Landstingsfullmäktige 2018-03-01 - INSTÄLLT

Landstingsfullmäktige - Inställt på grund av rådande väder- och trafiksituation

Datum: Torsdag 1 mars 2018
Tid: 08.30
Plats: Forum, Oskarshamn

Mötet är öppet för allmänheten.

Föredragningslista

1. Godkännande av tidplan och föredragningslista

2. Val av justerare och tid för justering

3. Motion 2/2017 Rusta primärvården för Kalmars befolkningsutveckling
Diarienummer 170152

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 2/2017 Rusta primärvården för Kalmars befolkningsutveckling med att landstinget kommer att ta fram ett kunskapsunderlag för planering av hälso- och sjukvård.

4. Motion 3/2017 Stärk den nära vården på landsbygden
Diarienummer 170265

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 3/2017 Stärk den nära vården på landsbygden med att ett utvecklingsarbete av den nära vården kopplat till målbilden för framtidens hälso- och sjukvård i Kalmar län pågår och kontinuerligt kommer att följas upp i fullmäktiges delegationer och landstingsstyrelsens arbetsutskott.

Överläggning landstingsstyrelsen 2017-12-06
Christer Jonsson (C) föreslog bifall till motionen. Landstingsstyrelsen avslog bifallsförslaget. Mot beslutet reserverade sig Christer Jonsson (C) till förmån för bifall till motionen.

5. Motion 14/2017 Införandet av en psykiatriambulans
Diarienummer 170475

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår motion 14/2017 om införandet av en psykiatriambulans.

Överläggning landstingsstyrelsen 2017-12-06
Pierre Edström (L) och Christer Jonsson (C) föreslog bifall till motionen. Landstingsstyrelsen avslog bifallsförslaget. Mot beslutet reserverade sig Pierre Edström (L), Christer Jonsson (C) och Gudrun Brunegård (KD) till förmån för bifall till motionen.

6. Motion 21/2017 angående cellprovtagning för kvinnor över 65 år
Diarienummer 170609

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår motion nr 21/2017 angående cellprovtagning för kvinnor över 65 år.

Överläggning landstingsstyrelsen 2017-12-06
Malin Sjölander (M) föreslog bifall till motionen. Landstingsstyrelsen avslog bifallsförslaget. Mot beslutet reserverade sig Malin Sjölander (M) till förmån för bifall till motionen.

7. Motion 17/2017 om stöd till glutenintoleranta
Diarienummer 170511

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 17/2017 om stöd till glutenintoleranta i enlighet med nedanstående redovisning.

Överläggning landstingsstyrelsen 2018-02-05
Claus Zaar (SD) föreslog bifall till motionen. Landstingsstyrelsen avslog bifallsförslaget. Mot beslutet reserverade sig Claus Zaar (SD) till förmån för bifall till motionen.

8. Motion 18/2017 angående seniora tjänster
Diarienummer 170542

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 18/2017 angående seniora tjänster med HR-enhetens yttrande.

9. Motion 22/2017 Förbättra vården för patienter som drabbats av ME/CFS
Diarienummer 170631

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 22/2017 Förbättra vården för patienter som drabbats av ME/CFS med hänvisning till landstingets pågående arbete med nationellt kliniskt kunskapsstöd inkluderat framtagande av lokala tillägg kring exempelvis vårdnivå.

Överläggning landstingsstyrelsen 2018-02-05
Claus Zaar (SD) föreslog bifall till motionen. Landstingsstyrelsen avslog bifallsförslaget. Mot beslutet reserverade sig Claus Zaar (SD) till förmån för bifall till motionen.

10. Medborgarförslag 12/2017 gratis resor till och från arbetet med kollektivtrafik för alla landstingsanställda
Diarienummer 170583

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 12/2017 gratis resor med kollektivtrafik för alla landstingsanställda.

11. Medborgarförslag 13/2017 om gratis menskopp till 13-åriga tjejer i länet
Diarienummer 170594

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 13/2017 om gratis menskopp till 13-åriga tjejer i länet.

12. Medborgarförslag 14/2017 om särskilda äldremottagningar och geriatrisk specialistkompetens på hälsocentraler
Diarienummer 170627

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 14/2017 om särskilda äldremottagningar och geriatrisk specialistkompetens på hälsocentraler med vad primärvårdsförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen redovisar om pågående arbete för äldre.

Överläggning landstingsstyrelsen 2018-02-05
Gudrun Brunegård (KD) föreslog att landstingsstyrelsen ska bifalla följande ändringsförslag från allianspartierna.
"Landstingsstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget och ger landstingsdirektören i uppdrag att planera för inrättande av äldrevårdsmottagningar och kompetenslyft i geriatrik på länets hälsocentraler."

Claus Zaar (SD) föreslog att landstingsstyrelsen ska bifalla följande ändringsförslag:
"Att landstingsdirektören ges i uppdrag att utreda hur försöksverksamhet med äldrevårdsmottagning, med utgångspunkt från vad som föreslås i medborgarförslaget, kan startas vid någon av landstingets hälsocentraler"

Landstingsstyrelsen avslog allianspartiernas samt Claus Zaars (SD) ändringsförslag. Mot beslutet reserverade sig Moderaternas, Centerpartiets, Kristdemokraternas, Liberalernas samt Sverigedemokraternas ledamöter till förmån för egna förslag.

13. Överenskommelse inför beslut om anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen och Kustpilen
Diarienummer 180002

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige godkänner Överenskommelse inför beslut om anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen och Kustpilen. Landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören får i uppdrag att underteckna överenskommelsen.

Beslutet gäller under förutsättning att Region Jönköpings län, Region Blekinge, Region Halland, Region Kronoberg fattar samma beslut.

14. Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige – Positionspapper, Regionsamverkan Sydsverige
Diarienummer KN 170073

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige ställer sig bakom positionspapperet Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige.

15. Inriktning för verksamhetsorganisation Region Kalmar län inför övertagande av det regionala utvecklingsansvaret
Diarienummer 170648

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige fastställer inriktning för verksamhetsorganisation för Region Kalmar län inför övertagandet av det regionala utvecklingsansvaret.

16. Samverkansavtal, bolagsordning och ägaranvisning för Almi Företagspartner Kalmar län AB
Diarienummer 180081

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige godkänner samverkansavtal, bolagsordning och ägaranvisning för Almi Företagspartner i Kalmar län.

17. Anmälningsärenden

18. Regional utvecklingsstrategi Kalmar län 2030
Diarienummer 170366

Ärendet behandlas på landstingsstyrelsens extra sammanträde den 1 mars 2018 kl. 08.10.

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige antar den Regionala utvecklingsstrategin för Kalmar län 2030.