Landstingsstyrelsen 2017-05-03

Datum: Onsdag 3 maj 2017
Tid: 10:00
Plats: Landstingets kansli, Strömgatan 13, Kalmar
Lokal: Smedjan

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Val av justerare och tid för justering

Christer Jonsson (C) föreslås att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet justeras den 15 maj 2017 på landstingets kansli.

3. Landstingets anslag för oförutsett

Rapport över landstingsstyrelsen anslag för oförutsett läggs till handlingarna.

Informationsärenden till landstingsstyrelsen

4. Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete

Föredragning av Magnus Persson, kl. 10:00.

5. Redovisning av köfri vård

Föredragning av Lars Mattsson, Florence Eddyson-Hägg, Johan Rosenqvist och Anna Strömblad, kl. 10:30.

6. Information om landstingets ekonomi

Föredragning av Ingeborg Eriksson Gunnarsson, kl. 11:30.

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

7. Redovisning av uppdrag beslutade av landstingsfullmäktige i landstingsplaner för åren 2016-2018 samt 2017-2019
Diarienummer 170009

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen noterar reviderad uppdragslista till protokollet.

8. Utredningsuppdrag 16/12 En översyn av samverkan mellan elevhälsa, barn- och ungdomshälsan, ungdomsmottagning och barn- och ungdomspsykiatrin
Diarienummer 160296

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning över utredningsuppdrag 16/12 - En översyn av samverkan mellan elevhälsa, barn- och ungdomshälsan, ungdomsmottagning och barn- och ungdomspsykiatrin.

Landstingsdirektören uppdras att förtydliga vägen in genom att bättre koordinera uppdragsbeskrivningarna för Barn- och ungdomspsykiatrin, Barn- och ungdomshälsan samt Ungdomsmottagningarna. Frågan om åldersgränser ska beaktas i arbetet.

Landstingsstyrelsen överlämnar slutredovisningen i övriga delar till länsgemensam ledning i samverkan med skolan för fortsatt arbete kring psykisk ohälsa samt kontinuerlig uppföljning.

9. Rapport uppsökande verksamhet med munhälsobedömning 2016
Diarienummer 170183

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen noterar rapporten över uppsökande verksamhet med munhälsobedömning för 2016 till protokollet.

10. Skrivelse om revision av Bergkvarabuss verksamhet för Kalmar Länstrafik AB
Diarienummer 170238

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen besvarar skrivelsen från Sverigedemokraterna angående revision av Bergkvarabuss verksamhet för Kalmar Länstrafik AB med redovisat yttrande från KLT.

11. Skrivelse om planer för öppenvårdspsykiatrin i Nybro/Emmaboda
Diarienummer 170255

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen besvarar skrivelsen från Gudrun Brunegård (KD) med flera med hänvisning till psykiatriförvaltningens yttrande.

12. Granskning av säkerhetsarbetet i landstinget
Diarienummer 170149

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen noterar granskningsrapporten av landstingets säkerhetsarbete till protokollet.

2. Landstingsstyrelsen överlämnar ärendet till landstingsdirektörens stab för svar och återrapportering till landstingsstyrelsen den 13 juni 2017.

13. Svar på frågor från IVO om strokevården i Kalmar län
Diarienummer 170239

Ärendet behandlas på ett extra arbetsutskott den 3 maj 2017.

14. Fortsatt gemensamt arbete med vård- och omsorgscollege i Kalmar län
Diarienummer 170327

Ärendet behandlas på ett extra arbetsutskott den 3 maj 2017.

15. Val av ombud till årsstämma för AB Transitio
Diarienummer 160813

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen utser Ulf Nilsson (S) som ombud för Landstinget i Kalmar län vid årsstämma för AB Transitio.

16. Delegationsärenden

Protokoll från landstingsstyrelsens presidiums sammanträden den 27 februari 2017 samt den 23 mars 2017.

17. Anmälningsärenden till landstingsstyrelsen

Inkomna protokoll
- Funktionshinderrådet den 17 februari 2017
- Läkemedelskommittén den 15 februari 2017
- Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen den 17 mars 2017

Inkomna skrivelser (se bifogad förteckning).

Beslutsärenden till landstingsfullmäktige

18.Valkretsindelningen vid 2018 års val till landstingsfullmäktige
Diarienummer 170121

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige ska besluta att valkretsindelningen ska vara oförändrad vid valet till landstingsfullmäktige 2018 samt att antalet mandat i 2018 års val till landstingsfullmäktige ska vara oförändrat.

19. Beslut om genomförande av nybyggnation för specialistpsykiatri vid Oskarshamns sjukhus samt utökad investeringsram
Diarienummer 160618

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige godkänner en utökning av beslutad investeringsram med upp till 20 Mkr för att genomföra nybyggnation för specialistpsykiatrin vid Oskarshamns sjukhus.

20. Redovisning av följduppdrag avseende motion 7/2016 Samarbete för bättre vård och kompetensutveckling
Diarienummer 160521

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner redovisning av följuppdrag avseende motion 7/2016 Samarbete för bättre vård och kompetensutveckling.

21. Motion 2/2016 Undersök möjligheten att utveckla "Symptom Checker" som integrerad del av 1177
Diarienummer 160151

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 2/2016 om "Symptom Checker" med hänvisning till pågående arbete med en symtomguide som etablerats under 2017 på 1177.se och som vidareutvecklas med fler symtom.

22. Motion 3/2016 angående åtgärder för ambulans-SSK och andra särskilt riskutsatta grupper
Diarienummer 160152

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 3/2016 angående åtgärder för ambulans-SSK och andra särskilt utsatta grupper med redovisat yttrande från HR-enheten.

23. Medborgarförslag 5/2017 Beställ närtrafik online
Diarienummer 170217

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 5/2017 om möjlighet att beställa närtrafik online med att det redan pågår ett utvecklingsarbete inom KLT för att beställa och betala närtrafikens resor genom en mobil app.

24. Medborgarförslag 17/2016 om transport av avliden
Diarienummer 160681

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 17/2016 om transport av avliden med att det pågår ett arbete med upphandling av dessa transporter och frågan om taxan hanteras i ordinarie plan- och budgetprocess.

25. Medborgarförslag 19/2016 Förbättrad busstrafik i Lindsdal
Diarienummer 160771

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 19/2016 om förbättrad busstrafik i Lindsdal.

26. Medborgarförslag 21/2016 om läkarbil i glesbygden
Diarienummer 160826

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 21/2016 om läkarbil i glesbygd.

27. Patientnämndens verksamhetsberättelse 2016
Diarienummer 170112

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige noterar verksamhetsberättelse för Patientnämnden för 2016 till protokollet.

28. Redovisning av partistöd 2016
Diarienummer 170184

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen noterar inkomna redovisningar av partistöd 2016.

2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige notera redovisningarna av partistöd 2016 samt överlämna dessa till landstingsstyrelsens budgetberedning inför årligt beslut om partistöd.

29. Samverkansavtal för skärgårdstrafik
Diarienummer 170254

1. Landstingsfullmäktige godkänner samverkansavtal om skärgårdstrafik med Västervik kommun respektive Oskarshamns kommun.

2. Landstingsfullmäktige uppdrar åt landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören att gemensamt underteckna samverkansavtalen.

30. Skärgårdstaxa
Diarienummer 170254

Ärendet behandlas på ett extra arbetsutskott den 3 maj 2017.

31. Förnyad borgensförbindelse med AB Transitio
Diarienummer 170249

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige godkänner att Landstinget i Kalmar län går i borgen för motsvarande 32,3 MSEK avseende landstingets relativa andel av finansiering av reservtåg och högkostnadskomponenter, vilka förvaltas av AB Transitio.

32. Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Diarienummer 170145

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige beslutar att låna ut högst 14 400 000 kronor - enligt redovisade villkor - till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg för finansiering av investering i ambulansflygplan. Slutgiltigt belopp fastställs när investeringen är fullgjord.

Lånet finansieras genom ianspråktagande av landstingets likviditet.

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga landsting och regioner fattar beslut om utlåning.

2. Landstingsfullmäktige uppdrar till landstingets firmatecknare att underteckna nödvändiga lånehandlingar.

33. Kollektivtrafikstrategi 2050 för Kalmar län
Diarienummer 140072

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen och föreslår att landstingsfullmäktige fastställer Kollektivtrafikstrategi 2050. Samhällsstödd trafik för funktionella regioner.

Föredragning av Yvonne Aldentun, tid 10 minuter.

34. Reviderat trafikförsörjningsprogam för Kalmar län 2025
Diarienummer 160829

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen och föreslår att
landstingsfullmäktige fastställer reviderat trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2025.

Föredragning av Karl-Johan Bodell, tid 10 minuter.

35. Allmän trafikplikt (Kalmar) – Emmaboda – Karlskrona
Diarienummer 170277

Förslag till beslut
Landstinget i Kalmar län föreslås i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet besluta om allmän trafikplikt motsvarande minst timmestrafik vardagar för regional tågtrafik mellan Kalmar och Karlskrona.

36. Regional biblioteksplan
Diarienummer KN160098

Förslag till beslut i Kulturnämnden
Landstingsfullmäktige fastställer Regional biblioteksplan 2017-2012.

37. Delegation angående revidering av Riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning
Diarienummer 160652

Ärendet behandlas på ett extra arbetsutskott den 3 maj 2017.

38. Anmälningsärenden till landstingsfullmäktige

- Motion 3/2017 Stärk den nära vården på landsbygden, diarienummer 170265.
- Motion 4/2017 Rädda liv med hjärtstartardrönare, diarienummer 170271.
- Medborgarförslag 6/2017Utvidga läkartillgängligheten i Kalmar län genom vårdavtal, diarienummer 170240.