Landstingsstyrelsen 2017-03-29

Datum: Onsdag den 8 februari 2016
Tid: 10:00
Plats: Landstingets kansli, Strömgatan 13, Kalmar
Lokal: Smedjan

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Val av justerare och tid för justering
Pierre Edström (L) föreslås att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet justeras den 4 april 2017 på landstingets kansli.

3. Landstingets anslag för oförutsett
Rapport över landstingsstyrelsen anslag för oförutsett läggs till handlingarna.

Informationsärenden till landstingsstyrelsen

4. Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Föredragning av Magnus Persson och Anders Carming,
enheten för palliativ medicin avd. 30, kl. 10:00.

5. Redovisning av arbetet med att minska beroendet av bemanningsbolag
Föredragning av Peter Rydasp, kl. 10:20.

6. Redovisning av köfri vård
Föredragning av Lars Mattsson, Ragnhild Holmberg och Johanna Engström, kl. 10:40.

7. Information om landstingets ekonomi
Föredragning på landstingsstyrelsen den 29 mars 2017 av Ingeborg Eriksson Gunnarsson, kl. 11:45.

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

8. Redovisning av uppdrag beslutade av landstingsfullmäktige i landstingsplaner för åren
Diarienummer 170009

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen noterar reviderad uppdragslista till protokollet.

9. Utredningsuppdrag 16/03 – I samverkan med vårdförvaltningarna ska patientnämnden utveckla arbetssätt för att bättre ta tillvara patienternas erfarenheter
Diarienummer 160288

Förslag till beslut
Patientnämnden föreslår att landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 16/03 – I samverkan med vårdförvaltningarna ska patientnämnden utveckla arbetssätt för att bättre ta tillvara patienternas erfarenheter.

10. Avgångssamtal - återredovisning av följduppdrag av motion 9/2016 Diarienummer 160616

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner återredovisning av uppdrag om hur komplement till befintliga avgångssamtal kan se ut.

11. Redovisning med anledning av alliansens skrivelse om barnmorskorna i länet
Diarienummer 170114

Muntlig redovisning av Ragnhild Holmberg.

12. Ramverk för invånares åtkomst till journalen
Diarienummer 160669

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar att Landstinget i Kalmar län ska följa det av Inera AB den 22 september 2016 fastställda ramverket för Journalen som e-tjänst.

13. Granskning av KLT:s intäktshantering och kontroll över biljettintäkter
Diarienummer 170069

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen noterar granskningsrapporten av KLT:s intäktshantering och kontroll över biljettintäkter till protokollet.

Föredragning på landstingsstyrelsen den 29 mars 2017 av Tomas Sandberg, tid 10 minuter.

14. Granskning av KLT:s interna kontroll av upphandlade tjänster
Diarienummer 170070

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen noterar granskningsrapporten av KLT:s interna kontroll av upphandlade tjänster till protokollet.

15. Delegationsärenden
Protokoll från landstingsstyrelsens presidiums sammanträden den 23 januari 2017, den 14 februari 2017 samt den 6 mars 2017.

16. Anmälningsärenden till landstingsstyrelsen

Inkomna protokoll
-Landstingsfullmäktige den 1 mars 2017.
-Forsknings- och utvecklingsdelegationen den 24 januari 2017.
-Folkhälsoutskottet den 1 februari 2017.
-Läkemedelskommittén den 11 januari 2017.
-Personaldelegationen den 14 december 2016.
-Landstingets revisorer den 27 januari 2017 samt den 3 mars 2017.
-Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen den 19 december 2016.

Inkomna skrivelser (se bifogad förteckning).

17. Skrivelse från Sverigedemokraterna – Omedelbar revision av Bergkvarabuss verksamhet för Kalmar Länstrafik
Diarienummer 170238

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att ta fram svar för återrapportering till landstingsstyrelsen den 3 maj 2017.

Beslutsärenden till landstingsfullmäktige

18. Årsredovisning med bokslut 2016
Diarienummer 170112

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen godkänner:

- framlagt bokslut för landstinget år 2016 innebärande ökning av eget
  kapital med 82 389 931 kronor samt ett underskott i förhållande till budget
  med 23 037 849 kronor.
- resultatöverföring till eget kapital för Folktandvården 2016 med
  6 247 899 kronor.
- rapport om genomförd intern kontroll 2016.
- avsättning/inbetalning till Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB med
  50 000 000 kronor under 2017.
- genomförd omdisponering av anslag för avskrivningar och interna 
  ränteersättningar år 2016.
- tilläggsbudget för 2016 års löneavtal med totalt 12 680 000 kronor.
- tilläggsbudgetering för köpt vård år 2016 med totalt 10 313 100 kronor.
- tilläggsbudgetering för ordnat införande av läkemedel år 2016 med 
  72 966 800 kronor.
- utfördelning av medel för åtgärder för minskad sjukfrånvaro år 2016 med 
  7 379 500 kronor.

2. Landstingsstyrelsen uppdrar åt landstingsdirektören att slutligen utforma
    landstingets tryckta årsredovisning.

3. Landstingsstyrelsen överlämnar årsredovisningen till revisorerna och
    landstingsfullmäktige.

19. Tilläggsbudget 2017 av överskott/underskott i 2016 års bokslut
Diarienummer 170111

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige anvisar tilläggsanslag 2017 för driftändamål avseende överskott/underskott i 2016 års bokslut enligt bilaga med sammanlagt 1 235 400 kronor.

2. Landstingsfullmäktige anvisar tilläggsanslag 2017 för investerings-ändamål avseende överskott/underskott i 2016 års bokslut enligt bilaga med sammanlagt 45 662 200 kronor.

Landstingsfullmäktige finansierar anslagen under punkt 1 och 2 genom disponering av landstingets eget kapital.

20. Motion 10/2016 Projekt för en mer jämlik elevhälsa
Diarienummer 160706

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 10/2016 Projekt för en mer jämlik elevhälsa med att landstingsdirektören får i uppdrag att undersöka förut-sättningarna för att utveckla samverkan på området.

21. Motion 12/2016 om nytt arbetssätt kring PSA-tester
Diarienummer 160786

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 12/2016 om nytt arbetssätt kring PSA-tester med hänvisning till Socialstyrelsens pågående arbete med att ta fram rekommendationer avseende screening med PSA-prov kompletterat med annat diagnostiskt test.

22. Verksamhetsberättelse för Kulturnämnden 2016
Diarienummer KN170006

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige noterar verksamhetsberättelse för Kulturnämnden 2016 till protokollet.

23. Anmälningsärenden till landstingsfullmäktige

- Motion 1/2017 En bortglömd grupp – de sköldkörtelsjuka, diarienummer 170124.
- Motion 2/2017 Rusta primärvården för Kalmars befolkningsutveckling, diarienummer 170152.