Landstingsstyrelsen 2017-11-28

Landstingsstyrelsen

Datum Tisdag 28 november 2017
Tid      17:30
Plats    Smedjan, landstingets kansli

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Val av justerare och tid för justering

3. Förvärv av fastigheten Kalmar Lärlingen 6
Diarienummer 170440

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige godkänner köpekontrakt mellan Byggnadsfirma Claesson & Anderzén HB, 932400-2618 och Kalmar läns Landsting, 232100-0073, om förvärv av fastigheten Kalmar Lärlingen 6 för en köpeskilling om 220 000 000 kronor. Kontraktet gäller under förutsättning av att landstingsfullmäktiges beslut att godkänna förvärvet vinner laga kraft.

Köpeskillingen finansieras genom ianspråktagande av landstingets likvida medel.

Paragrafen justeras omedelbart.