Stort intresse att svara om sin arbetssituation

Pressmeddelande 2017-11-30

83 procent av landstingets medarbetare svarade under hösten på medarbetarskaps- och säkerhetsenkäten. Det är betydligt fler än föregående enkät 2015.

- Det är glädjande och bra att så många medarbetare är engagerade och har fyllt i enkäten. Det ger ett bra underlag för att alla våra verksamheter i det fortsatta utvecklingsarbetet, säger t f landstingsdirektör Ingeborg Eriksson.

Frågorna om hållbart medarbetarengagemang som mäts i alla landsting och kommuner har förbättrats till den högsta nivån hittills och visar en bra trend, inte minst vad gäller dimensionen ledarskap och förtroendet för sin närmaste chef. Medarbetare värderar bra samarbete inom sina enheter, där man respekterar och stöttar varandra och jobbar tillsammans. När det gäller patientsäkerhetsfrågorna är resultatet också det bästa någonsin och klart över det nationella medelvärdet. Det är höga resultat när det gäller att följa gällande rutiner, arbeta på ett patientsäkert sätt och att landstinget har ett öppet klimat där man kan prata om eventuella misstag.

Resultaten i enkäten visar på landstingsnivå en rad styrkor, men också förbättringsområden. Medarbetarna upplever i stor utsträckning att de har goda utvecklingsmöjligheter och känner sig motiverade. De ser fram emot att gå till jobbet och tycker att de har ett meningsfullt, utvecklande och stimulerande jobb. Förbättringsområden som framgår i enkäten handlar exempelvis om delaktighet och arbetsrelaterad hälsa.

- Vi har positiva resultat vad gäller möjligheten att koppla av från arbetet när man är ledig, men inte när det gäller återhämtning i arbetet. Att flera medarbetare inte kan svara positivt på återhämtningsfrågan är naturligtvis något vi tar på stort allvar. Det är ett givet förbättringsområde för oss att arbeta ännu hårdare med efter denna enkät, säger Ingeborg Eriksson.

Enkäten visar även att det finns ett mindre antal medarbetare som någon gång under de senaste tolv månaderna har upplevt kränkande särbehandling, diskriminering, sexuella trakasserier eller hot och våld.

- Vi har en tydlig nolltolerans på alla våra arbetsplatser i landstinget. Även om det är ett fåtal personer som uppger att de drabbats vill jag understryka att varje enskilt fall är ett för mycket, och frågor som vi ständigt måste arbeta med i hela landstinget säger Ingeborg Eriksson.

Frågan om kränkningar och sexuella trakasserier kommer att särskilt uppmärksammas på varje enhet när resultaten från enkäten tas upp vid arbetsplatsträffar.

- Nu gäller det att vi förvaltar den tid och det engagemang våra medarbetare har lagt ner och ser till att göra någonting riktigt bra av resultatet. Vi behöver ta reda på varför en del enheter har bra resultat och lära oss av dem och samtidigt stödja enheter där det finns behov av förbättringar. Enkäten genomförs för att vi ska kunna använda resultatet till att göra landstinget till en ännu bättre arbetsplats, säger Ingeborg Eriksson.

Mer information

Ingeborg Eriksson, tf landstingsdirektör
0480-841 96