Landstingsstyrelsen 2017-10-31

Datum: Tisdag 31 oktober 2017
Tid: 10:00
Plats: Landstingets kansli, Strömgatan 13, Kalmar
Lokal: Smedjan

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Val av justerare och tid för justering
Malin Sjölander (M) föreslås att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet justeras den 10 november 2017.

3. Landstingets anslag för oförutsett
Rapport över landstingsstyrelsen anslag för oförutsett läggs till handlingarna.

Informationsärenden till landstingsstyrelsen

4. Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Föredragning av Magnus Persson, kl 10.00.

5. Redovisning gällande oberoende av inhyrd personal
Föredragning av Peter Rydasp, Lars Mattsson, Florence Eddyson-Hägg, Johan Rosenqvist, kl 10.20.

6. Redovisning av köfri vård
Föredragning av Anna Strömblad, Lars Mattsson, Florence Eddyson-Hägg, Johan Rosenqvist och, kl 11.00.

7. Information om landstingets ekonomi
Föredragning av Elisabeth Storm, kl 11.45.

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

8. Redovisning av uppdrag beslutade av landstingsfullmäktige i landstingsplaner för åren 2016-2018 samt 2017-2019
Diarienummer 170009

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen noterar reviderad uppdragslista till protokollet.

9. Uppföljning av plan för digitala virtuella tjänster (följduppdrag av utredningsuppdrag 15/06)
Diarienummer 150054

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner uppföljning av utredningsuppdrag 15/06 - En plan för hur digitala/virtuella tjänster kan bidra till bättre geografisk tillgänglighet nära invånarna i samverkan med kommunerna och andra berörda aktörer när behov finns.

10. Utredningsuppdrag 16/02 – En handlingsplan med uppföljningsbara mått som rör personer med funktionsnedsättningar
Diarienummer 160287

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 16/02 - Handlingsplan med uppföljningsbara mått som rör personer med funktionsnedsättning.

2. Landstingsstyrelsen antar Handlingsplanen med uppföljningsbara mått som rör personer med funktionsnedsättning att gälla från och med den 1 december 2017 och tills vidare.

11. Slutredovisning av utredningsuppdrag 16/05 – införande av digital hälsocentral
Diarienummer 160290

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av digital hälsocentral och virtuell mottagning - del av utredningsuppdrag 16/05.

2. Landstingsstyrelsen antar fortsatt utveckling av digital hälsocentral och virtuell mottagning i enlighet med utvecklings-och folkhälsoenhetens förslag.

Ärendet bereds på ett extra arbetsutskott den 30 oktober 2017.

12. Utredningsuppdrag 16/17 – Erfarenheter från projektet Hälsa & Kultur ska implementeras
Diarienummer 160309

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 16/17- Erfarenheter från projektet Hälsa & Kultur ska implementeras.

13. Utredningsuppdrag 17/05 – en struktur för kunskapsstyrning för att skapa ett sammanhållet system från kunskapsstöd till uppföljning och där kedjan är tydlig från nationellt och regionalt till lokalt arbete
Diarienummer 170014

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 17/05 - en struktur för kunskapsstyrning ska beskrivas, för att skapa ett sammanhållet system från kunskapsstöd till uppföljning och där kedjan är tydlig från nationellt och regionalt till lokalt arbete.

2. Återrapportering ska ske i mars 2019.

14. Utredningsuppdrag 17/07 – Utveckla metoder för att snabbare upptäcka psykisk ohälsa hos äldre
Diarienummer 170016

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 17/07 – Utreda/föreslå metoder för att snabbare upptäcka psykisk ohälsa hos äldre.

15. Nya lokaler avseende landstingets hälsocentral i Berga Centrum, Kalmar
Diarienummer 170252

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen ställer sig bakom nytt hyresavtal för och utformning av nya lokaler för landstingets hälsocentral i Berga Centrum, Kalmar.

2. Landstingsstyrelsen uppdrar åt landstingsservice att teckna avtal med LW Bostäder AB.

3. Ekonomiska konsekvenser får arbetas in i kommande plan- och budget.
a. Hyra 2 331 000 kronor/år, hyrestid från och med den 1 mars 2019 till och med den 28 februari 2034. I hyran ingår kostnader för energi och underhåll.
b. Kostnad för investeringar som inte ingår i hyresvärdens entreprenad bedöms till 300 000 kronor.
c. Konstnärlig utsmyckning bedöms till 300 000 kronor.

16. Ansökan om bidrag till Regionlabbet
Diarienummer 170522

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen avslår ansökan om bidrag med hänvisning till utvecklings- och folkhälsoenhetens yttrande.

17. Strategi för klimatkompensation för flygresor
Diarienummer 170574

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar Strategi för klimatkompensation för flygresor enligt redovisat förslag.

Ekonomiska konsekvenser av strategin arbetas in i kommande landstingsplan. Kostnaden för 2018 års åtgärder beräknas till 1,0 Mkr

En plan för kompensationsåtgärder för 2018 ska redovisas i landstingsstyrelsen den 7 februari 2018.

18. Remiss Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel Ds 2017:29
Diarienummer 170486

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel (Ds 2017:29). Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.

Omedelbar justering.

19. Uppdragsbeskrivning för Folktandvården i Kalmar län och Överenskommelse för 2018
Diarienummer 170628

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen fastställer Uppdragsbeskrivning för Folktandvården i Kalmar län och överenskommelse med Folktandvården, att gälla under 2018.

20. Justering av sammanträdesplan 2018
Diarienummer 170408

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsens sammanträde den 7 februari 2018 flyttas till den 5 februari 2018.

21. Delegationsärenden
Protokoll från landstingsstyrelsens presidiums sammanträden den 19 september, den 6 oktober samt den 17 oktober 2017.

22. Anmälningsärenden till landstingsstyrelsen

Inkomna protokoll
- Landstingsfullmäktige den 27 september 2017.
- Funktionshinderrådet den 12 september 2017.
- Läkemedelskommittén den 17 maj, 14 juni, 16 augusti 13 september 2017.
- Landstingets revisorer den 1 september 2017.
- Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen den 31 augusti 2018.

Inkomna skrivelser (se bifogad förteckning).

Beslutsärenden till landstingsfullmäktige

23. Landstingsplan 2018-2020 med årsbudget för 2018
Diarienummer 170281

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige fastställer förslaget till landstingsplan för åren
2018-2020 samt de i planen angivna målen. Planens första år ska utgöra årsbudget för 2018, varvid

- bilaga 1 till flerårsplan utgör driftbudget
- bilaga 2 driftramar
- bilaga 3 kassaflödesbudget
- bilaga 4 balansbudget
- bilaga 5 A och B investeringsbudget
- bilaga 6 fördelning av partistöd 2018

2. Landstingsfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2018 till 11:37 kronor per skattekrona (en skattekrona motsvarar 100 kronor).

3. Landstingsfullmäktige fastställer kollektivtrafiktaxan att gälla från och med den 1 januari 2018, bilaga 7.

4. Landstingsfullmäktige fastställer Folktandvårdens tandvårdstaxa att gälla från den 15 januari 2018, bilaga 8.

24. Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2017
Diarienummer 170113

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen uppdrar åt förvaltningar som uppvisar underskott i prognosen efter delårsbokslut t.o.m. augusti 2017 att vidta åtgär­der för att begränsa underskottet 2017 och anpassa kostnadsnivån till tilldelade ekonomiska ramar.

I de fall åtgärderna avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet skall detta föreläggas landstingsstyrelsen för beslut.

2.Landstingsstyrelsen uppmanar förvaltningarna att ytterligare fokusera på att uppnå de verksam­hetsmässiga målen i landstingsplanen.

3. Landstingsstyrelsen lämnar följande förslag till landstingsfullmäktige:

Landstingsfullmäktige lägger delårsrapporten för perioden 2017-01—08 till handlingarna.

25. Motion 8/2017 om att avskaffa pristillägg vid resande över länsgräns Diarienummer 170362

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 8/2017 om att avskaffa pristillägg vid resande över länsgräns med hänvisning till Kalmar länstrafiks yttrande.

26. Motion 9/2017 Länets ambulanser ska vara bemannade med enbart specialistutbildade sjuksköterskor
Diarienummer 170373

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår motion 9/2017 om att länets ambulanser ska vara bemannade med enbart specialistutbildade sjuksköterskor.

27. Motion 12/2017 Förbättra äldres hälsa genom inrättande av
äldrepsykiatriska enheter

Diarienummer 170447

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 12/2017 om att förbättra äldres hälsa genom inrättande av äldrepsykiatriska enheter, med hänvisning till pågående arbete inom länsgemensam ledning, "Bättre liv för mest sköra äldre" där en strategi och handlingsplan för 2017-2018 finns framtagen.

28. Motion 13/2017 angående vaccinationsbenägenheten
Diarienummer 170453

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 13/2017 angående vaccinationsbenägenheten med att arbete är påbörjat för att framöver ytterligare stärka informationsinsatser i befintliga kanaler samt bidra i det nationella arbetet kring generella insatser i syfte att öka vaccinationsfrekvens hos såväl barn som vuxna.

29. Motion 15/2017 angående sjuksköterskors karriärvägar
Diarienummer 170490

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 15/2017 angående utredning om ST-tjänster för sjuksköterskor, med hänvisning till pågående arbete.

30. Motion 16/2017 angående företagshälsovård för sjukvårdspersonal
Diarienummer 170496

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår motionens förslag att utreda möjligheterna att ge landstingshälsan en tydligare och mer aktiv roll i det förebyggande arbetet med hänvisning till landstingsstyrelsens beslut § 110/17 om landstingshälsans uppdrag.

Vidare avslår landstingsfullmäktige motionens andra förslag gällande processer för sjukanmälan med hänvisning till det ansvar och uppdrag som redan idag åligger varje chef inom Landstinget i Kalmar län.

31. Medborgarförslag 9/2017 angående färdtjänstresor i annan kommun
Diarienummer 170412

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 9/2017 om färdtjänst i annan kommun med hänvisning till gällande lagstiftning om färdtjänstresor.

32. Medborgarförslag 10/2017 om rabatterad slutenvårdsavgift
Diarienummer 170498

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 10/2017 om rabatterad slutenvårdsavgift till personer med aktivitetsbidrag med att landstinget tills vidare följer Landstingsförbundets (numera Sveriges kommuner och landstings, SKL) överenskommelse A97:23 från den 21 mars 1997.

33. Politisk organisation för Region Kalmar län 2019-2022 samt reviderade Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden med mera
Diarienummer 170648

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige fastställer den politiska organisationen för Region Kalmar län för mandatperioden 2019-2022.

Landstingsdirektören får i uppdrag att se över fullmäktiges arbetsordning samt redovisa förslag till nya reglementen till följd av beslutet.

2. Landstingsfullmäktige antar reviderade Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden med mera, daterade den 17 oktober 2017, att gälla för mandatperioden 2019-2022.


Ärendet bereds på ett extra arbetsutskott den 30 oktober 2017.

34. Förslag till inriktning för verksamhetsorganisation Region Kalmar län inför övertagande av det regionala utvecklingsansvaret
Diarienummer 170648

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige godkänner förslag till inriktning för verksamhetsorganisation för Region Kalmar län inför övertagandet av det regionala utvecklingsansvaret.

Ärendet bereds på ett extra arbetsutskott den 30 oktober 2017.

35. Reglemente patientnämnden
Diarienummer 170589

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige godkänner reglemente för patientnämnden att gälla från och med den 1 januari 2018.

36. Ombyggnad av lokaler för bårhus i Vimmerby
Diarienummer 170616

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige ger landstingsservice i uppdrag att fortsätta processen och genomföra ombyggnation av lokaler för bårhus inom fastigheten Svanen 3 i Vimmerby enligt framtaget underlag.

Ekonomiska konsekvenser arbetas in i kommande plan- och budget.

37. Valfrihetssystem inom allmäntandvård för barn och ungdomar 3-22 år – Uppdragsbeskrivning och Ersättning för 2018
Diarienummer 170364

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige fastställer Förfrågningsunderlag och Ersättning för allmäntandvård till barn, ungdomar och unga vuxna inom Vårdval Barntandvård i Kalmar län, att gälla från och med den 1 april till och med den 31 december 2018.

Revideringar av förfrågningsunderlaget samt ersättningsbilagan vid den årliga översynen får beslutas av landstingsstyrelsen, så länge revideringarna inte är av principiell karaktär.

38. Hälsoval Kalmar län – Uppdragsbeskrivning och Ersättning för vården 2018
Diarienummer 170667

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige fastställer Uppdragsbeskrivning och Ersättning för vården samt Regel listning, Jouruppdraget 2018, samt Standardutrustning IT inom Hälsoval i Kalmar län, att gälla under 2018.

Ärendet bereds på ett extra arbetsutskott den 30 oktober 2017.

39. Psykisk hälsa primärvården
Diarienummer 170668

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige fastställer Vårdvalsavtal Psykisk hälsa primärvård med underbilagorna Förfrågningsunderlag och Ersättningsbilaga samt Riktlinje inom Psykisk hälsa primärvård, att gälla from 1 september 2018.

Ärendet bereds på ett extra arbetsutskott den 30 oktober 2017.

40. Ny bolagsordning och nytt aktieägaravtal för Öresundståg AB
Diarienummer 170036

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige godkänner för sin del ny bolagsordning och nytt aktieägaravtal för Öresundståg AB, båda daterade den 16 maj 2017.

41. Anmälningsärenden till landstingsfullmäktige

- Motion 19/2017 angående ambulanshelikopter till Sydöstra sjukvårdsregionen för mer jämlik vård, diarienummer 170556
- Motion 20/2017 informationssäkerhet i Cosmic, diarienummer 170592.
- Motion 21/2017 cellprovtagning för kvinnor över 65, diarienummer 170609.
- Medborgarförslag 14/2017 om äldrevårdsmottagningar, diarienummer 170627