Landstingsfullmäktige 2017-11-29-30

Datum      2017-11-29-30
Tid           8.30
Plats        Brofästet, Kalmar

Mötet är öppet för allmänheten.

Föredragningslista

1. Godkännande av tidplan och föredragningslista

2. Val av justerare och tid för justering

3. Anmälan om eventuella interpellationer och frågor

4. Medborgarförslag 9/2017 angående färdtjänstresor i annan kommun
Diarienummer 170412

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 9/2017 om färdtjänstresor i annan kommun med hänvisning till gällande lagstiftning om färdtjänstresor.

5. Medborgarförslag 10/2017 om rabatterad slutenvårdsavgift
Diarienummer 170498

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 10/2017 om rabatterad slutenvårdsavgift till personer med aktivitetsbidrag med att landstinget tills vidare följer Landstingsförbundets (numera Sveriges kommuner och landstings, SKL) överenskommelse A97:23 från den 21 mars 1997.

6. Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2017 samt revisorernas granskningsrapport
Diarienummer 170113

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige noterar revisorernas granskningsrapport av delårsrapporten för Landstinget i Kalmar län och lägger delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 augusti 2017 till handlingarna.

7. Regionförbundets delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2017 samt revisorernas granskningsrapport
Diarienummer 170698

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige noterar revisorernas granskning samt granskningsrapport av Regionförbundet i Kalmar läns delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2017.

8. Landstingsplan 2018-2020 med årsbudget för 2018
Diarienummer 170281

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige fastställer förslaget till landstingsplan för åren 2018-2020 samt de i planen angivna målen. Planens första år ska utgöra årsbudget för 2018, varvid
- bilaga 1 till flerårsplan utgör driftbudget
- bilaga 2 driftramar
- bilaga 3 kassaflödesbudget
- bilaga 4 balansbudget
- bilaga 5 A och B investeringsbudget
- bilaga 6 fördelning av partistöd 2018

2. Landstingsfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2018 till 11:37 kronor per skattekrona (en skattekrona motsvarar 100 kronor).

3. Landstingsfullmäktige fastställer kollektivtrafiktaxan att gälla från och med den 1 januari 2018, bilaga 7.

4. Landstingsfullmäktige fastställer Folktandvårdens tandvårdstaxa att gälla från den 15 januari 2018, bilaga 8.

Överläggning landstingsstyrelsen 2017-10-31
Allianspartiernas ledamöter föreslog bifall till allianspartiernas förslag till budget och tillhörande förslag 1-53. Claus Zaar (SD) föreslog bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget och tillhörande förslag 1-31. Landstingsstyrelsen avslog allianspartiernas förslag till budget och förslagen 1-17, 19-23, 25-37, 38:1-38:20, 38:22-38:55 och 39-53. Landstingsstyrelsen avslog Sverigedemokraternas förslag till budget och tillhörande förslag 1-31.

Mot beslutet reserverade sig allianspartiernas ledamöter och Claus Zaar (SD) till förmån för egna förslag.

9. Motion 8/2017 om att avskaffa pristillägg vid resande över länsgräns
Diarienummer 170362

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 8/2017 om att avskaffa pristillägg vid resande över länsgräns med hänvisning till Kalmar länstrafiks yttrande.

Överläggning landstingsstyrelsen 2017-10-31
Christer Jonsson (C) föreslog bifall till motionen, landstingsstyrelsen avslog bifallsförslaget.

10. Motion 9/2017 Länets ambulanser ska vara bemannade med enbart specialistutbildade sjuksköterskor
Diarienummer 170373

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår motion 9/2017 om att länets ambulanser ska vara bemannade med enbart specialistutbildade sjuksköterskor.

Överläggning landstingsstyrelsen 2017-10-31
Christer Jonsson (C) föreslog bifall till följande tilläggsförslag: "Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att genomföra en genomlysning av ambulansverksamheten utifrån möjligheten till utvecklad användning av ambulansorganisationen i den pågående omställningen mot mer Nära vård och då särskilt belysa behov av till exempel kompetenser och utrustning."

Claus Zaar (SD) föreslog bifall till motionen.

Landstingsstyrelsen avslog tilläggsförslaget och bifallsförslaget. Mot beslutet reserverade sig Moderaternas, Centerpartiets, Kristdemokraternas, Liberalernas samt Sverigedemokraternas ledamöter till förmån för egna förslag.

11. Motion 12/2017 Förbättra äldres hälsa genom inrättande av äldrepsykiatriska enheter
Diarienummer 170447

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 12/2017 om att förbättra äldres hälsa genom inrättande av äldrepsykiatriska enheter, med hänvisning till pågående arbete inom länsgemensam ledning, "Bättre liv för mest sköra äldre" där en strategi och handlingsplan för 2017-2018 finns framtagen.

Överläggning landstingsstyrelsen 2017-10-31
Pierre Edström (L) föreslog bifall till motionen. Landstingsstyrelsen avslog bifallsförslaget. Mot beslutet reserverade sig Pierre Edström (L) till förmån för eget förslag.

12. Motion 13/2017 angående vaccinationsbenägenhet
Diarienummer 170453

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 13/2017 angående vaccinationsbenägenheten med att arbete är påbörjat för att framöver ytterligare stärka informationsinsatser i befintliga kanaler samt bidra i det nationella arbetet kring generella insatser i syfte att öka vaccinationsfrekvens hos såväl barn som vuxna.

Överläggning landstingsstyrelsen 2017-10-31
Malin Sjölander (M) föreslog bifall till motionen. Landstingsstyrelsen avslog bifallsförslaget. Mot beslutet reserverade sig Malin Sjölander (M) till förmån för eget förslag.

13. Motion 15/2017 angående sjuksköterskors karriärvägar
Diarienummer 170490

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 15/2017 angående utredning om ST-tjänster för sjuksköterskor, med hänvisning till pågående arbete.

Överläggning landstingsstyrelsen 2017-10-31
Malin Sjölander (M) föreslog bifall till motionen. Landstingsstyrelsen avslog bifallsförslaget. Mot beslutet reserverade sig Malin Sjölander (M) till förmån för eget förslag.

14. Motion 16/2017 angående företagshälsovård för sjukvårdspersonal
Diarienummer 170496

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår motionens förslag att utreda möjligheterna att ge landstingshälsan en tydligare och mer aktiv roll i det förebyggande arbetet med hänvisning till landstingsstyrelsens beslut § 110/17 om landstingshälsans uppdrag.

Vidare avslår landstingsfullmäktige motionens andra förslag gällande processer för sjukanmälan med hänvisning till det ansvar och uppdrag som redan idag åligger varje chef inom Landstinget i Kalmar län.

Överläggning, landstingsstyrelsen 2017-10-31
Lennart Hellström (M) föreslog bifall till motionen. Landstingsstyrelsen avslog bifallsförslaget.

15. Politisk organisation för Region Kalmar län 2019-2022 samt Reviderade Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden med mera
Diarienummer 170648

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige fastställer den politiska organisationen för Region Kalmar län för mandatperioden 2019-2022.

Landstingsdirektören får i uppdrag att se över fullmäktiges arbetsordning samt redovisa förslag till nya reglementen till följd av beslutet.

2. Landstingsfullmäktige antar reviderade Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden med mera, daterade den 17 oktober 2017, att gälla för mandatperioden 2019-2022.

Överläggning landstingsstyrelsen 2017-10-31
Ordföranden (S) föreslog att reviderade Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden justeras med att bestämmelser rörande arvoden för Samordningsförbundet tas bort.

Claus Zaar (SD) föreslog bifall till följande tilläggs- och ändringsförslag:
- "att beredningarna för hälso- och sjukvård respektive hållbarhet och folkhälsa istället ska organiseras som nämnder,
- att beredningen för invånarfrågor byter namn till "Beredningen för medborgarfrågor",
- att det ska förtydligas att fördelningen av regionrådsposter ska avspegla valresultatet, det vill säga att fördelningen ska vara som om lagen om proportionellt valsätt skulle tillämpas,
- att punkten 2, antagande av reviderade regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden med mera återremitteras till landstingsdirektören med uppdrag att återkomma med ett reviderat förslag som innehåller att ramen för förtroendevalda minskas med 6 miljoner kronor, med största vikt på rådens höga löner och hänsyn tagen till den låga kontinuiteten i landstingsfullmäktige, som valberedningen enhälligt uppmärksammade."

Landstingsstyrelsen biföll ordförandens (S) förslag och avslog Claus Zaars (SD) tilläggs- och ändringsförslag. Mot beslutet reserverade sig Claus Zaar till förmån för eget förslag.

16. Förslag till inriktning för verksamhetsorganisation Region Kalmar län inför övertagande av det regionala utvecklingsansvaret
Diarienummer 170648

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige godkänner förslag till inriktning för verksamhetsorganisation för Region Kalmar län inför övertagandet av det regionala utvecklingsansvaret.

17. Reglemente för patientnämnden
Diarienummer 170589

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige godkänner reglemente för patientnämnden att gälla från och med den 1 januari 2018.

18. Ombyggnad av lokaler för bårhus i Vimmerby
Diarienummer 170616

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige ger landstingsservice i uppdrag att fortsätta processen och genomföra ombyggnation av lokaler för bårhus inom fastigheten Svanen 3 i Vimmerby enligt framtaget underlag.

Ekonomiska konsekvenser arbetas in i kommande plan- och budget.

19. Valfrihetssystem inom allmäntandvård för barn och ungdomar 3-22 år – Uppdragsbeskrivning och Ersättning för 2018
Diarienummer 170364

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige fastställer Avtal, Förfrågningsunderlag och Ersättning för allmäntandvård till barn, ungdomar och unga vuxna inom Vårdval Barntandvård i Kalmar län, att gälla från och med den 1 april till och med den 31 december 2018.

Revideringar av förfrågningsunderlaget samt ersättningsbilagan vid den årliga översynen får beslutas av landstingsstyrelsen, så länge revideringarna inte är av principiell karaktär.

20. Hälsoval Kalmar län – Uppdragsbeskrivning och Ersättning för vården 2018
Diarienummer 170667

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige fastställer Uppdragsbeskrivning och Ersättning för vården samt Regel listning, Jouruppdraget 2018, samt Standardutrustning IT inom Hälsoval i Kalmar län, att gälla under 2018.

Protokollsanteckning landstingsstyrelsen 2017-10-31
Christer Jonsson (C), Malin Sjölander (M), Gudrun Brunegård (KD) samt Pierre Edström (L) lämnade följande protokollsanteckning:

"Långsiktighet och breda överenskommelser är av stor betydelse för alla aktörer inom Hälsoval Kalmar län. Allianspartierna ställer sig därför bakom förslaget till uppdragsbeskrivning och ersättningssystem. Vi vill samtidigt lyfta några områden i regelverket, där vi hade önskat se förändringar i enlig-het med beskrivningar i vårt budgetförslag. Det handlar bland annat om att ge förutsättningar för konkurrens på likvärdiga ekonomiska villkor mellan offentliga och privata utförare och att underlätta nya etableringar. Vi pekar där också på behovet av mer pengar i systemet, för att bygga ut primärvården i syfte att i större utsträckning kunna ge vård på rätt nivå, men också för att kunna öka tillgängligheten genom att öppna fler filialmottagningar och att stimulera enheterna till att inrätta äldrevårdsmottagningar, som ett tilläggsuppdrag inom Hälsovalet."

21. Vårdval Psykisk hälsa primärvård – Förfrågningsunderlag och Ersättning för 2018 samt riktlinje
Diarienummer 170668

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige fastställer Vårdvalsavtal Psykisk hälsa primärvård med underbilagorna Förfrågningsunderlag och Ersättningsbilaga samt Riktlinje inom Psykisk hälsa primärvård, att gälla from 1 september 2018.

22. Ny bolagsordning och nytt aktieägaravtal för Öresundståg AB
Diarienummer 170036

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige godkänner för sin del ny bolagsordning och nytt aktieägaravtal för Öresundståg AB, båda daterade den 16 maj 2017.

23. Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i landstingsfullmäktige
Diarienummer 170002/32

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige entledigar Daniel Wassmo (SD) från uppdrag som ersättare i landstingsfullmäktige.
2. Landstingsfullmäktige anhåller om ny sammanräkning hos länsstyrelsen efter Daniel Wassmo (SD).

24. Val av Jurymän enligt tryckfrihetsförordningen 2018-2021

25. Val av ett ombud och en ersättare att företräda landstinget vid bolagsstämma i Almi Företagspartner Kalmar län AB för 2018

26. Val av en lekmannarevisor och en ersättare för granskning av Almi Företagspartner Kalmar län AB:s räkenskaper och förvaltning för tiden från 2018 års ordinarie bolagsstämma till och med 2019 års ordinarie bolagsstämma

27. Val av en revisor och en ersättare för granskning av Stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiskt sjuka i norra Kalmar län räkenskaper och förvaltning för 2018

28. Val av två ledamöter och två ersättare i Kommittén för landstingets Nödhjälpsfond för 2018

29. Val av tre lekmannarevisor för granskning av verksamheten i Kommunernas Hus AB för 2018

30. Val av en revisor och en ersättare för granskning av Stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiskt sjuka i norra Kalmar län räkenskaper och förvaltning för 2018

31. Anmälningsärenden

 

 

Ulf Nilsson (S)
Ordförande