Landstingsstyrelsen 2017-02-08

Datum: Onsdag den 8 februari 2016
Tid: 10.00
Plats: Landstingets kansli, Strömgatan 13, Kalmar
Lokal: Smedjan

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Val av justerare och tid för justering

Malin Sjölander (M) föreslås att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet justeras den 14 februari 2017 på landstingets kansli

Informationsärenden till landstingsstyrelsen

3. Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete

Föredragning av Magnus Persson, Ragnhild Holmberg, Johan Rosenqvist, Birgitta Hjalmarsson och Henrik Holmberg.
kl. 10:00.

4. Redovisning av köfri vård

Föredragning av Lars Mattsson, Florence Eddyson-Hägg, Ragnhild Holmberg och Anna Strömblad, kl. 11:00.

5. Information om landstingets ekonomi

Föredragning av Ingeborg Eriksson Gunnarsson, kl. 11:45.

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

6. Reviderat trafikförsörjningsprogram för Kalmar län
Diarienummer 160829

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner att redovisat förslag till trafikförsörjningsprogram går ut på remiss till länets samtliga kommuner och andra berörda intressenter och därefter slutligen antas av landstingsfullmäktige.

7. Utredningsuppdrag 13/03 - Strategiplan 2050 för kollektivtrafiken i länet och utredningsuppdrag 14/20 - Utvecklingsplan för Tjustbanan
Diarienummer 140072

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisningen av utredningsuppdrag 13/03 - Strategiplan 2050 för kollektivtrafiken i länet och utredningsuppdrag 14/20 - Utvecklingsplan för Tjustbanan.

2. Landstingsstyrelsen godkänner att redovisat förslag till Kollektivtrafikstrategi 2050 går ut på remiss till länets samtliga kommuner, angränsande län samt Trafikverket och andra berörda intressenter och därefter slutligen antas av landstingsfullmäktige.

8. Yttrande över departementspromemoria Ansvar för de försäkrings-medicinska utredningarna (Ds 2016:41)
Diarienummer 160767

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen ansluter sig till Sveriges Kommuner och Landstings yttrande över departements­promemorian Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna (Ds 2016:41).

9. Redovisning av uppdrag beslutade av landstingsfullmäktige i landstings-planer för åren 2013-2015, 2014-2016, 2015-2017, 2016-2018 samt 2017-2019
Diarienummer 170009

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen noterar reviderad uppdragslista till protokol­let.

10. Utredningsuppdrag 16/14 – En utredning för att fastställa status och renoveringsbehov för de landstingsägda behandlingsbaden sett till kommande tioårsperiod samt fastställa framtida behov av behandlingsbad i länet
Diarienummer 160298

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 16/14 – En utredning för att fastställa status och renoveringsbehov för de landstingsägda behandlingsbaden sett till kommande tioårsperiod, samt fastställa framtida behov av behandlingsbad i länet.

11. Granskning av landstingets remisshantering
Diarienummer 160787

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen noterar granskningsrapporten av landstingets remisshantering till protokollet.

2. Landstingsstyrelsen överlämnar ärendet till landstingsdirektörens stab för svar och återrapportering till landstingsstyrelsen den 29 mars 2017.

12. Återredovisning digital strategi – följduppdrag utifrån utredningsuppdrag 15/06
Diarienummer 150054

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar Digital strategi, att gälla från och med den
8 februari 2017 och tillsvidare.

Föredragning av Magnus Persson, tid 15 minuter.

13. Återredovisning av utredningsuppdrag kring vårdkedjemodell (Utredningsuppdrag 15/23 diarienummer 150054 beslut LS 14 dec 2015).

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner återredovisning av utredningsuppdrag 15/23 kring vårdkedjemodell.

14. Rekommendation om ersättningssystem och ersättningsnivåer för ägg- och spermiedonatorer
Diarienummer 160070

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar att godkänna och tillämpa Sveriges Kommuners och Landstings rekommendation att tillämpa förslaget om ersättningssystem samt föreslagna ersättningsnivåer för ägg- och spermiedonatorer att gälla från och med 1 mars 2017.

15. Yttrande över anmälan till Justitieombudsmannen
Diarienummer 160792

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar till Justitieombudsmannen. Yttrandet överlämnas till Justitieombudsmannen.

16. Oberoende av inhyrd personal, handlingsplan
Diarienummer 170087

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen ställer sig bakom Sveriges kommuner och landstings strategi, Oberoende av inhyrd personal – senast 2019-01-01.

2. Landstingsstyrelsen godkänner rapporten, Prioritering av områden och åtgärder inom Landstinget i Kalmar län för ett oberoende av inhyrd personal senast 1 januari 2019 samt överlämnar den till Sveriges Kommuner och Landsting.

3. Landstingsstyrelsen uppdrar åt hälso- och sjukvårdsförvaltningen, primärvårdsförvaltningen och psykiatriförvaltningen att kontinuerligt återrapportera arbetet och beskriva konsekvenserna såväl kort- som långsiktigt. Återrapportering ska ske till landstingsstyrelsen en gång per kvartal.

Föredragning av Peter Rydasp, 20 minuter.

17. Uppdrag gällande tandvård för vuxna asylsökande
Diarienummer 170079

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen uppdrar åt Beställarenheten att upprätta avtal samt kontraktera intresserade privata tandläkare för utförande av tandvård åt vuxna asylsökande i Hultsfreds kommun. Initialt för en avtalstid om ett år med start snarast möjligt.

18. Verksamhetsplaner för 2017
Diarienummer 170038

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen noterar förvaltningarnas verksamhetsplaner för 2017 till protokollet.

18b. Valkretsindelning
Diarienummer 170121

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige ska besluta att valkretsindelningen ska vara oförändrad vid valet till landstingsfullmäktige 2018 samt att antalet mandat i 2018 års val till landstingsfullmäktige ska vara oförändrat.

Kanslienheten inom landstingsdirektörens stab får i uppdrag att inhämta kommunernas yttrande i frågan om valkretsindelning inför landstingsfullmäktiges behandling av ärendet.

Landstingsfullmäktige behandlar ärendet den 31 maj 2017 med föregående beredning i landstingsstyrelsen den 3 maj 2017.

18c. Nominering av ledamot och ersättare i styrelsen för Öresundstågtrafiken
Diarienummer 170036

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen nominerar Ulf Nilsson (S) som ledamot och Kent
Ingvarsson (M) som ersättare i styrelsen för Öresundstågtrafiken.

19. Delegationsärenden

Protokoll från landstingsstyrelsens presidiums sammanträde den 20 december 2016.

20. Anmälningsärenden till landstingsstyrelsen

Senast inkomna protokoll till landstingets kansli:
- Landstingsstyrelsen den 7 december 2016.
- Funktionshinderrådet den 2 december 2016.
- FoU-delegationen den 19 december 2016.
- Landstingets revisorer den 9 december 2016.
- Läkemedelskommittén den 7 december 2016.

Inkomna skrivelser (se bifogad förteckning).

21. Skrivelse från allianspartierna med begäran om redovisning av läget avseende barnmorskorna i länet
Diarienummer 170114

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen noterar skrivelsen till protokollet och uppdrar åt landstingsdirektören att förbereda en redovisning med återrapportering till landstingsstyrelsen.

Beslutsärenden till landstingsfullmäktige

22. Motion 11/2016 Medicinsk-etisk kommitté i landstinget
Diarienummer 160708

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 11/2016 om inrättande av en medicinsk-etisk kommitté för Landstinget i Kalmar län med att landstingsdirektören får i uppdrag att initiera en dialog inom den regionala sjukvårdsledningen om att samarbeta kring en regional medicinsk-etisk kommitté.

23. Medborgarförslag 10/2016 om att förkorta väntetiden för transport vid sjukbesök
Diarienummer 160558

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 10/2016 om att förkorta väntetiden för transport vid sjukbesök.

24. Medborgarförslag 12/2016 Hyr/köp cyklar till landstingsanställda
Diarienummer 160609, 160256

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 12/2016 om hyr-/köpcyklar till landstingsanställda med att det redan pågår en utredning med att utreda möjligheterna till förmånscyklar till landstingsanställda. Uppdraget ska redovisas till landstingsstyrelsen den 13 juni 2017.

25. Medborgarförslag 13/2016 angående köerna till audionomer
Diarienummer 160610

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 13/2016 om kortare köer till audionomer med redovisat yttrande från hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Landstingsfullmäktige uttalar vidare att vårdgarantin ska efterlevas och räcker inte vidtagna åtgärder får ytterligare åtgärder övervägas.

26. Medborgarförslag 14/2016 om bättre nyttjande av KLT:s bussar på sträckan Öland – Hansa city
Diarienummer 160640

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 14/2016 om bättre nyttjande av KLTs bussar på sträckan Öland – Hansa City.

27. Medborgarförslag 18/2016 om provtagningscentral
Diarienummer 160743

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 18/2016 om provtagningscentral med redovisat yttrande från hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

28. Bidrag för bloddialys i hemmet
Diarienummer 170061

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar att från och med den 1 mars 2017 ersätta patienter med bloddialys i hemmet för mellanskillnaden mellan den handikappersättning som erhålls från Försäkringskassan och landstingets fastställda bidrag på 4 000 kr/månad.

29. Ansvarsförbindelse för Kalmar läns Musikstiftelse
Diarienummer 170040

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige godkänner att Landstinget i Kalmar län förbinder sig att se till att Kalmar läns Musikstiftelses tillgångar inte understiger summan av stiftelsens skulder beräknade enligt 7 kap. 1 § stiftelselagen.

Landstingsstyrelsen uppdrar åt landstingets firmatecknare att underteckna nödvändiga handlingar för ansvarsförbindelsen.

30. Medborgarförslag 3/2016 om fria bussresor för
pensionärer – komplettering av förslag
Diarienummer 160141

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 3/2016 om fria bussresor
för pensionärer, samt Rolands Runnes skrivelse om fria bussresor för
pensionärer inom Kalmar kommun, med att frågan om fria bussresor för
pensionärer kommer att beaktas i kommande plan och budgetarbete.