Stora psykiatribyggen rycker närmare

Pressmeddelande 2016-10-31

Byggstarten för landstingets stora psykiatrisatsning rycker allt närmare.

I nästa månad kommer landstingsfullmäktige att ta avgörande beslut som berör den psykiatriska verksamheten i Kalmar, Oskarshamn och Västervik. Totalt rör det sig om investeringar på drygt två miljarder kronor i 2016 års penningvärde.

För Kalmar och Oskarshamn handlar det om beslut om att genomföra byggena och när det gäller Västervik att fortsätta arbetet och ta fram underlag för ett genomförandebeslut.

I Kalmar kommer all specialistpsykiatri att samlas i ett nytt hus där den nuvarande sjukhusparkeringen ligger i sydvästra delen av sjukhusområdet. Det gäller såväl sluten som öppen vård när det gäller vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och AnorexiBulimiCenter.

Med placeringen i anslutning till övriga kliniker på länssjukhuset ska ett tvärprofessionellt omhändertagande underlättas för de patienter som både har psykiatriska som somatiska behov. Målsättningen med placeringen är också att avdramatisera synen på psykisk sjukdom.

Byggstarten beräknas ske i januari 2018 och tre år senare i januari 2021 ska psykiatrihuset vara inflyttningsklart. Kostnaden för bygget beräknas till 817 miljoner kronor. Till det kommer utrustning för 40 miljoner och konstnärlig utsmyckning på 8 miljoner.

I Oskarshamn blir det byggstart redan i augusti 2017 och inflyttning ska kunna ske andra halvåret 2019. Byggkostnaden för det nya psykiatrihuset beräknas till 152 miljoner. Till detta kommer utrustning på 5,6 miljoner och konstnärlig utsmyckning på 1,5 miljoner.

Byggnaden kommer att ligga i nära anslutning till sjukhuset där Blå Kustens hälsocentral tidigare legat men som en fristående byggnad med egen entré. I Oskarshamn bedrivs öppenvårdspsykiatri för både vuxna som barn och ungdomar.

I Västervik kommer också alla specialistpsykiatri, inklusive rättspsykiatrin, att samlas i ett hus. I förslaget som landstingsfullmäktige nu får på sitt bord rör det sig om en åtta våningar hög byggnad på sjukhusområde. Två mindre byggnader kommer att rivas och en parkeringsyta utnyttjas för att ge plats till huset som planeras att börja byggas 2019 och stå klart 2023. Byggkostnaden beräknas till 922 miljoner utöver det handlar det om utrustning för 64 miljoner och konstnärlig utsmyckning för 9,2 miljoner.

Liksom i Kalmar och Oskarshamn kommer bygget i Västervik att leda till följdkostnader då hus ska rivas och nya parkeringsplatser anläggas.

PET/CT-utrustning tidigast 2020 i Kalmar

Tidigast 2020 kan det bli aktuellt för landstinget att investera i en så kallade PET/CT-utrustning vid Länssjukhuset i Kalmar. Det framgår av en utredning som redovisades inför landstingsstyrelsen på måndagen.

PET är en undersökningsmetod framför allt för att diagnosticera cancersjukdomar och deras utbredning. PET kopplat till en undersökning med datortomografi (CT) kan ge detaljerad information om var en viss förändring är belägen. Tekniken kan också användas för att utreda andra sjukdomar.

I dagsläget finns en PET/CT-utrustningen inom den Sydöstra sjukvårdsregionen, vid Universitetssjukhuset i Linköping. Nästa år kommer man i Jönköping att ta i bruk ytterligare en PET/CT-utrustning. Fram till 2020 beräknas dessa två utrustningar täcka behovet i regionen. Men med fler användningsområden och ett ökat antal patienter behövs både en tredje och en fjärde utrustning i regionen omkring 2020. En av dessa bör då placeras på Länssjukhuset i Kalmar, enligt utredningen.

Landstingsstyrelsen beslöt att samarbetet kring PET/CT inom sjukvårdsregionen ska fortsätta, samtidigt ska samarbetet med Region Kronoberg utvecklas. I Växjö finns också en PET/CT-utrustning.

Könsstympning tas in i handlingsplan

Landstingets handlingsplan mot våld i nära relationer uppdaterades på måndagen av landstingsstyrelsen med ett avsnitt om könsstympning. Revideringen är föranledd av en motion från Kristdemokraterna.

I det nya avsnittet ges en bakgrund där det tydligt framgår att könsstympning är olagligt i Sverige och att vid misstanke om könsstympning eller risk för könsstympning skall en orosanmälan om barn som far illa göras till de sociala myndigheterna.

Motionen slutbehandlas av landstingsfullmäktige.

Strategi för personal- och kompetensförsörjning

Alliansen hade ett antal tillägg när landstingsstyrelsen behandlade förslag till personal- och kompetensförsörjningsstrategi. Bland annat ville man använda de merkostnader som används till hyrpersonal för riktade lönesatsningar inom bristyrken. Ett annat förslag var att provanställning med tillsvidareanställning ska användas istället för vikariat vid lediga tjänster. Majoriteten sa nej till allt utom ett tillägg om att cheferna måste ges rimliga arbetsvillkor med tid för sitt ledarskap. Alliansen reserverade sig till förmån för tilläggsförslaget.