Landstingsstyrelsen 2017-06-13

Datum: Tisdag 13 juni 2017
Tid: 10:00
Plats: Smedjan, landstingets kansli

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Val av justerare och tid för justering

Monica Ljungdahl (M) föreslås att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet justeras den 19 juni 2017.

Informationsärenden till landstingsstyrelsen

3. Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Föredragning av Magnus Persson, kl. 10:00.

4. Redovisning gällande oberoende av inhyrd personal
Föredragning av Peter Rydasp, Lars Mattsson, Florence Eddyson-Hägg, Johan Rosenqvist, kl. 10:20.

5. Redovisning av köfri vård och sommarsituationen 2017
Föredragning av Lars Mattsson, Florence Eddyson-Hägg, Johan Rosenqvist och Anna Strömblad,
kl. 11:10.

6. Information om landstingets ekonomi
Föredragning av Ingeborg Eriksson Gunnarsson, kl. 13:00.

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

7. Redovisning av uppdrag beslutade av landstingsfullmäktige i landstingsplaner för åren 2016-2018 samt 2017-2019
Diarienummer 170009

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen noterar reviderad uppdragslista till protokol­let.

 8. Delredovisning av digital hälsocentral – del av utredningsuppdrag 15/06
Diarienummer 150054

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner delredovisning av digital hälsocentral.

Muntlig redovisning av Magnus Persson, tid 10 minuter.

9. Utredningsuppdrag 16/01– En handlingsplan för arbetet med folkhälsa
Diarienummer 160286, 160287

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning över utredningsuppdrag 16/01 – Handlingsplan för arbetet med folkhälsa.

Uppföljning av handlingsplanen sker löpande i folkhälsoutskottet.

10. Utredningsuppdrag 16/11 och 17/09 – om förbättrad neonatalvård och utvecklad förlossningsvård i Kalmar och Västervik m.m.
Diarienummer 160295, 170018

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner
- den sammanlagda slutredovisningen över utredningsuppdrag 16/11 – förslag till förbättrad neonatalvård och utvecklad förlossningsvård i Kalmar och Västervik samt
- utredningsuppdrag 17/09- en länsövergripande utredning för neonatalverksamheten, som bland annat omfattar lokalbehov, vid länssjukhuset i Kalmar och Västerviks sjukhus

11. Utredningsuppdrag 17/12 - Ta fram en plan för att höja den transkulturella kompetensen vid arbete med asylsökande samt

Utredningsuppdrag 16/19 - Öka kunskapen om transkulturell psykiatri och utveckla möjligheten till vård och förebyggande insatser för asylsökande med tortyrskador och posttraumatisk stress disorder
Diarienummer 160303, 170021

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 17/12 – Ta fram en plan för att höja den transkulturella kompetensen vid arbete med asylsökande samt slutredovisning av utredningsuppdrag 16/19 – Öka kunskapen om transkulturell psykiatri och utveckla möjligheten till vård och förebyggande insatser för asylsökande med tortyrskador och posttraumatisk stress disorder.

12. Utredningsuppdrag 17/14 - En plan för att minska sjukskrivningar ska tas fram som ska beakta Sveriges kommuner och landstings och fackliga organisationers avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser
Diarienummer 170023

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 17/14 – En plan för att minska sjukskrivningar samt överlämnar förslagen för fortsatt arbete till centrala HR-enheten.

13. Utredningsuppdrag 17/15 - Utreda Landstingshälsans dimensionering för att bättre motsvara behoven
Diarienummer 170024

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 17/15 - Utreda Landstingshälsans dimensionering för att bättre motsvara behoven samt Landstingshälsans uppdragsbeskrivning och uppdrar till landstingsdirektören att arbeta vidare med förslagen kring dimensionering.

14. Yttrande över revisorernas granskning av landstingets remisshantering
Diarienummer 160787

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen avger svar till revisorerna enligt förvaltningarnas yttrande samt ger landstingsdirektören i uppdrag att i Riktlinjen för hantering av remisser i Cosmic, (se bilaga 7) tillföra krav på att verksamheter ska ha rutiner för att remisser inte blir liggande på grund av att de inte signerats.

Föredragning av Anders Björkman, Tommy Englund och Tomas Sandberg,
tid 10 minuter.

15. Yttrande över revisorernas granskning av säkerhetsarbetet i Landstinget i Kalmar län
Diarienummer 170149

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen avger svar till revisorerna enligt redovisad skrivelse.

Föredragning av Anders Björkman, Tommy Englund och Tomas Sandberg,
tid 10 minuter.

16. Yttrande över promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter
Diarienummer 170258

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över promemorian om Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter. Yttrandet överlämnas till Utbildningsdepartementet.

17. Yttrande över promemorian med förslag om ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop 2016/17:106)
Diarienummer 170242

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över promemorian "Förslag om ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106)". Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.

Paragrafen justeras omedelbart.

18. Yttrande över Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop – framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen
(Ds 2017:8)
Diarienummer KN170014

Förslag till beslut
1. Kulturnämnden antar redovisat yttrande som sitt svar på remissen Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop - framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen, Ds 2017:8 och överlämnar yttrandet till landstingsstyrelsens beredning av ärendet.

2. Kulturnämnden föreslår att landstingsstyrelsen ska anta kulturnämndens yttrande som sitt och överlämna det till kulturdepartementet

19. Yttrande över betänkandet Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden
Diarienummer 170309

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden SOU 2017:15. Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.

20. ANDT- strategi för Kalmar län 2017-2021
Diarienummer 170350

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar för sin del ANDT- strategi för Kalmar län 2017-2021.

21. Pris på skolkort för kommunerna skolåret 2017/18
Diarienummer 170294

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen fastställer priserna för skolkort enligt följande:

Med anledning av förändringar i trafikindex och elevantal föreslås nedanstående förändring av priset för skolkort för skolåret 2017/18:

Kommunskolkort ht 2017  Sänkt pris med 50 kr från 2 940 kr till 2 890 kr
Kommunskolkort vt 2018  Sänkt pris med 50 kr från 3 350 kr till 3 300 kr
Länsskolkort ht 2017        Sänkt pris med 50 kr från 4 350 kr till 4 300 kr
Länsskolkort vt 2018        Sänkt pris med 50 kr från 4 930 kr till 4 880 kr

22. Revidering av Riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning avseende del 5 Landstingets övriga insatser vid särskilda behov
Diarienummer 160652

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar reviderade Riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning avseende del 5 Landstingets övriga insatser vid särskilda behov, att gälla från och med 1 juli 2017.

23. Regional Utvecklingsstrategi 2030
Diarienummer 170366

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen ställer sig bakom fortsatt tidsplan för framtagande av RUS samt förslag om målbild, prioriterade utvecklingsområden och strategier.

Regionförbundet i Kalmar län behandlar ärendet parallellt.

24. Val av ombud till årsstämma för AB Transitio
Diarienummer 160813

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen utser Gösta Bergenheim, Region Halland, som ombud för Landstinget i Kalmar län vid årsstämma med AB Transitio den 15 juni 2017.

25. Sammanträdesplan 2018
Diarienummer 170408

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2018 för landstingsstyrelsen samt landstingsstyrelsens arbetsut­skott/budget-beredningen enligt redovisat förslag.

2. Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige fastställer sammanträdesdagar för 2018 enligt följande: 1 mars, 30 maj,
16 oktober och den 28-29 november.

26. Delegationsärenden
Protokoll från landstingsstyrelsens presidiums sammanträde den 3 maj 2017.

27. Anmälningsärenden till landstingsstyrelsen

Inkomna protokoll
- Folkhälsoutskottet den 19 april 2017.
- Personaldelegationen den 10 mars 2017.
- Landstingets revisorer den 21 april 2017.
- Läkemedelskommittén den 15 mars samt den 5 april 2017.

Inkomna skrivelser (se bifogad förteckning).

Beslutsärenden till landstingsfullmäktige

28. Ombyggnad för neonatalverksamheten vid Länssjukhuset i Kalmar (utredningsuppdrag 16/11)
Diarienummer 160295

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige ger landstingsservice i uppdrag att tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen fortsätta processen och genomföra programarbete avseende lokaler för neonatalverksamheten vid Länssjukhuset i Kalmar och ta fram underlag för genomförandebeslut.

29. Ombyggnad för neonatalverksamheten vid Västerviks sjukhus (utredningsuppdrag 16/11)
Diarienummer 160295

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige ger landstingsservice i uppdrag att tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen fortsätta processen och genomföra programarbete avseende lokaler för neonatalverksamheten vid Västerviks sjukhus och ta fram underlag för genomförandebeslut.

30. Medborgarförslag 20/2016 Anpassning av gällande styckpristandvårdstaxa till allmänmedicinsk vårdtaxa
Diarienummer 160782

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 20/2016 om anpassning av gällande tandvårdstaxa till allmän medicinsk vårdtaxa med redovisat yttrande från tandvårdsförvaltningen.

31. Medborgarförslag 4/2017 Större tandvårdsbidrag till personer över 70 år
Diarienummer 170216

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 4/2017 om större tandvårdsbidrag till personer över 70 år med redovisat yttrande.

32. Medborgarförslag 6/2017 Utvidga läkartillgängligheten i Kalmar län
Diarienummer 170240

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 6/2017 om att utvidga läkartillgängligheten i Kalmar län genom vårdavtal.

33. Medborgardialoger under 2016
Diarienummer 170311

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige noterar redovisningen om medborgardialoger under 2016 till protokollet.

34. Informationsärenden till landstingsfullmäktige

- Motion 5/2017 Tips till vårdpersonal vid möten med personer med funktionsnedsättningar, diarienummer 170316.
- Motion 6/2017 Standardiserade vårdförlopp även för rehabilitering, diarienummer 170339.
- Motion 7/2017 Doulor och kulturtolkar för förbättrad förlossningsvård, diarienummer 170343.
- Motion 8/2017 Gränstillägget hindrar en större arbetsmarknad, diarienummer 170362.
- Motion 9/2017 Länets ambulanser ska vara bemannade med enbart specialistutbildade sjuksköterskor, diarienummer 170373.
- Motion 10/2017 Inför närvårdsplatser, diarienummer 170374.
- Motion 11/2017 Vad går våra skattepengar till, diarienummer 170392.