Vården i länet värderas högt i ny rapport

Pressmeddelande 2018-02-05

Kalmar län visar i drygt 60 procent av indikatorerna i Socialstyrelsens rapport ”En god vård” bättre resultat än riksgenomsnittet.

Rapporten presenterades i förra veckan och på måndagen informerades ledamöterna i landstingsstyrelsen om den.

Rapporten är indelad i olika avsnitt kring kostnader, tillgång till vård, om vården bidrar till att hålla oss friska, hur kvaliteten är, om befolkningen blir friskare och lever längre och hur hälso- och sjukvården bidrar till god vård.

Landstinget i Kalmar län utmärker sig positivt främst när det gäller kostnader, tillgång till vård, kvalitet och om hälso- och sjukvården bidrar till en hållbart god vård. Bland annat är kostnaderna lägre än medel, befolkningen upplever att den har tillgång till den hälsovård som behövs, överbeläggningar och utlokaliseringar är bland de lägsta i landet och befolkningen förtroende för hälso- och sjukvården är högt.

Bland de medicinska kvalitetsindikatorerna där Kalmar län ligger bland de bästa märks förekomsten av trycksår, oplanerade återinskrivningar, diabetesvård och läkemedelsbehandling av äldre.

Bland de områden där landstinget ligger sämre än riksgenomsnittet återfinns bristningar vid förlossning bland förstföderskor, återkommande slutenvård i livets slutskede, dödlighet i stroke och hjärtinfarkt och självmord.

Minskning av hyrkostnaderna 2017

Kostnaderna för bemanningsbolagen minskade för landstinget med åtta procent förra året. Det framgick av landstingsdirektör Ingeborg Erikssons redovisning inför landstingsstyrelsen under rubriken En av Sveriges bästa arbetsplatser. Enbart kostnaderna för sjuksköterskor har minskat med 28 procent, däremot märks en liten ökning av kostnaderna för läkare.

Landstinget är ett av ett fåtal landsting/regioner som lyckats sänka hyrkostnaderna under 2017. Minskningen av kostnaderna var mest framträdande under årets tre första kvartal, men avtog under årets sista månader.

Under punkten redovisades också andra steget i erbjudandet om att alla som jobbar ofrivilligt deltid ska kunna få en heltidstjänst. Totalt har 23 personer ansökt den här gången.

Tillgänglighet till vård

71 procent av patienterna fick i december komma till en specialistmottagning på något av länets sjukhus inom 60 dagar, 77 procent fick vänta högst 60 dagar på operation/åtgärd. Det framgick av redovisningen av tillgängligheten inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen vid landstingsstyrelsen på måndagen.

Samtliga akutmottagningar noterade en något försämrad tillgänglighet under december. I Oskarshamn var 88 procent av patienterna klara inom fyra timmar, i Västervik 84 procent och i Kalmar 71 procent.

Till barn- och ungdomspsykiatrin i länet fick i december 92 procent av patienterna tid för ett första besök inom 30 dagar. 100 procent av patienterna fick tid till fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar.

1177.se visar stora ökningar inom de olika invånartjänsterna. I slutet av förra året passerades 100 000-nivån över antalet länsbor som är anslutna till invånartjänsterna. Antalet inloggningar ökade 2017 med 61 procent och när det gäller Journalen rör det sig om en ökning med 106 procent.

1177 på telefon har under hösten haft svårigheter att besvara samtalen inom nio minuter. I december var det 46 procent av samtalen som kunde besvaras inom den uppsatta tiden.

Folktandvården redovisar en genomsnittlig väntetid i tidbok för allmäntandvård på 32 dagar, det vill säga tid till återbesök. Väntetiden fluktuerar mellan 23 och 46 dagar mellan de olika folktandvårdsklinikerna.

Handlingsplan för medicinkliniken

På begäran av den borgerliga oppositionen redovisade hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist den handlingsplan som finns när det gäller medicinkliniken vid Länssjukhuset i Kalmar. Sedan en tid har medicinkliniken vakanser på sjuksköterskesidan framför allt på avdelning 17.

Bland de åtgärder som nämns i handlingsplanen finns förutom förstärkta ansträngningar att rekrytera också kompetensutveckling för personalen inte minst inom de olika specialiteterna, bättre introduktion, samordningsmöten mellan avdelningens olika specialistläkare och bättre informationskanaler inom avdelningen.