Landstingsstyrelsen 2017-09-27

Datum: Onsdag 27 september 2017
Tid: 09:30
Plats: Stufvenäs Gästgifveri, Söderåkra

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Val av justerare och tid för justering

Christer Jonsson (C) föreslås att tillsammans med ordförande justera protokollet. Protokollet justeras omedelbart.

3. Tillsättning av ny landstingsdirektör
Diarienummer 170600

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar att anställa Ingeborg Eriksson Gunnarsson som tillförordnad landstingsdirektör under perioden 1 oktober 2017 till och med den
31 december 2018.