Kulturnämnden 2017-09-22

Datum: Fredag 22 september 2017
Tid och plats: 09.00 - Besök på Rockarkivet, Hultsfred
                         11.00 - Sammanträde på Astrid Lindgrens Näs,
                                     Vimmerby

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslista

2. Val av justerare

Informationsärenden

3. Beslutade kulturprojektmedel
Föredragning av Maria Agestam, områdesansvarig kultur

4. Rapport från möte med Regionsamverkan Sydsverige och Sydostkultur
- Presentation av positionspapper: Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige
Föredragning av Maria Ixcot Nilsson, ordförande

5. Rapportering av uppdrag: Förenklade rutiner och information kring ansökningsförfarande för kulturprojektmedel
Föredragning av Maria Agestam, områdesansvarig kultur

6. Folk och kultur – dialog i Kalmar län
Föredragning av Maria Ixcot Nilsson, ordförande

7. Rapport från dialoger kring kulturplanen
Föredragning av Görel Abramsson, kulturutvecklare

8. Redovisning av statistik från Kulturdatabasen
Föredragning av Maria Agestam, områdesansvarig kultur

9. Kultur- och fritidsmedelsrapport
Föredragning av Görel Abramsson, kulturutvecklare

10. Riktlinje för stöd till Studieförbunden
Föredragning av Gull-Britt Johansson, bildningschef

12. Kulturresor med KLT
Föredragning av Gull-Britt Johansson, bildningschef

Beslutsärenden 

13. Kulturstipendium 2017
Diarienummer KN170001

Förslag till beslut
Handling delas ut vid sammanträdet.

14. Framställan till Statens kulturråd angående utökat statligt stöd
Diarienummer KN170058

Förslag till beslut
Kulturnämnden uppdrar åt presidiet att lämna en begäran till Statens Kulturråd om utökat statligt stöd till Kalmar län inom kultursamverkansmodellen.

15. Sammanträdesplan 2018
Diarienummer KN170055

Förslag till beslut
Handling delas ut vid sammanträdet.

16. Val av representant till styrelsen för Reaktor Sydost efter Ragnar Olsson (V)
Diarienummer KN170057

Förslag till beslut
Kulturnämnden utser Lena Granath (V) till ledamot i styrelsen för Reaktor Sydost efter Ragnar Olsson (V).

17. Delegationsärende

- Beslut angående kulturprojektmedel

18. Anmälningsärende

- Angående uppdrag i regleringsbrev för budgetåret 2017 – Capellagårdens skrivelse till Myndigheten för yrkeshögskolan, diarienummer KN170052.