Landstingsstyrelsen 2017-09-05

Datum: Tisdag 5 september 2017
Tid:10.00
Plats: Landstingets kansli, Strömgatan 13, Kalmar
Lokal: Smedjan

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Val av justerare och tid för justering

Lennart Hellström (M) föreslås att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet justeras den 18 september 2017.

Informationsärenden till landstingsstyrelsen

3. Redovisning av sommarens verksamhet 2017

Föredragning av Krister Björkegren, kl 10.00.

4. Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete

Föredragning av Magnus Persson, kl 10.10.

5. Redovisning av köfri vård

Föredragning av Lars Mattsson, Florence Eddyson-Hägg, Johan Rosenqvist och Anna Strömblad, kl 10.25.

6. Information om landstingets ekonomi

Föredragning av Ingeborg Eriksson Gunnarsson, kl 11.15.

7. Information om Regionala cancercentrums Sydöst verksamhet

Föredragning av RCC Sydösts verksamhetschef, Srinivas Uppugunduri, kl 11.30.

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

8. Redovisning av uppdrag beslutade av landstingsfullmäktige i landstingsplaner för åren 2016-2018 samt 2017-2019
Diarienummer 170009

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen noterar reviderad uppdragslista till protokol­let.

9. Utredningsuppdrag 16/27 – Utreda möjligheten att i samverkan med kommuner och näringsliv underlätta sökandet av bostad samt arbete till medflyttande, delredovisning
Diarienummer 160309

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner delredovisningen av utredningsuppdrag 16/27 – Utreda möjligheten att i samverkan med kommuner och näringsliv underlätta sökandet av bostad samt arbete till medflyttande.

10. Utredningsuppdrag 17/01 – En plan för att bättre tillgodose äldres behov av vård, dels genom nära vård i hemmet inom primärvården, dels genom en geriatrisk mottagning och mobila geriatriska team
Diarienummer 170010

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 17/01 En plan för att bättre tillgodose äldres behov av vård, dels genom nära vård i hemmet i primärvården, dels genom en geriatrisk mottagning och mobila geriatriska team.

Landstingsstyrelsen antar handlingsplan för att bättre tillgodose äldres behov av vård, dels genom nära vård i hemmet i primärvården, dels genom en geriatrisk mottagning och mobila geriatriska team, daterad den 16 augusti 2017.

Landstingsstyrelsens arbetsutskott kommer att följa upp handlingsplanen årligen, med start hösten 2018.

11. Utredningsuppdrag 17/02 - En plan för att utveckla vårdtjänster för bland annat patienter med kroniska sjukdomar som genom ny teknik och nya arbetssätt stödjer prevention och trygghet så nära invånaren som möjligt
Diarienummer 170011

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 17/02 – En plan för att utveckla vårdtjänster för bland annat patienter med kroniska sjukdomar som genom ny teknik och nya arbetssätt stödjer prevention och trygghet så nära invånaren som möjligt.

2. Landstingsstyrelsen antar Plan för att utveckla vårdtjänster för bland annat patienter med kroniska sjukdomar som genom ny teknik och nya arbetssätt stödjer prevention och trygghet så nära invånaren som möjligt, att gälla från och med den 1 oktober 2017 och tills vidare.
Uppföljning av planen ska årligen ske i landstingsstyrelsens arbetsutskott.

12. Utredningsuppdrag 17/03 – En plan för att förstärka och förtydliga 1177 Vårdguiden som förstahandsvalet för den som söker råd eller kontakt med hälso- och sjukvården
Diarienummer 170012

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 17/03 – En plan för att förstärka och förtydliga 1177 Vårdguiden som förstahandsvalet för den som söker råd eller kontakt med hälso- och sjukvården.

2. Landstingsstyrelsen antar Plan för att förstärka och förtydliga 1177 Vårdguiden som förstahandsvalet för den som söker råd eller kontakt med hälso- och sjukvården, att gälla från och med den 1 oktober 2017 tillsvidare.

3. Uppföljning ska ske till landstingsstyrelsen 5 december 2018.

13. Utredningsuppdrag 17/04 – En handlingsplan för att öka andelen polikliniska ingrepp vid länets sjukhus, delredovisning
Diarienummer 170013

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen godkänner delredovisning över utredningsuppdrag 17/04 - En handlingsplan för att öka andelen polikliniska ingrepp vid länets sjukhus.

2. Slutredovisning ska ske till landstingsstyrelsen under hösten 2018.

14. Utredningsuppdrag 17/06 – Utreda möjligheterna runt självvald inläggning när det gäller patienter med självskadebeteende
Diarienummer 170015

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 17/06 – Utreda möjligheterna runt självvald inläggning när det gäller patienter med självskadebeteende.

2. Återredovisning av planerat pilotprojekt ska ske till landstingsstyrelsen den
19 september 2018.

15. Utredningsuppdrag 17/16 – Flera av länets ambulansstationer har inte ändamålsenliga lokaler. Under 2017 ska en samlad översyn ske för att kartlägga behovet
Diarienummer 170025

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 17/16 – Flera av länets ambulansstationer har inte ändamålsenliga lokaler. Under 2017 ska en samlad översyn ske för att kartlägga behovet.

2. Landstingsstyrelsen ställer sig bakom planering avseende om- och tillbyggnad av nuvarande lokal för ambulansstationen i Torsås och uppdrar åt landstingsservice att förhandla och teckna avtal med Torsås Fastighets AB.

Ekonomiska konsekvenser får arbetas in i kommande plan- och budget.
a. Hyra uppskattas till 275 000kr/år vilket är en höjning från dagens 130 000 kr/år

b. Avtalslängd 12 år

3. Vidare föreslår landstingsstyrelsen att landstingsfullmäktige ger landstingsdirektören i uppdrag att

- under planperioden 2018-2020 fortsätta processen och arbeta tillsammans med respektive hyresvärd för att ta fram förslag avseende de externa ambulansstationerna i Hultsfred, Emmaboda, Nybro, Borgholm och Högsby för att tillskapa ändamålsenliga och långsiktigt hållbara lokaler samt att

- fortsätta processen och genomföra en förstudie för alternativ till befintlig ambulansstation i Virserum.

16. Rekommendation till landsting och regioner om etablering av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning
Diarienummer 170080/7

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner och ställer sig bakom Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation till landstingen och regionerna om etablering av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning.

17. Ändring av riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning, del 4
Diarienummer 160652

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar att anta gjorda ändringar i Riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning, del 4 ortopedtekniska hjälpmedel och tjänster.

Ändringarna ska gälla från och med den 1 oktober 2017.

18. Yttrande över promemorian Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län (Ds 2017:20)
Diarienummer 170426

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen tillstyrker förslagen i departementspromemorian Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län
(Ds 2017:20). Yttrandet överlämnas till Finansdepartementet.

19. Yttrande över remiss Förslag till examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och sjukvården – redovisning av ett regerings-uppdrag
Diarienummer 170354

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över förslag till examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Yttrandet överlämnas till utbildningsdepartementet.

20. Yttrande över betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5)
Diarienummer 170334

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5). Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.

21. Delegationsärenden

Protokoll från landstingsstyrelsens presidiums sammanträden den 13 april,
23 maj, 13 juni, 20 juni, 7 juli 2017 samt den 23 augusti 2017.

22. Anmälningsärenden till landstingsstyrelsen

Inkomna protokoll
- Forsknings- och utvecklingsdelegationen den 14 juni 2017.
- Landstingets revisorer den 2 juni 2017.
- Personaldelegationen den 10 maj 2017.
- Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen den 2 juni 2017.

Inkomna skrivelser
- Inkomna skrivelser (se bifogad förteckning).

Beslutsärenden till landstingsfullmäktige

23. Motion 1/2017 En bortglömd patientgrupp – de sköldkörtelsjuka
Diarienummer 170124

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 1/2017 En bortglömd patientgrupp - de sköldkörtelsjuka med hänvisning till landstingets pågående arbete med nationellt kliniskt kunskaps­stöd inkluderat framtagande av lokala tillägg kring exempelvis vårdnivå.

24. Motion 4/2017 Rädda liv med hjärtstartardrönare
Diarienummer 170271

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 4/2017 Rädda liv med hjärtstartardrönare med hänvisning till vad utvecklings- och folkhälsoenheten redovisar.

25. Motion 5/2017 Tips till vårdpersonal vid möten med personer med funktionsnedsättningar
Diarienummer 170316

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 5/2017 Tips till vårdpersonal vid möten med personer med funktionsnedsättningar i enlighet med redovisat yttrande.

26. Motion 6/2017 Standardiserade vårdförlopp även för rehabilitering
Diarienummer 170339

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 6/2017 Standardiserade vårdförlopp även för rehabilitering med att arbete pågår med att fortsatt utveckla strukturen och metoderna kring cancerrehabilitering med målet att cancerrehabiliteringen blir en standardiserad del i hela cancerprocessen.

27. Motion 7/2017 Doulor och kulturtolkar för förbättrad förlossningsvård
Diarienummer 170343

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 7/2017 angående doulor och kulturtolkar för förbättrad förlossningsvård med redovisat yttrande från hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

28. Motion 10/2017 Inför närvårdsplatser
Diarienummer 170374

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår motion 10/2017 Inför närvårdsplatser.

29. Motion 11/2017 Om vad våra skattepengar går till
Diarienummer 170392

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår motion 11/2017 om att landstinget i Kalmar län ska ansluta sig till Skattekollen.

30. Reviderad klimatstrategi
Diarienummer 170520

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige antar den reviderade klimatstrategin som beskriver långsiktiga mål och prioriterade områden för utsläppsreduktion av växthusgaser, daterad den 10 augusti 2017 att gälla från och den 15 oktober 2017 och tills vidare.

31. Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Diarienummer 170535

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige antar Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, daterad den 12 maj 2017, att gälla under 2018.

Beslutet gäller under förutsättning att kommunerna i Kalmar län fattar likalydande beslut

2. Landstingsdirektören får i uppdrag att arbeta in konsekvenserna i kommande landstingsplan och förfrågningsunderlag för Hälsoval 2018.

3. Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län ansvarar för att ta fram och besluta om praktiska anvisningar kopplade till överenskommelsen.

32. Reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Diarienummer 170145

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige godkänner den nya förbundsordningen gällande Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.

Beslutet gäller under förutsättning att övriga landsting/regioner fattar likalydande beslut.

33. Anmälningsärenden till landstingsfullmäktige
- Motion 14/2017 Införande av en psykiatriambulans, diarienummer 170475.
- Motion 15/2017 angående karriärvägar, diarienummer 170490.
- Motion 16/2017 angående företagshälsovård för sjukvårdspersonal, diarienummer 170496.
- Motion 17/2017 Varför åsidosätta glutenintoleranta, diarienummer 170511.
- Medborgarförslag 9/2017 om färdtjänstresor i annan kommun, RIAK, diarienummer 170412.
- Medborgarförslag 10/2017 angående rabatterad slutenvårdsavgift, diarienummer 170498.