Landstingsfullmäktige 2017-09-27

Datum Onsdag 27 september 2017
Tid 08.30
Plats Stufvenäs Gästgifveri, Söderåkra

Mötet är öppet för allmänheten.

Föredragningslista

1. Godkännande av tidplan och föredragningslista

2. Val av justerare och tid för justering

3. Anmälan om eventuella interpellationer och frågor

4. Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2016 avseende Stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiskt sjuka i norra Kalmar län
Diarienummer 170185

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiskt sjuka i norra Kalmar län och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2016.

5. Ombyggnad för neonatalverksamheten vid Länssjukhuset i Kalmar (utredningsuppdrag 16/11)
Diarienummer 160295

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige ger landstingsservice i uppdrag att tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen fortsätta processen och genomföra programarbete avseende lokaler för neonatalverksamheten vid Länssjukhuset i Kalmar och ta fram underlag för genomförandebeslut.

 6. Ombyggnad för neonatalverksamheten vid Västerviks sjukhus (utredningsuppdrag 16/11)
Diarienummer 160295

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige ger landstingsservice i uppdrag att tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen fortsätta processen och genomföra programarbete avseende lokaler för neonatalverksamheten vid Västerviks sjukhus och ta fram underlag för genomförandebeslut.

7. Medborgardialoger under 2016
Diarienummer 170311

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige noterar redovisning om medborgardialoger under 2016 till protokollet.

8. Valfrihetssystem inom allmäntandvård barn och ungdomar 3-22 år
Diarienummer 170364

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar att införa ett valfrihetssystem enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem ("LOV") för ackreditering av offentliga och privata utförare av allmäntandvård för barn och ungdomar 3-22 år.

Landstingsdirektören får i uppdrag att genomföra införandet av valfrihetssystemet att gälla från och med den 1 april 2018.

Landstingsdirektören får i uppdrag att ta fram avtal samt ersättningsnivåer för beslut av landstingsfullmäktige.

9. Sammanträdesplan 2018
Diarienummer 170408

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige fastställer sammanträdesdagar för 2018 enligt följande:  1 mars, 30 maj, 3 oktober, 15 oktober och den 28-29 november.

10. Information om kommunal revision

11. Medborgarförslag 20/2016 Anpassning av gällande styckpristandvårdstaxa till allmänmedicinsk vårdtaxa
Diarienummer 160782

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 20/2016 om anpassning av gällande tandvårdstaxa till allmän medicinsk vårdtaxa med redovisat yttrande från tandvårdsförvaltningen.

12. Medborgarförslag 4/2017 Större tandvårdsbidrag till personer över 70 år
Diarienummer 170216

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 4/2017 om större tandvårdsbidrag till personer över 70 år med redovisat yttrande.

13. Medborgarförslag 6/2017 Utvidga läkartillgängligheten i Kalmar län
Diarienummer 170240

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 6/2017 om att utvidga läkartillgängligheten i Kalmar län genom vårdavtal.

Överläggning, landstingsstyrelsen 2017-06-13
Christer Jonsson (C) föreslog bifall till följande ändringsförslag från allianspartierna: "Landstingsfullmäktige ser positivt på medborgarförslagets intentioner och ger landstingsdirektören i uppdrag att för landstingsstyrelsen redovisa hur olika lösningar, inom ramen för vårdavtal eller vårdval, kan användas för att minska vårdköer och öka tillgängligheten."
Landstingsstyrelsen avslog ändringsförslaget.

Mot beslutet reserverade sig Moderaternas, Centerpartiets, Kristdemokraternas samt Liberalernas ledamöter till förmån för eget ändringsförslag.

14. Motion 1/2017 En bortglömd patientgrupp – de sköldkörtelsjuka
Diarienummer 170124

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 1/2017 En bortglömd patientgrupp - de sköldkörtelsjuka med hänvisning till landstingets pågående arbete med nationellt kliniskt kunskaps­stöd inkluderat framtagande av lokala tillägg kring exempelvis vårdnivå.

Överläggning, landstingsstyrelsen 2017-09-05
Claus Zaar (SD) föreslog bifall till motionen. Landstingsstyrelsen avslog bifallsförslaget.

Mot beslutet reserverade sig Claus Zaar (SD).

15. Motion 4/2017 Rädda liv med hjärtstartardrönare
Diarienummer 170271

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 4/2017 Rädda liv med hjärtstartardrönare med hänvisning till vad utvecklings- och folkhälsoenheten redovisar.

Överläggning, landstingsstyrelsen 2017-09-05
Pierre Edström (L) föreslog bifall till motionen. Landstingsstyrelsen avslog bifallsförslaget.

Mot beslutet reserverade sig Pierre Edström (L).

16. Motion 5/2017 Tips till vårdpersonal vid möten med personer med funktionsnedsättningar
Diarienummer 170316

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 5/2017 Tips till vårdpersonal vid möten med personer med funktionsnedsättningar i enlighet med redovisat yttrande.

Överläggning, landstingsstyrelsen 2017-09-05
Gudrun Brunegård (KD) föreslog bifall till motionen. Landstingsstyrelsen avslog bifallsförslaget.

Mot beslutet reserverade sig Gudrun Brunegård (KD).

17. Motion 6/2017 Standardiserade vårdförlopp även för rehabilitering
Diarienummer 170339

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 6/2017 Standardiserade vårdförlopp även för rehabilitering med att arbete pågår med att fortsatt utveckla strukturen och metoderna kring cancerrehabilitering med målet att cancerrehabiliteringen blir en standardiserad del i hela cancerprocessen.

Överläggning, landstingsstyrelsen 2017-09-05
Malin Sjölander (M) föreslog bifall till motionen. Landstingsstyrelsen avslog bifallsförslaget.

Mot beslutet reserverade sig Malin Sjölander (M).

18. Motion 7/2017 Doulor och kulturtolkar för förbättrad förlossningsvård
Diarienummer 170343

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 7/2017 angående doulor och kulturtolkar för förbättrad förlossningsvård med redovisat yttrande från hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Överläggning, landstingsstyrelsen 2017-09-05
Gudrun Brunegård (KD) föreslog bifall till motionen. Landstingsstyrelsen avslog bifallsförslaget.

Mot beslutet reserverade sig Gudrun Brunegård (KD).

19. Motion 10/2017 Inför närvårdsplatser
Diarienummer 170374

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår motion 10/2017 Inför närvårdsplatser.

Överläggning, landstingsstyrelsen 2017-09-05
Malin Sjölander (M) föreslog bifall till motionen. Landstingsstyrelsen avslog bifallsförslaget.

Mot beslutet reserverade sig Malin Sjölander (M).

20. Motion 11/2017 Om vad våra skattepengar går till
Diarienummer 170392

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår motion 11/2017 om att landstinget i Kalmar län ska ansluta sig till Skattekollen.

Överläggning, landstingsstyrelsen 2017-09-05
Malin Sjölander (M) och Claus Zaar (SD) föreslog bifall till motionen. Landstingsstyrelsen avslog bifallsförslaget.

Mot beslutet reserverade sig Malin Sjölander (M) och Claus Zaar (SD).

21. Reviderad klimatstrategi
Diarienummer 170520

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige antar den reviderade klimatstrategin som beskriver långsiktiga mål och prioriterade områden för utsläppsreduktion av växthusgaser, daterad den 10 augusti 2017 att gälla från och den 15 oktober 2017 och tills vidare.

Överläggning, landstingsstyrelsen 2017-09-05
Christer Jonsson (C), Malin Sjölander (M), Gudrun Brunegård (KD) samt Pierre Edström (L) föreslog bifall till följande ändringsförslag:
- På sidan 9 under rubriken Livsmedel stryks hela andra stycket.
- På sidan 9/10 under rubriken Engångsartiklar inom vården läggs följande till "Landstingets mål är att minska utsläppen av CO2e från engångsartiklar inom vården med 5 procent".

Claus Zaar (SD) föreslog bifall till följande ändringsförslag:
- Att i avsnittet Livsmedel byta ut meningen "Genom att byta ut delar av köttkonsumtion mot vegetarisk alternativ kan landstinget spara 5-10 ton CO2e per procentandel kött som byts ut" till "Genom att byta ut delar av köttinköpen till kött från gräsbetande djur kan landstinget spara ytterligare CO2e.

Landstingsstyrelsen avslog allianspartiernas samt Sverigedemokraternas ändringsförslag.

Mot beslutet reserverade sig Moderaternas, Centerpartiets, Kristdemokraternas, Liberalernas samt Sverigedemokraternas ledamöter till förmån för egna ändringsförslag.

22. Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Diarienummer 170535

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige antar Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, daterad den 12 maj 2017, att gälla under 2018.

Beslutet gäller under förutsättning att kommunerna i Kalmar län fattar likalydande beslut

2. Landstingsdirektören får i uppdrag att arbeta in konsekvenserna i kommande landstingsplan och förfrågningsunderlag för Hälsoval 2018.

3. Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län ansvarar för att ta fram och besluta om praktiska anvisningar kopplade till överenskommelsen.

23. Reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Diarienummer 170145

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige godkänner den nya förbundsordningen gällande Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.

Beslutet gäller under förutsättning att övriga landsting/regioner fattar likalydande beslut.

24. Utredningsuppdrag 17/16 – Flera av länets ambulansstationer har inte ändamålsenliga lokaler. Under 2017 ska en samlad översyn ske för att kartlägga behovet
Diarienummer 170025

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige ger landstingsdirektören i uppdrag att
- under planperioden 2018-2020 fortsätta processen och arbeta tillsammans med respektive hyresvärd för att ta fram förslag avseende de externa ambulansstationerna i Hultsfred, Emmaboda, Nybro, Borgholm och Högsby för att tillskapa ändamålsenliga och långsiktigt hållbara lokaler samt att
- fortsätta processen och genomföra en förstudie för ny ambulansstation i Virserum.

Överläggning, landstingsstyrelsen 2017-09-05
Lena Segerberg (S), med instämmande av samtliga ledamöter, föreslog att stryka följande i sista beslutspunkten: "alternativ för befintlig ambulansstation" och ersätta med "ny ambulansstation". Landstingsstyrelsen godkände ändringen.

25. Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i landstingsfullmäktige för 2017-2018
Diarienummer 170002

26. Val av ny nämndeman i Kammarrätten i Jönköping 2017-2019
Diarienummer 170002

27. Begäran om entledigande samt val av ny ledamot i medborgarutskottet 2017-2018
Diarienummer 170002

28. Begäran om entledigande samt val av ny ledamot i folkhögskolestyrelsen 2017-2018
Diarienummer 170002

29. Anmälningsärenden

 

 

Ulf Nilsson (S)
Ordförande