Kulturnämnden 2017-02-10

Kulturnämnden

Datum: Fredag 10 februari 2017
Tid: Kl. 09.30 – 16.00, kaffe från kl. 09.00
Plats: Kalmar läns hemslöjd, Pukeberg

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslista

2. Val av justerare

Informationsärenden

3. Information om Kalmar läns hemslöjd
Agneta Gefors, länshemslöjdskonsulent, kl. 09.30

4. Rapport Sydostkultur och Regionsamverkan Sydsverige
Maria Ixcot Nilsson, ordförande Kulturnämnden

5. Beslutade kulturprojektmedel

6. KLT-avtalet – förberedelser för nytt avtal

7. Rapport från presidiets dialoger
- Länsmusiken
- Länsmuseet
- Astrid Lindgrens Näs

8. Information om Designarkivet
Eva Wängelin, arkivchef, kl. 13.00

Beslutsärenden

9. Ansökan om regionalt bidrag från Ölands Museum, Himmelsberga
Diarienummer KN160145

Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att avslå ansökan om regionalt anslag 2017 till Ölands Museum, Himmelsberga.

10. Budget 2017 – fördelning av regionala och statliga medel till kulturverksamheter
Diarienummer KN170005

Förslag till beslut
1. Kulturnämnden beslutar om fördelning av regionala och statliga medel inom regional kulturverksamhet enligt bilaga. Samtliga anslag förutsätter att upprättade överenskommelser fullföljs. Anslaget kan reduceras om överenskommelsen inte hålls. Vid behov kan tätare uppföljningar göras.

2. Kulturnämnden avser att teckna överenskommelse med Vimmerby kommun om ett litteraturuppdrag i samverkan med Astrid Lindgrens Näs.

11. En inkluderande kulturskola på egen grund, (SOU 2016:69)
Diarienummer 160760

Förslag till beslut
1. Kulturnämnden antar redovisat yttrande som sitt svar på remissen En inkluderande kulturskola på egen hand och överlämnar yttrandet till landstingsstyrelsens beredning av ärendet.

2. Kulturnämnden föreslår att landstingsstyrelsens arbetsutskott ska anta kulturnämndens yttrande som sitt och överlämna det till kulturdepartementet.

12. Kulturplan 2018-2020
Diarienummer KN160078

Förslag till beslut
1. Kulturnämnden beslutar att förlänga Kulturplan Kalmar län 2015-2017 tills en ny kulturplan är beslutad.

2. En komplettering av nuvarande kulturplan ska tas fram inför framställan till Statens Kulturråd den 1 november. Komplementet tas fram i dialog med länets kommuner och andra regionala aktörer och beslutas av kulturnämnden.

3. Kulturnämnden godkänner redovisad plan för processen med framtagande av Kulturplan 2018-2020.

13. Fortsatt hantering av förslag från workshop den 5 september 2016
Diarienummer KN160137

Förslag till beslut
1. Kulturnämnden beslutar att se över riktlinjerna för kulturprojektmedel samt beslutsordning. Beslut fattas av kulturnämnden den 7 juni.

2. Nya kriterier tas fram för stödet till studieförbundens regionala verksamhet med giltighet från 2018.

3. Kulturstipendier 2017 delas ut genom två arbetsstipendier och ett belöningsstipendium. Formerna för utdelningen diskuteras vidare.

 14. Rutiner för ekonomiuppföljning

Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att följande rutiner för verksamhets- och ekonomiuppföljning för regionala kulturverksamheter ska gälla:

31 mars - verksamhetsberättelse med bokslut och revisionsrapport
31 mars - redovisning av kvantitet och kvalitet i kulturdatabasen
April - uppföljningssamtal med kulturnämndens presidium
Oktober/november – planeringssamtal med kulturnämndens presidium
30 november – verksamhetsplan och budget

15. Regional biblioteksplan 2017-2021
Diarienummer KN160098

Förslag till beslut
1. Kulturnämnden beslutar att godkänna förslaget till Regional biblioteksplan 2017-2021.

2. Kulturnämnden föreslår att landstingsfullmäktige fastställer Regional biblioteksplan 2017-2012.

16. Verksamhetsberättelse 2016 för kulturnämnden
Diarienummer KN170006

Förslag till beslut
Kulturnämnden fastställer verksamhetsberättelse för 2016 och överlämnar den till landstingsfullmäktige.

17. Övriga frågor