Kulturnämnden 2017-06-07

Datum: Onsdag 7 juni 2017
Tid: 09:00
Plats: Virserums konsthall

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslista

2. Val av justerare

Informationsärenden

3. Information om Virserums konsthall
Föredragning av Barbro Wenden och Carolina Jonsson.

4. Information från möte med Sydostkultur och Regionsamverkan Sydsverige och Sydostkultur den 25 april 2017
Föredragning av Maria Agestam, områdesansvarig kultur.

5. Beslutade kulturprojektmedel
Föredragning av Maria Agestam, områdesansvarig kultur.

6. Rapport från kommundialoger och öppna dialoger kring Kulturplanen
Rapport från respektive ledamot.

7. Rapport från verksamhetsdialoger
Föredragning av Ingegerd Petersson och Johan P Hammarstedt.

8. Överläggningar Kulturdepartementet och SKL
Föredragning av Johan P Hammarstedt.

9. Rapport – fördelning av anslag till studieförbunden
Föredragning av Gull-Britt Johansson.

10. Kulturresor med KLT
Föredragning av Gull-Britt Johansson.

11. Regional utvecklingsstrategi - Tidsplan och process
Föredragning av Anna-Carin Pålsson, Regionförbundet.

12. Information angående Länsmusiken – ekonomi, verksamhet, ledning
Föredragning av Peter Högberg (S) och Åke Nilsson (KD), länsmusikens presidium.

13. Fortsatta arbetet kring glasrikesuppdraget
Föredragning av Maria Agestam.

14. Kulturstipendier 2017
Föredragning av Maria Agestam.

Beslutsärenden

15.Riktlinje för kulturprojektmedel - förlängning samt delegation av beslut kring kulturprojektmedel
Diarienummer KN170042

Förslag till beslut
1. Riktlinjen för kulturprojektmedel, beslutad den 26 februari 2016, ska fortsätta att gälla till dess att ny kulturplan för Kalmar län antas av landstingsfullmäktige.

2. Kulturnämnden delegerar till förvaltningschefen på bildnings- och kulturförvaltningen att tills vidare besluta om fördelning av kulturprojektmedel. Förvaltningschefen får vidaredelegera besluten.

3. Förvaltningschefen på bildning och kulturförvaltningen får i uppdrag att förenkla rutiner och information kring ansökningsförfarandet för kulturprojektmedel, i syfte att förenkla hanteringen för sökande och samtidigt förtydliga de intentioner nämnden redovisat.

16. Budget 2017 – justering
Diarienummer KN170005

Förslag till beslut
Kulturnämnden antar justerad budget enligt redovisat förslag och fastställer fördelning av regionala och statliga medel.

17. Yttrande över promemorian Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop – framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)
Diarienummer KN170014

Förslag till beslut
1. Kulturnämnden antar redovisat yttrande som sitt svar på promemorian Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop - framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen, Ds 2017:8 och överlämnar yttrandet till landstingsstyrelsens beredning av ärendet.

2. Kulturnämnden föreslår att landstingsstyrelsen ska anta kulturnämndens yttrande som sitt och överlämna det till kulturdepartementet.

18. Anslag till Kalmar konstmuseum för konstfrämjande insatser
Diarienummer KN160132

Förslag till beslut
1. Kulturnämnden beslutar att anslå 30 000 för 2017 för konstfrämjande insatser till stöd för Sverige Konstföreningar, Kalmar län. Medlen riktas till konstkonsulenten vid Kalmar Konstmuseum och avser utbildning och främjandeinsatser till stöd för föreningarna. Kostnaden tas ur medel till nämndens förfogande.

2. Kulturnämnden besvarar ansökan från Sveriges konstföreningar i Kalmar län med att konstkonsulenten vid Kalmar Konstmuseum hanterar dessa frågor. Ansökan överlämnas till konstkonsulenten.

19. Riktlinjer för komplettering av Kulturplanen 2015-2017 för framställan till Statens Kulturråd

Förslag till beslut
Kulturnämnden noterar informationen kring riktlinjer för komplettering av Kulturplanen 2015-2017 för framställan till Statens Kulturråd.

Delegationsärenden

20. Beslut angående kulturprojektmedel
- Beslut angående kulturprojektmedel.

21. Fördelning av anslag till studieförbunden 

Anmälningsärenden

22. Skrivelse angående Länsmusiken
Diarienummer KN170035