Toppresultat för primärvården i länet

Pressmeddelande 2016-01-26

Patienterna vid länets hälsocentraler och privata mottagningar tillhör de mest nöjda i landet med sitt senaste besök hos doktorn.

Under en följd av år har primärvården i Kalmar län varit bland de mest uppskattade i landet. Det har framgått av Nationell patientenkät som görs vartannat år. I dag presenteras den senaste mätningen som gjordes i höstas och i samtliga sju dimensioner hamnar Landstinget i Kalmar län på en andra plats i landet efter Halland.

De sju dimensionerna som bedömts handlar om tillgänglighet, helhetsintryck, delaktighet och involvering, emotionellt stöd, information och kunskap, kontinuitet och koordinering samt respekt och bemötande.

I samtliga fall ligger resultaten för Kalmar län över genomsnittet i riket. Förutom att landstinget hamnar på andra plats i riket framgår att några mottagningar inom primärvården i länet tillhör de allra mest uppskattade i landet.

- Vi har under en följd av år noterat bra resultat i Nationella patientenkäten. Något som har inspirerat till fortsatt förbättringsarbete. Inte minst de synpunkter patienterna själv lämnar vid sidan av själva enkäten upplevs som värdefulla av verksamheten, säger Sofia Hartz, chef för landstingets hälsovalsenhet.

Inför mätningen 2015 togs en ny enkät fram för att på ett ännu bättre sätt fånga patienters upplevelser av vården men även för att kunna följa upp efterlevnaden av patientlagen. Redovisning av resultaten ser därmed annorlunda ut än tidigare år. Nytt för i år är även ett större fokus på att öka andelen digitalt besvarade enkäter. Det har inneburit stora miljövinster och är ett viktigt steg i rätt riktning gällande snabbare återkoppling från patienter till hälso- och sjukvårdens verksamheter.

- Patientenkäten har därför blivit ett ännu tydligare instrument för enskilda enheter att använda i sitt förbättringsarbete, säger Sofia Hartz

Resultat

Resultaten redovisas från i år som andelen positiva svar. Nedan redovisas resultaten i de sju dimensionerna för Landstinget i Kalmar län och för riket inom parentes.

Emotionellt stöd  78 (74)
Information och kunskap  76 (74)
Delaktighet och involvering  77 (74)
Kontinuitet och koordinering  77 (70)
Tillgänglighet  88 (83)
Respekt och bemötande  89 (85)
Helhetsintryck  86 (80)

Fakta

Nationell patientenkät är en av Sveriges största undersökningar. Svarsfrekvensen i årets primärvårdsundersökning är lägre än vid föregående mätning, För Kalmar län svarade 45 procent svarade av de 7011 som fick enkäten (41 procent i riket) jämfört med 58 procent 2013 (53 procent i riket), men resultaten är statistiskt säkerställda och har en god representativitet på nationell- och landstings/regionnivå. Den svarsfrekvens som undersökningen uppnått ligger på samma nivå som liknande befolkningsundersökningar genomförda av Statistiska centralbyrån (SCB).

Mer information

Sofia Hartz, chef för hälsovalsenheten
0480-841 60