Föreskrifter och styrande dokument

Ett landstings verksamhet styrs av en mängd lagar och förordningar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Härutöver beslutar landstinget om hur den egna verksamheten ska bedrivas och utfärdar föreskrifter för detta.

I kommunallagen framgår till exempel att ett landsting måste ha en arbetsordning för fullmäktige, reglementen för de politiska organen samt en budget. Det kan också finnas andra styrande dokument för den egna verksamheten.

Från och med 1 januari 2013 ska landstingets föreskrifter vara lätt åtkomliga på landstingets hemsida. På denna sidan framgår Landstinget i Kalmar läns olika föreskrifter och styrande dokument samt fastställda taxor.

Arbetsordningar och reglementen

Arkivreglemente för Landstinget i Kalmar län

Bolagsordning för Kalmar Läns Beställningscentral AB

Förbundsordning Samordningsförbundet i Kalmar län

Ersättning för medborgare-, patient- och närståendemedverkan

Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg

Kriterier för Kulturstipendium

Program uppföljning av -insyn i verksamhet som utförs av privata utförare

Reglemente för funktionshinderrådet i Kalmar län

Reglemente för kulturnämnden

Reglemente för landstingsfullmäktiges delegation för primärvård och folktandvård

Reglemente för landstingsfullmäktiges delegation för psykiatrivård

Reglemente för landstingsfullmäktiges delegation för sjukhusvård/regionsjukvård

Reglemente för landstingsfullmäktiges folkhälsoutskott

Reglemente för landstingsfullmäktiges medborgarutskott

Reglemente för Kalmar läns trafikstyrelse

Reglemente för landstingets folkhögskolestyrelse

Reglemente för landstingets patientnämnd

Reglemente för pensionärsrådet i Kalmar län

Reglemente för Samverkansnämnden Sydöstra sjukvårdsregionen

Regler för kommunalt partistöd m.m.

Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden m.m. för mandatperioden 2014- 2018

Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden m.m för mandatperioden 2019-2022

Revisionsreglemente