Landstingsstyrelsen 2017-12-06

Datum: Onsdag 6 december 2017
Tid: 10.00
Plats: Landstingets kansli, Strömgatan 13, Kalmar
Lokal: Smedjan

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Val av justerare och tid för justering
Gudrun Brunegård (KD) föreslås att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet justeras digitalt den 13 december 2017.

Informationsärenden till landstingsstyrelsen

3. Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Föredragning av Marie Åberg samt Johan Rosenqvist, tid 10.00 – 10.20.

4. Redovisning av köfri vård
Föredragning av Elisabeth Andersson, Lars Mattsson, Florence Eddyson-Hägg och Johan Rosenqvist, tid 10.20 – 11.00.

5. Information om landstingets integrationsarbete med nyanlända
Föredragning av Ingela Lindström, tid 11.00 – 11.15.

6. Information om resultatet av medarbetar- och säkerhetsenkät 2017
Föredragning av Hans-Peter Eriksson och Lena Hagman, 11.15 – 11.45.

7. Information om invånarpanel
Föredragning av Elisabeth Andersson, tid 11.45 – 12.00.

8. Information om landstingets ekonomi
Föredragning av Elisabeth Storm, tid 13.00 – 13.15.

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

9. Redovisning av uppdrag beslutade av landstingsfullmäktige i landstingsplaner för åren 2016-2018 samt 2017-2019
Diarienummer 170009

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen noterar reviderad uppdragslista till protokollet.

10.Utredningsuppdrag 17/13 - Uppföljning av erbjudande om heltid, delrapport
Diarienummer 170022

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner delrapport över utredningsuppdrag 17/13 - erbjudande om heltid.

Föredragning av Karolina Arvidsson och Katarina Johansson, HR-enheten, tid 15 minuter.

11. Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029
Diarienummer 170561

Förslag till beslut
Handlingar utdelas senare.

Paragrafen justeras omedelbart.

12. Yttrande över promemorian Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program
Diarienummer 170581

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på remissen Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program. Yttrandet lämnas till Utbildningsdepartementet.

Omedelbar justering.

13. Utredning angående ny rehabiliteringsbassäng i samverkan med Kalmar kommun
Diarienummer 170708

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen uppdrar åt landstingsdirektören att i samverkan med Kalmar kommun utreda möjligheterna för en ny rehabiliteringsbassäng i samband med nybyggnation av simhall i Kalmar.

14. Internkontrollplan 2018
Diarienummer 170675

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner Internkontroll­plan 2018.

15. Rekommendation att resultat från hälsoundersökningar av placerade barn och unga återkopplas till socialtjänsten kostnadsfritt
Diarienummer 170080

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar Sveriges kommuner och Landstings rekommendation till landsting/regioner att kostnadsfritt återkoppla medicinska bedömningar, från hälsoundersökningar av barn och unga när samhällsvård inleds till socialtjänsten.

16. Rekommendation om mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2018
Diarienummer 170080

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar följande rekommendation från Sveriges Kommuner och landsting:
- Mobilitetsstöd utgår till andra landsting eller till annan huvudman för utbildningar vid folkhögskola, 15 veckor eller längre. Ersättningen utgår med ett schablonbelopp på 400 kronor/deltagarvecka för 2018.
- Utbetalningen sker utifrån den faktiska utbildningstiden vid studieuppehåll eller studieavbrott.

Det landsting där den studerande är folkbokförd den dagen utbildningen startar har betalningsansvar för hela kursen.

17. Delegationsärenden
Protokoll från landstingsstyrelsens presidiums sammanträden den 1 november den 14 november samt den 24 november 2017.

18. Anmälningsärenden till landstingsstyrelsen

Inkomna protokoll
- Folkhälsoutskottet den 4 oktober 2017.
- Personaldelegationen den 20 september 2017.
- Läkemedelskommittén den 11 oktober 2017.
- Landstingets revisorer den 10 november 2017.

Beslutsärenden till landstingsfullmäktige

19. Motion 2/2017 Rusta primärvården för Kalmars befolkningsutveckling
Diarienummer 170152

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 2/2017 Rusta primärvården för Kalmars befolkningsutveckling med att landstinget kommer att ta fram ett kunskapsunderlag för planering av hälso- och sjukvård.

20. Motion 3/2017 Stärk den nära vården på landsbygden
Diarienummer 170265

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 3/2017 angående heltäckande program för nära vård på landsbygden med att ett utvecklingsarbete av den nära vården kopplat till målbilden för framtidens hälso- och sjukvård i Kalmar län pågår och kontinuerligt kommer att följas upp i fullmäktiges delegationer och landstingsstyrelsens arbetsutskott.

21. Motion 14/2017 Införandet av en psykiatriambulans
Diarienummer 170475

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 14/2017 om införandet av en psykiatriambulans, med hänvisning till pågående samverkansarbete mellan landstingets egna enheter och mellan landsting och kommun.

22. Motion nr 21/2017 angående cellprovtagning för kvinnor över 65 år
Diarienummer 170609

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår motion nr 21/2017 angående cellprovtagning för kvinnor över 65 år.

23. Anmälningsärenden till landstingsfullmäktige
- Motion 24/2017 om att införa akutläkare, diarienummer 170723