Lex Maria-anmälan efter självmord

Lex Maria 2017-10-19

Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord.

Fallet gäller en äldre kvinna utan tidigare psykiatrisk kontakt som lades in på psykiatrisk klinik efter ett självmordsförsök. Patienten hade haft en långvarig värkproblematik och ett utvecklat läkemedelsberoende till följd av detta. Hon hade också varit nedstämd senaste åren.

Efter en kortare vårdtid skrevs patienten ut med planerad uppföljning i öppenvården. Hon tog efter några veckor sitt liv.

Mer information

Charlotta Brunner, chefläkare
073-039 13 59

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

  

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.