Så hanterar vi dina personuppgifter

Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning. Vi vill att du ska känna dig trygg med hur landstinget behandlar dina personuppgifter och vill här ge dig information om de nya reglerna och dina rättigheter.

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en ny EU-förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter. Syftet är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom hela EU och stärka skyddet för hur dina personuppgifter hanteras. Dataskyddsförordningen börjar gälla den 25 maj inom hela EU, i Sverige ersätter den nu gällande personuppgiftslagen PUL.

Personuppgift är all information som kan knytas till en fysisk levande person som exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Det kan finnas olika lagliga grunder till att landstinget får behandla dina personuppgifter; att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse, att det är ett led i landstingets myndighetsutövning eller att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.

Dina personuppgifter behandlas i olika IT-system och/eller register. Personuppgifterna behövs bland annat för att kunna registrera ditt deltagande i seminarier, utbildningar och liknande, fullgöra vårt uppdrag gentemot dig och för att ge en bra service och kunna erbjuda välfungerande, effektiva och enkla tjänster.

Se även:

Personuppgifter i vården (1177.se)

Så hanteras dina uppgifter i E-tjänsterna (1177.se)

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Landstinget sparar dina personuppgifter så länge det finns behov utifrån ändamålet och minst så länge som lagen kräver.

Personuppgifterna kan komma att sparas längre tid för arkivändamål av allmänt intresse, för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål.

Hur sprids dina personuppgifter?

Landstinget kan komma att lämna ut dina personuppgifter till en tredje part, om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Personuppgifterna kan också komma att lämnas ut till övriga EU och till tredje land, det vill säga utanför EU/EES. Personuppgifterna lämnas i så fall ut med stöd av tryckfrihetsförordningen, dataskyddsförordningen (GDPR) eller annan svensk lag.

Dina rättigheter

Du som registrerad har rätt att kontakta landstinget för att få ut information om dina egna uppgifter som behandlas. För att begära rättelse, överföring, att behandlingen ska begränsas, göra invändningar eller begära radering av uppgifterna, kontakta landstingets dataskyddsombud via e-post: dataskyddsombud@ltkalmar.se

Om du som registrerad har klagomål på landstingets behandling av personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Landstinget i Kalmar län, organisationsnummer 232100-0073, i form av Landstingsstyrelsen, är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen och kan kontaktas på något av följande sätt:

Post: Landstinget i Kalmar län, Box 601, 391 26 Kalmar
E-post: landstinget@ltkalmar.se
Telefon: 0480-840 00

Dataskyddsombud

Post: Dataskyddsombud, Box 601, 391 26 Kalmar
E-post: dataskyddsombud@ltkalmar.se