Frågor och svar om regionbildningen

Här hittar du svar på vanliga frågor kring bildandet av region.

Varför bildas Region Kalmar län?

Region Kalmar län bildas för att ytterligare stärka och utveckla Kalmar län. Det handlar om hälso- och sjukvård och om utvecklingsinsatser inom områden som kollektivtrafik, infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad, kompetensförsörjning och kultur.

Att bilda region ger nya möjligheter att möta utmaningar och ta vara på de möjligheter som finns i länet. En gemensam region innebär ökad samordning och större kraft genom att utvecklingsfrågorna koncentreras till en myndighet. Genom regionbildningen skapas bra förutsättningar för politiker på regional och lokal nivå att samverka för länsinvånarnas bästa.

Regionbildningen kommer också att innebära att beslut om länets utveckling flyttas närmare invånaren. Genom direkta val kommer invånarnas inflytande över länets utveckling att öka. I dag har landstinget direkta val men inte regionförbundet.

Vad är egentligen en regionkommun?

En regionkommun har samma uppgifter som ett landsting men ansvarar dessutom för de regionala utvecklingsfrågorna. En regionkommun är ett direktvalt regionalt organ med beskattningsrätt som ansvarar för både hälso- och sjukvård och regional utveckling.

Regeringen har sagt att de län som vill ska få bilda region. Det formella godkännandet fattas av riksdagen, men beslutet att bilda region bygger på initiativ från regionen själv. Landstinget ansöker sedan om regionbildning hos regeringen. Formellt innebär detta att landstinget tar över ansvaret för den regionala utvecklingen i länet enligt lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar.

Varför görs detta just nu?

Detta är en förändring som pågår i hela landet. Regioner och landsting behöver hitta olika former av lösningar för att kunna hantera både dagens och framtidens utmaningar. I 14 län har landstingen redan bildat region, och nu pågår arbete pågår i sju län för att bilda region till 2019.

Vad innebär regionalt utvecklingsansvar?

Detta regleras i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar och innebär:

  • att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin
  • att besluta om hur medel för regionalt utvecklingsarbete ska användas
  • att följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av utvecklingsarbetet till regeringen
  • att utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram att upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur.

Vad innebär regionbildningen för invånarna?

I vardagen kommer inte regionbildningen ha så stor betydelse. Däremot stärks demokratin genom att fler frågor med stor betydelse för invånarna samlas i en organisation med 67 direktvalda politiker. Det betyder att du och alla andra invånare i länet får större möjlighet att påverka den regionala utvecklingen och kan utkräva ansvar från folkvalda politiker.

Vad röster jag till i höstens val, är det till landstinget eller den nya regionen?

På valsedeln kommer det att stå Val till landstingsfullmäktige. Det nya fullmäktige kommer att sammanträda för första gången den 15 oktober. Från och med den 1 januari bildas Region Kalmar län och då kommer även fullmäktige ha ansvar för frågor som rör regionalutveckling. I samband med detta byter landstingsfullmäktige namn till Regionfullmäktige.

Vad har egentligen hälso- och sjukvården och regional utveckling med varandra att göra?

Människors hälsa och regionens utveckling är starkt beroende av varandra och som en gemensam organisation kan vi samlas och få mer kraft i dessa frågor.

Dessutom är ett framgångsrikt näringsliv, en god arbetsmarknad, bra utbildningsmöjligheter och ett rikt kulturutbud förutsättningar för att attrahera människor till regionen och finansiera en bra hälso- och sjukvård.

Blir det mindre pengar till hälso- och sjukvård?

Nej, hälso- och sjukvården kommer att fortsätta som tidigare. Men i och med bildandet av regionkommun kommer regionen utvecklas och bli bättre, och då också hälso- och sjukvården.

Får Länsstyrelsen en annorlunda roll i och med detta?

Nej, Länsstyrelsen har kvar sin roll som innebär att se till att beslut från Sveriges riksdag och regering blir verklighet i länet på ett bra sätt.