Videomöten inom vården för allt fler

Pressmeddelande 2017-10-31

Landstinget är redo att ta nya steg i digitaliseringen inom vården. Fler hälsocentralerna ska erbjuda patienterna videomöten.

Sedan årsskiftet har patienter som inte behövt göra ett fysiskt besök på fyra hälsocentraler i länet istället fått möjlighet att träffa läkaren genom ett videomöte. Det har exempelvis handlat om patienter som tidigare varit på besök på hälsocentralen, men som gör ett återbesök genom ett videomöte istället. Pilotverksamheten som skett på Kvarnholmen, Mörbylånga, Mönsterås och Emmaboda hälsocentraler är nu redo att spridas vidare.

Den slutredovisning som landstingsstyrelsen godkände på tisdagen innebär klartecken för att börja breddinföra digitala vårdmöten vid samtliga landstingsdrivna hälsocentraler. Förberedelser för det pågår inom primärvårdsförvaltningen. Också inom samrehab planeras för ett breddinförande. I ett nästa steg införs också videovårdmöten inom psykiatrin.

Samtidigt kommer också en vidareutveckling av virtuell mottagning att ske. En virtuell mottagning till skillnad från en digital mottagning finns bara på nätet och bemannas av olika verksamheter inom landstinget.

Ny politisk organisation med Region Kalmar län

När Region Kalmar län bildas 1 januari 2019 kommer också en ny politiska organisation att träda i kraft. Det framgår av det förslag som tagits fram av en parlamentariska arbetsgrupp och som landstingsfullmäktige får ta ställning till i november.

Förutom namnbyte till regionfullmäktige och regionstyrelse blir den största förändringen att en regional utvecklingsnämnd bildas med elva ledamöter. Nämnden ska ansvara för uppgifter enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar och ta över uppgifter som i dag hanteras av regionförbundet. Den regionala utvecklingsnämnden får också ansvar för utvecklingsfrågor kopplat till kulturen då landstingets nuvarande kulturnämnd upphör. Nämnden ansvarar också för regionens folkhögskolor och är tillika folkhögskolestyrelse.

En annan nyhet är att tre beredningar bildas direkt under regionfullmäktige: beredning hälso- och sjukvård, beredning hållbarhet och folkhälsa och beredning invånarfrågor. De nuvarande medborgar- och folkhälsoutskotten försvinner liksom de tre delegationerna för sjukhusvård/regionsjukvård, primärvård/tandvård och psykiatri.

Nuvarande trafikstyrelsen ersätts av en kollektivtrafiknämnd och utgör regional kollektivtrafikmyndighet med ansvar för såväl strategiska frågor som driften av kollektivtrafiken.

Från 2019 blir det 13 region- och oppositionsråd mot dagens åtta, sex råd för majoriteten och sex för oppositionen med specifika ansvarsområden. Utöver dessa tolv ges möjlighet för ytterligare ett oppositionsråd till parti som inte ingår i organiserad samverkan för oppositionen. Samtidigt försvinner nuvarande heltidsarvoderade samordningstjänsterna.

Den nya politiska organisationen ska inte kosta mer än den samlade kostnaden för landstingets och regionförbundets politiska organisationer i dag.

I samband med denna förändring kommer också landstingets verksamhetsorganisation att anpassas. Den största förändringen är att det blir en förvaltning för regional utveckling.

Vårdval Psykisk hälsa primärvård

Landstinget etablerar från den 1 september 2018 ett nytt vårdval för psykisk hälsa inom primärvården. Vårdvalet ger de aktörer som i dag har avtal med landstinget inom kognitiv beteendeterapi möjlighet att bredda sitt arbete. Det ger också möjlighet för befintliga och nya aktörer att erbjuda vård inom uppdraget psykisk hälsa primärvård.

För att säkerställa ett teamarbete kring patienterna kräver vårdavtalet ett samarbete med hälsovalsenheterna. Samma krav skrivs också in i den reviderade uppdragsbeskrivningen för Hälsoval Kalmar län.

Avtalet ska fastställas av landstingsfullmäktige.

Bårhus byggs om

Landstingsstyrelsen gav för sin del klartecken till att bårhuset i Vimmerby byggs om för två miljoner kronor nästa år.

En ombyggnad behövs då nuvarande lokaler är hårt slitna och i vissa delar undermåliga. Dessutom saknas lokal för rituell tvagning av avliden person. Då Vimmerby har en muslimsk begravningsplats beräknas efterfrågan på rituell tvagning komma att öka. Det ombyggda bårhuset kommer att kunna tas i bruk under sommaren nästa år.

Landstingsfullmäktige fattar definitivt beslut.

Nya lokaler för Berga hälsocentral

Hälsocentralen vid Berga centrum i Kalmar kommer att få nya lokaler. Det står klart sedan landstingsstyrelsen sagt ja till hyresavtal och utformning av de nya lokalerna. Landstinget förbinder sig att hyra lokalerna i minst 15 år för en hyra av 2,3 miljoner årligen.

Landstinget klimatkompenserar

Landstinget kommer att göra en klimatkompensation för flygresor. Kostnaden för 2018, som arbetats in i budgeten, är en miljon kronor. I februari sker en redovisning av åtgärderna för landstingsstyrelsen.

Motioner

  • Det pågår ett arbete mellan Kalmar länstrafik och angränsande län om att hitta en avståndsbaserad taxa oavsett om en länsgräns passeras eller ej. Om det är möjligt kommer den att föreslås i den nya Sydtaxan som träder i kraft nästa år. Det svaret ges på en motion från centerpartisterna Christer Jonsson och Eva-Kristina Berg om att uppta förhandlingar med grannlänen för att avskaffa "gränstillägget", som gör det dyrare när man resor över en länsgräns.
  • En motion från Britt-Marie Sundquist (SD) om att länets ambulanser enbart ska vara bemannade av specialistutbildade sjuksköterskor avslås av landstingsstyrelsen. I dag är riktmärket att 70 procent av ambulanspersonalen ska vara sjuksköterskor, det garanterar minst en sjuksköterska i ambulansen. Ambulansverksamhetens roll och bemanning kommer att ses över av en statlig utredning. Innan det bör inga beslut om ändrad basbemanning tas. SD reserverade sig mot beslutet om avslag.
  • En motion med förslag om en utredning om äldrepsykiatriska team efter en modell från Region Kronoberg från de fyra allianspartierna besvaras med det pågående arbetet "Bättre liv för mest sköra äldre" En strategi och handlingsplan för 2017-2018 är framtagen.
  • Informationsinsatserna ska stärkas i landstingets kanaler för att öka vaccinationsfrekvensen både bland barn och vuxna samtidigt som landstinget bidrar i det nationella arbetet i frågan. Det svaret ges på en motion från Henrik Yngvesson (M) om insatser för att öka vaccinationsbenägenheten.
  • Ett 60-tal sjuksköterskor i länet går under hösten en utbildning till specialistsjuksköterska som bekostas av landstinget. En avsiktsförklaring har tecknats med Vårdförbundet kring bland annat karriärutveckling. Därför behövs inte en särskild utredning kring ST-tjänster för sjuksköterskor och karriärsteg utan pågående arbete ska fortsätta. Det svaret ges på en motion från moderaterna Elin Landerdahl och Tuulikki Åkesson.
  • Landstingsfullmäktige föreslås avslå två förslag från Lennart Hellström (M) i en motion om företagshälsovård. Dels har landstingshälsan redan uppdraget att stödja och utveckla faktorer kring hälsofrämjande och friska arbetsplatser. Någon utredning behövs därför inte om detta. Dels finns det ett tydligt chefsansvar att följa sjukfrånvaro och rehabilitering, att då inrätta en servicefunktion som tar emot sjukanmälan riskerar att försvåra detta uppdrag.

Samtliga motioner går vidare till landstingsfullmäktige för slutbehandling.

Medborgarförslag

Landstingsstyrelsen behandlade två medborgarförslag vid sitt sammanträde. De går nu vidare till landstingsfullmäktige för debatt och beslut.

  • Ett förslag om att färdtjänstresor ska kunna gälla över kommungräns avslås med hänvisning till lagstiftningen. Resa över kommungräns ska hanteras som riksfärdtjänst.
  • Landstinget kommer att fortsätta följa en rekommendation från 1997 om att rabattera slutenvårdsavgiften de första 30 dagarna för personer med aktivitetsersättning. Det svaret ges på ett förslag om att rabatten ska gälla utan begränsning av tid. Samtidigt kommer landstinget att ta initiativ för att skapa överensstämmande patientavgifter inom den sydöstra sjukvårdsregionen.