevården som helhet.

När det gäller indikatorerna inom psykiatrin visar rapporten att landstinget ligger på en jämn nationell genomsnittsnivå.

Rapporten pekar ut områden där landstinget har svagare resultat, varav de flesta är kända sedan tidigare och där förbättringsarbete pågår. Några sådana är förlossningsvården avseende bristningar hos förstföderskor och en större andel skador på barn även om talen är väldigt små, inom hjärtsjukvården när det gäller komplikationer vid pacemakerinläggning och låg strokeprofylaktisk behandling vid förmaksflimmer.

- Landstinget har i flera år av SKL bedömts ha ett patientsäkerhetsarbete i nationell toppklass. Den bilden förmedlas också i denna rapport där de indikatorer som ingår i det aktiva patientsäkerhetsarbetet utfaller till vår fördel. Vi tar också tacksamt emot de signaler på att vi i några delar av patientvården inte har så bra resultat, det sporrar till förbättringsarbete, säger chefläkare Lars Good, medicinskt sakkunnig inom hälso- sjukvårdsförvaltningen.

Även om rapporten har slagsida åt den specialiserade vården bedömer Lars Good att landstinget har både en högkvalitativ och säker vård. Något som styrktes förra veckan då Dagens Medicin rankade alla tre sjukhuset i topp eller mycket nära toppen.

Den andra rapporten Öppna jämförelser En god vård handlar om vårdens kostnader och kvalitet, hur vården bidrar till bättre hälsa och om medborgarna har tillgång till den vård de behöver.

Landstinget i Kalmar län har lägre kostnader än genomsnittet medan kvalitetsmåtten i många fall sammanfaller med dem Öppna jämförelser Säker vård innehåller.

När det gäller indikatorer som mäter egenbedömd tillgång till sjukvård, överbeläggning och utlokaliseringar, andel patienter som anser sig delaktiga i sin vård inom den specialiserade öppenvården, primärvårdens tillgänglighet per telefon samt väntetid från diagnos till behandling för tjocktarmscancer är landstinget i samtliga fall bland de tre bästa i landet.

Förtroendet för sjukvården är också allra störst bland befolkningen i Kalmar län.

På frågan om vården bidrar till att vi håller oss friska hamnar landstinget på snittet eller strax under när det gäller indikatorer som exempelvis tobaksvanor under graviditet, fysisk inaktivitet vid diabetes, rökning vid diabetes och fysiskt träningsprogram efter hjärtinfarkt. På en punkt landstinget tydligt över rikssnittet och det gäller andelen vaccinerade barn mot mässling, påssjuka och röda hund.

- Detta talar starkt för att landstinget bör fortsätta prioritera arbetet med att främja hälsa inom hälso- och sjukvården, säger planeringsdirektör Karl Landergren och pekar på landstingets långsiktiga satsning när det gäller att minska användningen av tobak och den riktade hälsosatsningen mot länets seniorer som goda exempel.

Mer information

Lars Good, chefläkare
0491-78 29 59

Karl Landergren, planeringsdirektör
0480-841 76