Landstingsstyrelsen 2018-03-21

Datum: Onsdag den 21 mars 2018
Tid: 10:00
Plats: Landstingets kansli, Strömgatan 13, Kalmar
Lokal: Smedjan

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Val av justerare
Pierre Edström (L) föreslås att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet justeras digitalt senast den 4 april 2018.

3. Landstingsstyrelsens anslag för oförutsett
Rapport över landstingsstyrelsens anslag för oförutsett läggs till handlingarna.

Informationsärenden  

4. Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighetSveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet
Gemensam dragning av Florence Eddyson Hägg, Johan Rosenqvist, Patrik Glasberg, Sofia Hartz, Anna Strömblad, Magnus Persson och Karl-Johan Bodell, kl. 10.00–10.40.

5. God ekonomisk hushållning
Föredragning av Lars Mattsson, kl. 10.40 – 10.50.

6. En av Sveriges bästa arbetsplatser
Föredragning av Peter Rydasp, kl.10.50 – 11.10.

7. Regional utveckling
Handlingsprogram för Östersjöarbetet
Föredragning av Jan Martinsson, kl. 11.10 – 11.30

8. Varumärke Region Kalmar län
Föredragning av Anna Strömblad, kl. 11.30 – 11.50.

9. Handlingsplan för patientmiljarden
Föredragning av Ragnhild Holmberg och Anette Aronsson, kl. 13.00 – 13.40.

10. Information om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Föredragning av Mimmi Hogland Blomkvist, kl. 13.40 – 14.20.

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

11. Redovisning av uppdrag beslutade av landstingsfullmäktige i landstingsplaner för åren 2017-2019 samt 2018-2020
Diarienummer 180034

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen noterar reviderad uppdragslista till protokollet.

12. Ändring av riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning
Diarienummer 180138

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar gjorda ändringar i Riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning, del 4 ortopedtekniska hjälpmedel och tjänster.

Ändringarna ska gälla från och med den 1 april 2018.

13. Handlingsprogram för Östersjöarbetet
Diarienummer 180153

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen ställer sig bakom Handlingsprogram för Östersjöarbetet 2018-2019, antagen av Regionförbundets i Kalmar län styrelse den 8 februari 2018.

14. Utnämning av dataskyddsombud
Diarienummer 180155

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen utser Anders Falck till dataskyddsombud från och med den 21 mars 2018.

15. Delegationsärenden
Protokoll från landstingsstyrelsens presidiums sammanträden den 23 januari 2018.

16. Anmälningsärenden till landstingsstyrelsen
Inkomna protokoll

- Läkemededelskommittén, 2017-12-13
- Delegationen för psykiatrivård, 2018-02-14
- Medborgarutskottet, 2018-02-13

Inkomna och avgivna skrivelser
- Se bifogad förteckning över inkomna och avgivna skrivelser
- Samverkansavtal avseende barnvaccin 2018, diarienummer 180203.

Beslutsärenden till landstingsfullmäktige

17. Årsredovisning med bokslut för 2017
Diarienummer 180158

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen godkänner:

- framlagt bokslut för landstinget år 2017 innebärande ökning av eget kapital med 186 842 842 kronor samt ett överskott i förhållande till budget med 41 787 102 kronor,

- avsättning till resultatutjämningsreserven 2017 med 38 500 000 kronor,

- resultatöverföring till eget kapital av ett underskott för Folktandvården 2017 med 5 019 146 kronor,

- rapport om genomförd intern kontroll 2017,

- avsättning/inbetalning till Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB med 50 000 000 kronor under 2018,

- genomförd omdisponering av anslag för avskrivningar och interna ränteersättningar år 2017,

- tilläggsbudget för 2017 års löneavtal med totalt 16 730 000 kronor,

- tilläggsbudgetering för köpt vård år 2017 med 10 000 000 kronor,

- tilläggsbudgetering för ordnat införande av läkemedel år 2017 med 44 719 000 kronor,

- tilläggsbudgetering för familjecentraler år 2017 med 227 800 kronor,

- tilläggsbudgetering av AT-läkare och PTP-psykologer år 2017 med 2 008 800 kronor,

- utfördelning av medel för åtgärder för minskad sjukfrånvaro år 2017 med 8 080 400 kronor.

2. Överlämna årsredovisningen till revisorerna och landstingsfullmäktige.

18. Tilläggsbudget 2018 av överskott i 2017 års bokslut
Diarienummer 180157

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige anvisar tilläggsanslag 2018 för driftändamål avseende överskott i 2017 års bokslut med sammanlagt 1 463 400 kronor.

Landstingsfullmäktige finansierar anslagen genom disponering av landstingets eget kapital.

19. Verksamhetsberättelse för patientnämnden 2017
Diarienummer 180158

Patientnämndens förslag till beslut
Landstingsfullmäktige noterar verksamhetsberättelse för patientnämnden för 2017 till protokollet.

20. Verksamhetsberättelse för kulturnämnden 2017
Diarienummer 180113

Kulturnämndens förslag till beslut
Landstingsfullmäktige noterar verksamhetsberättelse för kulturnämnden 2017 till protokollet.

21. Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för Öresundstågssystemet
Diarienummer 180149

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige godkänner överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för Öresundstågssystemet.

Landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören får i uppdrag att underteckna överenskommelsen.

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga parter godkänner överenskommelsen.

Överenskommelsen träder i kraft då den undertecknats av samtliga parter i överenskommelsen.

22. Regional utvecklingsstrategi Kalmar län
Diarienummer 170366

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige antar den Regionala utvecklingsstrategin för Kalmar län 2030.

23. Anmälningsärenden till landstingsfullmäktige
- Motion 1/2018 om arbetssätt kring prostatacancer, diarienummer 180162
- Motion 2/2018 om screening för tjocktarmscancer, diarienummer 180218.
- Motion 3/2018 om att förbättra de medicinska resultaten för att garantera god och jämlik vård, diarienummer 180238.