Kulturnämnden 2017-12-11

Datum: Måndag 11 december 2017
Tid: 09.00-16.00
Plats: The Glass Factory, Boda Glasbruk

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslista

2. Val av justerare

Informationsärenden

3. Information om The Glass Factory
Maja Heuer, museichef

4. Beslutade kulturprojektmedel
Maria Agestam, områdesansvarig kultur

5. Rapport från möte med Regionsamverkan Sydsverige och Sydostkultur
Maria Agestam, områdesansvarig kultur

6. Rapport från höstens verksamhetsdialoger
Maria Agestam, områdesansvarig kultur, och Görel Abramsson, kulturutvecklare

7. Rapport från kommundialog 9 oktober
Gull-Britt Johansson, bildningschef

8. Rapport Rookiefestivalen, redovisning av projekt
Gull-Britt Johanson, bildningschef

9. Folk och Kultur – regional dialog och planering inför nationellt arrangemang 7-10 februari
Gull-Britt Johansson, bildningschef, och Görel Abramsson, kulturutvecklare

10. Policy och rutiner i arbetet för att motverka diskriminering och kränkningar – rapport från verksamheterna
Maria Agestam, områdesansvarig kultur

Beslutsärenden

11. Fördelning av regionala medel 2018 till kulturverksamheter, studieförbund, ungdomsorganisationer och idrotten
Diarienummer KN170074

Förslag till beslut
1. Kulturnämnden beslutar enligt förslag till fördelning av regionala medel 2018 med hälften av årsbeloppet 2017.

2. Slutlig fördelning av medel för 2018 beslutas vid kulturnämndens sammanträde i februari 2018 och utgår från en samlad pott med regionalt och statligt anslag.

12. Fördelning av projektmedel ur medel till kulturnämndens förfogande – Förnyelse av kulturarvet med samtidskonsten som kompass
Diarienummer KN170019

Förslag till beslut
Kulturnämnden beviljar 100 000 kr ur medel till kulturnämndens förfogande för 2017, till projektet Förnyelse av kulturarvet med samtidskonsten som kompass.

13. Riktlinjer för stöd till studieförbundens regionala verksamhet i Kalmar län
Diarienummer KN170075

Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att godkänna Riktlinjer för stöd till studieförbundens regionala verksamhet i Kalmar län.

14. Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige – Positionspapper, Regionsamverkan Sydsverige
Diarienummer KN170073

Förslag till beslut
Kulturnämnden ställer sig bakom positionspapperet Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige och föreslår att landstingsfullmäktige ställer sig bakom detsamma.

15. Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i
Diarienummer KN170076

Förslag till beslut
1. Kulturnämnden fastställer disposition och prioriterade mål i Kulturplan Kalmar län - 2022, Kultur att växa i.

2. Kulturnämnden uppdrar åt presidiet att fastställa ett förslag till kulturplan och besluta om att sända förslaget på remiss till kommuner, kulturverksamheter och organisationer.

16. Delegationsärende

- Beslut angående kulturprojektmedel

17. Anmälningsärenden

- Utredningsuppdrag 16/17 Erfarenheter från projektet Hälsa & Kultur ska implementeras, diarienummer 160301

- Skrivelse Virserums konsthall, diarienummer KN170067

18. Övriga frågor

Maria Ixcot Nilsson (S)
Ordförande