Landstingsfullmäktige 2017-05-31

Landstingsfullmäktige

Datum: Onsdag 31 maj 2017
Tid: kl. 09.00
Plats: Stadshotellet, Västervik

Mötet är öppet för allmänheten.

 Föredragningslista

1. Godkännande av tidplan och föredragningslista

2. Val av justerare och tid för justering

3. Anmälan om eventuella interpellationer och frågor

4. Årsredovisningar och revisionsberättelser för 2016 m.m.
Diarienummer 170112

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningarna för landstingsstyrelsen, övriga styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar, Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen samt enskilda ledamöter i dessa organ och beviljar de förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.

2. Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Stiftelsen Kalmar läns museum och beviljar med noterande av revisorernas synpunkter dess styrelse och ledamöter ansvarsfrihet.

3. Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Jenny Nyströms och Curt Stoopendaals stiftelse och beviljar dess styrelse och ledamöter ansvarsfrihet.

4. Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Kalmar läns musikstiftelse och beviljar med noterande av revisonernas synpunkter dess styrelse och ledamöter ansvarsfrihet.

5. Landstingsfullmäktige noterar framlagda granskningsrapporter och revisionsberättelser avseende Kalmar Läns Beställningscentral AB, Kalmar Länstrafik AB, Almi Företagspartner Kalmar län AB, Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB och AB Transitio.

6. Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Samordningsförbundet i Kalmar län och beviljar för sin del förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2016.

7. Landstingsfullmäktige noterar revisionsberättelsen för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg för 2016.

8. Det noteras till protokollet att ledamöter och ersättare som varit invalda i berörda nämnder, styrelse och stiftelser under 2016 inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet.

5. Årsredovisning och revisionsberättelse för Regionförbundet i Kalmar
län 2016

Diarienummer 170112

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Regionförbundet i Kalmar län och beviljar för sin del styrelsen ansvarsfrihet för 2016.

6. Tilläggsbudget 2017 av överskott/underskott i 2016 års bokslut
Diarienummer 170111

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige anvisar tilläggsanslag 2017 för driftändamål avseende överskott/underskott i 2016 års bokslut enligt bilaga med sammanlagt 1 235 400 kronor.

2. Landstingsfullmäktige anvisar tilläggsanslag 2017 för investeringsändamål avseende överskott/underskott i 2016 års bokslut enligt bilaga med sammanlagt 45 662 200 kronor.

Landstingsfullmäktige finansierar anslagen under punkt 1 och 2 genom disponering av landstingets eget kapital.

7. Valkretsindelning vid 2018 års val till landstingsfullmäktige
Diarienummer 170121

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar att valkretsindelningen ska vara oförändrad vid valet till landstingsfullmäktige 2018 samt att antalet mandat i 2018 års val till landstingsfullmäktige ska vara oförändrat. 

8. Beslut om genomförande av nybyggnation för specialistpsykiatri vid Oskarshamns sjukhus samt utökad investeringsram
Diarienummer 160618

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige beslutar att medge en avvikelse mot beslutad ram med upp till 20 Mkr för att genomföra nybyggnationen.

2. Landstingsfullmäktige ger landstingsservice godkännande att teckna avtal med totalentreprenör om genomförande av FAS 2 enligt sedan tidigare fastlagt partneringförfarande.

3. De ekonomiska konsekvenserna arbetas in i kommande landstingsplan.

Protokollsanteckning
Claus Zaar (SD) lämnade följande protokollsanteckning:
Sverigedemokraterna konstaterar att det, trots den kraftigt ökade investeringsramen, är nödvändigt att genomföra nybyggnationen för specialistpsykiatrin vid Oskarshamns sjukhus. Vi vill samtidigt markera att det är oacceptabelt att planeringen varit så dålig att investeringsramen på fem månader ökat med 20 miljoner kronor och att det dessutom saknas uppgift om hur stora ökade driftkostnader detta medför.

9. Redovisning av partistöd 2016
Diarienummer 170184

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige noterar redovisningarna av partistöd 2016 samt överlämnar dessa till landstingsstyrelsens budgetberedning inför årligt beslut om partistöd.

10. Patientnämndens verksamhetsberättelse 2016
Diarienummer 170112

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige noterar verksamhetsberättelse för Patientnämnden för 2016 till protokollet.

11. Verksamhetsberättelse för kulturnämnden 2016
Diarienummer KN170006

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige noterar verksamhetsberättelse för Kulturnämnden 2016 till protokollet.

12. Motion 2/2016 Undersök möjligheten att utveckla "Symptom Checker" som integrerad del av 1177
Diarienummer 160151

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 2/2016 om "Symptom Checker" med hänvisning till pågående arbete med en symtomguide som etablerats under 2017 på 1177.se och som vidareutvecklas med fler symtom.

13. Motion 3/2016 angående åtgärder för ambulans-SSK och andra särskilt riskutsatta grupper
Diarienummer 160152

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 3/2016 angående åtgärder för ambulans-SSK och andra särskilt utsatta grupper med redovisat yttrande från HR-enheten.

Reservation
Claus Zaar (SD) lämnar följande reservation:
Sverigedemokraterna anser det nödvändigt att landstingsdirektören återkommer med analys av vilka grupper inom landstinget som är särskilt riskutsatta samt hur riskerna förändrats de senaste åren. Då ambulanssjuksköterskorna tillhör de mest riskutsatta grupperna är en höjning av denna grupps status nödvändig.

14. Motion 10/2016 Projekt för en mer jämlik elevhälsa
Diarienummer 160706

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 10/2016 Projekt för en mer jämlik elevhälsa med att landstingsdirektören får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att utveckla samverkan på området.

15. Motion 12/2016 om nytt arbetssätt kring PSA-tester
Diarienummer 160786

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 12/2016 om nytt arbetssätt kring PSA-tester med hänvisning till Socialstyrelsens pågående arbete med att ta fram rekommendationer avseende screening med PSA-prov kompletterat med bland annat diagnostiskt test.

16. Medborgarförslag 5/2017 Beställ närtrafik online
Diarienummer 170217

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 5/2017 om möjlighet att beställa närtrafik online med att det redan pågår ett utvecklingsarbete inom KLT för att beställa och betala närtrafikens resor genom en mobil app.

Överläggning
1. Claus Zaar (SD) föreslår att landstingsstyrelsen ska besluta att återremittera ärendet med uppdrag till landstingsdirektören att återkomma med en för ändamålet mobilanpassad webbsida för att möjliggöra beställning av närtrafik både via hemsidan och via mobil.

2. Ordföranden (S) föreslår att landstingsstyrelsen ska besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Efter avslutad överläggning frågar ordföranden först om landstingsstyrelsen beslutar att avgöra ärendet på dagens sammanträde eller Claus Zaars förslag om återremiss. Han finner att landstingsstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag.

Därefter frågar ordföranden om landstingsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Han finner att landstingsstyrelsen beslutar enligt detsamma.

17. Medborgarförslag 17/2016 om transport av avliden
Diarienummer 160681

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 17/2016 om transport av avliden med att det pågår ett arbete med upphandling av dessa transporter och frågan om taxan hanteras i ordinarie plan- och budgetprocess.

18. Medborgarförslag 19/2016 Förbättrad busstrafik i Lindsdal
Diarienummer 160771

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 19/2016 om förbättrad busstrafik i Lindsdal.

Överläggning
1. Claus Zaar (SD) föreslår i första hand att ärendet ska återremitteras och i andra hand att kostnadsberäkning görs för trafik genom Lindsdal med två alternativa sträckningar för linje 401, med differentierad tidtabell.

2. Ordföranden (S) föreslår att landstingsstyrelsen ska besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Efter avslutad överläggning frågar ordföranden först om landstingsstyrelsen beslutar att avgöra ärendet på dagens sammanträde eller Claus Zaars förslag om återremiss. Han finner att landstingsstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag.

Därefter frågar ordföranden om landstingsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag eller Claus Zaars andrahands förslag. Han finner att landstingsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

19. Medborgarförslag 21/2016 om läkarbil i glesbygden
Diarienummer 160826

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 21/2016 om läkarbil i glesbygd.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Moderaternas, Centerpartiets, Kristdemokraternas samt Liberalernas ledamöter till förmån för eget ändringsförslag.

Överläggning
Jessica Rydell (MP) föreslår att landstingsstyrelsen ska besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Malin Sjölander (M) med instämmande av Pierre Edström (L) och Gudrun Brunegård (KD) föreslår att landstingsstyrelsen ska besluta enligt följande ändringsförslag från allianspartierna: "Landstingsfullmäktige ser positivt på medborgarförslagets intentioner och ger landstingsdirektören i uppdrag att för landstingsstyrelsen återredovisa hur liknande försök med läkarbil har utfallit i våra grannlän."

Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om landstingsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag eller Pierre Edströms med fleras ändringsförslag. Han finner att landstingsstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

20. Samverkansavtal för skärgårdstrafik
Diarienummer 170254

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige godkänner samverkansavtal om skärgårdstrafik med Västervik kommun respektive Oskarshamns kommun.

2. Landstingsfullmäktige uppdrar åt landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören att gemensamt underteckna samverkansavtalen.

21. Skärgårdstaxa
Diarienummer 170254

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige antar följande taxa att gälla för skärgårdstrafiken från och med den 1 juli 2017.

Vuxen, 20 år o äldre enkelbiljett, 57 kr

Barn/ungdom enkelbiljett, 7 -19 år, 35 kr

Cykel kan medtas, avgiften är då samma som för barn/ungdom.

30 dagarsbiljett gäller inte.

22. Förnyad borgensförbindelse med AB Transitio
Diarienummer 170249

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige godkänner att Landstinget i Kalmar län går i borgen för motsvarande 32,3 MSEK avseende landstingets relativa andel av finansiering av reservtåg och högkostnadskomponenter, vilka förvaltas av AB Transitio.

23. Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Diarienummer 170145

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige beslutar att låna ut högst 14 400 000 kronor - enligt redovisade villkor - till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg för finansiering av investering i ambulansflygplan. Slutgiltigt belopp fastställs när investeringen är fullgjord.

Lånet finansieras genom ianspråktagande av landstingets likviditet.

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga landsting och regioner fattar beslut om utlåning.

2. Landstingsfullmäktige uppdrar till landstingets firmatecknare att underteckna nödvändiga lånehandlingar

24. Kollektivtrafikstrategi 2050 för Kalmar län
Diarienummer 140072

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige fastställer Kollektivtrafikstrategi 2050, Samhällsstödd trafik för funktionella regioner.

25. Reviderat trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2025
Diarienummer 160829

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige fastställer reviderat trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2025.

26. Allmän trafikplikt (Kalmar) – Emmaboda – Karlskrona
Diarienummer 170277

Förslag till beslut
Landstinget i Kalmar län föreslås i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet besluta om allmän trafikplikt motsvarande minst timmestrafik vardagar för regional tågtrafik mellan Kalmar och Karlskrona.

27. Regional biblioteksplan
Diarienummer KN160098

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige fastställer Regional biblioteksplan 2017-2021.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Claus Zaar (SD) till förmån för eget ändringsförslag.

Överläggning
1. Ordföranden (S) med instämmande av Malin Sjölander (M) föreslår att landstingsstyrelsen ska besluta enligt arbetsutskottets förslag.

2. Claus Zaar (SD) föreslår att landstingsstyrelsen ska besluta enligt följande ändringsförslag:

Under rubriken "Biblioteksservice med god kvalitet i hela länet" stryks sista punkten "Främja flerspråkig service".

Under rubriken "Digital utveckling"
- stryks femte punken "Stimulera till användning av flerspråkiga digitala verktyg".
- stryks sjunde punkten "Verka för digital litteratur på flera språk genom aktuella översättningsprogram och nedladdningar".

3. Jessica Rydell (MP) med instämmande av Jonas Hellberg (S), Christer Jonsson (C), Gudrun Brunegård (KD), Ragnar Olsson (V), Lena Segerberg (S) samt Pierre Edström (L) föreslår att landstingsstyrelsen ska avslå Claus Zaars yrkande.

Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om landstingsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag eller Claus Zaars ändringsförslag. Han finner att landstingsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

28. Delegation angående revidering av Riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning
Diarienummer 160652

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige överlåter till landstingsstyrelsen att fatta beslut om kommande revideringar avseende Riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Claus Zaars (SD) till förmån för eget ändringsförslag.

Överläggning
1. Ordföranden (S) föreslår att landstingsstyrelsen ska besluta enligt arbetsutskottets förslag.

2. Claus Zaar (SD) föreslår att landstingsstyrelsen ska besluta enligt följande ändringsförslag: "att landstingsfullmäktige även fortsättningsvis fattar beslut om riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning".

Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om landstingsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag eller Claus Zaars ändringsförslag. Han finner att landstingsstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

29. Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot/ersättare i landstingsfullmäktige

30. Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i landstingsstyrelsen

31. Begäran om entledigande samt val av ny ledamot i medborgarutskottet

32. Begäran om entledigande samt val av ny ersättare i patientnämnden

33. Begäran om entledigande samt val av ny nämndeman vid förvaltningsrätten i Växjö

34. Val av ersättare i folkhälsoutskottet

35. Val av ledamot i folkhögskolestyrelsen

36. Val av ersättare i styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län

37. Val av ersättare i medborgarutskottet

38. Anmälningsärenden
- Motion 1/2017 En bortglömd grupp – de sköldkörtelsjuka, diarienummer 170124.
- Motion 2/2017 Rusta primärvården för Kalmars befolkningsutveckling, diarienummer 170152.
- Motion 3/2017 Stärk den nära vården på landsbygden, diarienummer 170265.
- Motion 4/2017 Rädda liv med hjärtstartardrönare, diarienummer 170271.
- Medborgarförslag 6/2017 Utvidga läkartillgängligheten i Kalmar län genom vårdavtal, diarienummer 170240.