Landstingsfullmäktige 2017-03-01

Landstingsfullmäktige

Datum: Onsdag 1 mars 2017
Tid: kl. 09.00
Plats: Ölands folkhögskola, Färjestaden

Mötet är öppet för allmänheten.

Föredragningslista

1. Godkännande av tidplan och föredragningslista

2. Val av justerare och tid för justering

3. Anmälan om eventuella interpellationer och frågor

4. Motion 8/2016 om att erbjuda även pojkar vaccination mot HPV
Diarienummer 160603

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 8/2016 om att erbjuda även pojkar vaccination mot HPV med redovisat yttrande.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Moderaternas, Centerpartiets, Krist­demokraternas och Liberalernas ledamöter till förmån för bifall till motionen.

Överläggning, landstingsstyrelsen den 7 december 2016
1. Lena Segerberg (S) föreslår att landstingsstyrelsen ska besluta enligt arbetsutskottets förslag.

2. Pierre Edström (L) föreslår att landstingsstyrelsen ska bifalla motionen.

Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om landstingsstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag eller Pierre Edströms bifall till motionen. Han finner att landstingsstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

5. Motion 9/2016 Utveckla avslutningssamtalen
Diarienummer 160616

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 9/2016 angående utveckla avslutningssamtalen med följande:

Landstingsfullmäktige ger landstingsdirektören i uppdrag att utreda hur ett komplement till befintliga avgångssamtal kan se ut. Uppdraget ska redovisas till landstingsstyrelsen den 29 mars 2017.

Överläggning, landstingsstyrelsen den 7 december 2016
Yvonne Hagberg (S) med instämmande av Pierre Edström (L) föreslår att landstingsstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. Landstingsstyrelsen beslutar enligt detsamma.

6. Motion 11/2016 om inrättande av en medicinsk-etisk kommitté för Landstinget i Kalmar län
Diarienummer 160708

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 11/2016 om inrättande av en medicinsk-etisk kommitté för Landstinget i Kalmar län med att landstingsdirektören får i uppdrag att initiera en dialog inom den regionala sjukvårdsledningen om att samarbeta kring en regional medicinsk-etisk kommitté.

7. Bidrag för bloddialys i hemmet
Diarienummer 170061

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar att från och med den 1 mars 2017 ersätta patienter med bloddialys i hemmet för mellanskillnaden mellan den handikappersättning som erhålls från Försäkringskassan och landstingets fastställda bidrag på 4 000 kr/månad.

8. Ansvarsförbindelse för Kalmar läns Musikstiftelse
Diarienummer 170040

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige godkänner att Landstinget i Kalmar län förbinder sig att se till att Kalmar läns Musikstiftelses tillgångar inte understiger summan av stiftelsens skulder beräknade enligt 7 kap. 1 § stiftelselagen. Landstingsstyrelsen uppdrar åt landstingets firmatecknare att underteckna nödvändiga handlingar för ansvarsförbindelsen.

Jäv
Peter Högberg (S) anmälde jäv och deltog inte i beslutet av ärendet.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Moderaternas, Centerpartiets samt Kristdemokraternas ledamöter samt Claus Zaar (SD) till förmån för egna förslag.

Överläggning
1. Ordföranden (S) föreslår att landstingsstyrelsen ska besluta enligt arbetsutskottets förslag.

2. Christer Jonsson (C) föreslår att landstingsstyrelsen ska besluta enligt följande ändringsförslag från allianspartierna:

- att landstingsfullmäktige godkänner att Landstinget i Kalmar län som stiftare förbinder sig att säkerställa att Kalmar läns Musikstiftelses tillgångar inte understiger summan av stiftelsens skulder beräknade enligt 7 kap. 1 § stiftelselagen.
- att ansvarsförbindelsen ska prövas på nytt om tolv månader.
- att landstingsstyrelsen uppdrar pt landstingets firmatecknare att underteckna nödvändiga handlingar för ansvarsförbindelsen.
- att landstingsstyrelsens arbetsutskott ska få regelbunden ekonomisk rapportering var tredje månad under 2017.
- att handlingsplan för att återställa det egna kapitalet snarast redovisas för landstingsstyrelsens arbetsutskott.

3. Claus Zaar (SD) föreslår att landstingsstyrelsen i första hand ska återremittera ärendet till landstingsstyrelsens förvaltning med krav på fullständig redovisning vid nästa landstingsstyrelsemöte av stiftelsens ekonomiska status. Av redovisningen ska framgå hur fortsatt drift kan finansieras enligt följande förslag från Sverigedemokraterna:

I andra hand föreslår Claus Zaar att landstingsstyrelsen ska avslå arbetsutskottets förslag.

Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om landstingsstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag eller återremittera ärendet. Han finner att landstingsstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag.

Därefter frågar ordföranden om landstingsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag eller Christer Jonssons ändringsförslag. Han finner att landstingsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Slutligen frågar ordföranden om landstingsstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag eller avslår det enligt Claus Zaars förslag. Han finner att landstingsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

9. Medborgarförslag 3/2016 om fria bussresor för pensionärer inklusive komplettering av förslag
Diarienummer 160141

Förslag till beslut, landstingsstyrelsen 8 februari 2017
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 3/2016 om fria bussresor för pensionärer, samt Rolands Runnes skrivelse om fria bussresor för pensionärer inom Kalmar kommun, med att frågan om fria bussresor för pensionärer kommer att beaktas i kommande plan och budgetarbete.

Reservation, landstingsstyrelsen 7 december 2016 och 8 februari 2017
Mot beslutet reserverar sig Claus Zaar (SD) till förmån för eget förslag.

Överläggning, landstingsstyrelsen 7 december 2016
Ordföranden (S) föreslår att landstingsstyrelsen ska besluta enligt arbetsutskottets förslag.Claus Zaar (SD) föreslår att landstingsstyrelsen ska besluta enligt följande förslag från Sverigedemokraterna:

"Landstingsfullmäktige beslutar att i linje med medborgarförslagets tilläggsförslag som pilot införa fria bussresor för seniorer 70 år och äldre på tätortstrafiken i Kalmar 09.00-15.00 samt 18.00-04.00 vardagar samt hela dygnet lördag, sön- och helgdagar samt midsommar-, jul- och nyårsafton."

Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om landstingsstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag eller Claus Zaars förslag. Han finner att landstingsstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Protokollsanteckning, landstingsstyrelsen 8 februari 2017
Gudrun Brunegård (KD) lämnar följande protokollsanteckning:

Vid trafikstyrelsens sammanträde den 15 december 2016 lämnade vår ledamot i styrelsen in en skrivelse med tydlig begäran om att KLT:s förvaltning under första kvartalet 2017 ska redovisa analys och förslag när det gäller avgiftsfria resor för pensionärer. I skrivelsen anger vi målsättningen att kunna påbörja genomförandet av avgiftsfria resor för pensionärer i någon del av länet under sommaren 2017. Ärendet finns i protokoll från Trafikstyrelsen, § 86/2016.

Vi kristdemokrater utgår från en positiv behandling av vårt inlämnade förslag och har förhoppningen att Kalmar Läns Trafik under våren kan redovisa förslag om avgiftsfria resor för pensionärer. Därigenom kommer medborgarförslaget att kunna positivt besvaras.

10. Medborgarförslag 4/2016 om tydligare biljettregler vid länsöverskridande resande Överum – Linköping
Diarienummer 160175

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 4/2016 om tydligare biljettregler vid länsöverskridande resande med redovisat yttrande.

11. Medborgarförslag 9/2016 om gratis busskort till asylsökande
Diarienummer 160419

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 9/2016 om gratis bussresor för asylsökande.

12. Medborgarförslag 10/2016 om att förkorta väntetiden för transport vid sjukbesök
Diarienummer 160558

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 10/2016 om att förkorta väntetiden för transport vid sjukbesök.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Moderaternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas ledamöter samt Claus Zaar (SD) till förmån för egna ändringsförslag.

Överläggning
1. Ordföranden (S) föreslår att landstingsstyrelsen ska besluta enligt arbetsutskottets förslag.

2. Gudrun Brunegård (KD) föreslår att landstingsstyrelsen ska besluta enligt följande ändringsförslag från allianspartierna:

Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslaget genom att ge landstingsdirektören i uppdrag att inför nästa landstingsplan ta fram ett förslag till hur en väntetidsgaranti kan införas för patienter som av medicinska skäl behöver åka specialfordon. Den maximala väntetiden vid ett besök i sjukvården ska i en sådan väntetidsgaranti begränsas till två timmar per vårdtillfälle, oavsett sjukresans längd.

3. Claus Zaar (S) föreslår att landstingsstyrelsen ska besluta enligt följande ändringsförslag från Sverigedemokraterna:
- att landstingsdirektören ges i uppdrag att utreda hur väntetider vid sjuktransporter för svårt sjuka, genom förbättrad samordning, kan förkortas.
- att kostnaden för olika alternativ redovisas.

4. Jessica Rydell (MP) föreslår att landstingsstyrelsen ska avslå allianspartiernas respektive Sverigedemokraternas ändringsförslag.

Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden – på vart och ett av förslagen - om landstingsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag, Gudrun Brunegårds ändringsförslag eller Claus Zaar ändringsförslag. Han finner att landstingsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och avslår Gudrun Brunegård samt Claus Zaars respektive ändringsförslag.

13. Medborgarförslag 12/2016 Hyr/köp cyklar till landstingsanställda
Diarienummer 160609, 160256

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 12/2016 om hyr-/köpcyklar till landstingsanställda med att det redan pågår en utredning med att utreda möjligheterna till förmånscyklar till landstingsanställda. Uppdraget ska redovisas till landstingsstyrelsen den 13 juni 2017.

14. Medborgarförslag 13/2016 angående köerna till audionomer
Diarienummer 160610

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 13/2016 om kortare köer till audionomer med redovisat yttrande från hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Landstingsfullmäktige uttalar vidare att vårdgarantin ska efterlevas och räcker inte vidtagna åtgärder får ytterligare åtgärder övervägas.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Moderaternas, Centerpartiets samt Kristdemokraternas ledamöter till förmån för eget ändringsförslag.

Överläggning
1. Lena Segerberg (S) föreslår att landstingsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

2. Malin Sjölander (M) föreslår att landstingsstyrelsen beslutar enligt följande ändringsförslag från allianspartierna.

Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 13/2016 angående köerna till audionomer enligt följande:
Landstingsfullmäktige uttalar att vårdgarantin ska efterlevas och ger därför landstingsdirektören i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna för en utökning av vårdvalet för att öka tillgången på hörselvård för patienter i hela Kalmar län.

Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om landstingsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag eller Malin Sjölanders ändringsförslag. Han finner att landstingsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs.

Omröstning
Den som bifaller arbetsutskottets förslag röstar ja, den som bifaller Malin Sjölanders ändringsförslag röstar nej. 8 röstar ja, 7 röstar nej. Hur var och en röstade framgår av bilaga 2. Det innebär att landstingsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och avslår Malin Sjölanders ändringsförslag.

15. Medborgarförslag 14/2016 om bättre nyttjande av KLT:s bussar på sträckan Öland – Hansa city
Diarienummer 160640

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 14/2016 om bättre nyttjande av KLT:s bussar på sträckan Öland – Hansa city.

16. Medborgarförslag 18/2016 om provtagningscentral
Diarienummer 160743

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 18/2016 om provtagningscentral med redovisat yttrande från hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Claus Zaar (SD) till förmån för ändringsförslag från Sverigedemokraterna.

Överläggning
1. Lena Segerberg (S) föreslår att landstingsstyrelsen ska besluta enligt arbetsutskottets förslag.

2. Claus Zaar (SD) föreslår att landstingsstyrelsen ska besluta enligt följande ändringsförslag från Sverigedemokraterna:
- att landstingsdirektören, med hänsyn till kvalitet och patientsäkerhet, ges i uppdrag att undersöka möjligheten att inrätta en provtagningscentral i Kalmar.

Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden (S) om landstingsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag eller Claus Zaars ändringsförslag. Han finner att landstingsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

17. Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot/ersättare i landstingsfullmäktige

18. Begäran om entledigande samt val av ny ledamot i landstingsfullmäktiges valberedning

19. Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i delegationen för sjukvård och regionsjukvård  

20. Begäran om entledigande samt val av ny nämndeman vid förvaltningsrätten i Växjö

21. Anmälningsärenden
- Anmälan av Regionförbundet i Kalmar läns verksamhetsplan och budget för 2017, diarienummer 160821
- Anmälan om ny ledamot i landstingsfullmäktige efter Elisabeth Wanneby (MP).