Regionstyrelsen 2018-10-31

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Val av justerare
Linda Fleetwood (V) föreslås att jämte ordföranden justera protokollet. Protokollet justeras digitalt senast den 14 november 2018.

Informationsärenden

3. Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet
Föredragning av Magnus Persson, Florence Eddyson Hägg, Johan Rosenqvist, Niklas Föghner m.fl, kl. 10.00–11.45

Fördjupningsområden
- KLT Kundnöjdhet/resandeutveckling, föredragning av Karl-Johan Bodell
- Digitala vårdmöten, föredragning av Magnus Persson

4. Redovisning invånarpanelen
Föredragning av Jonas Hellberg (S) och Madeleine Rosenqvist (KD) kl. 11.45–12.00

5. En av Sveriges bästa arbetsplatser
Redovisning gällande oberoende av inhyrd personal
Föredragning av Helen Persson, Johan Rosenqvist, Florence Eddyson Hägg och Niklas Föghner, kl. 13.00–13.30

6. God ekonomisk hushållning
Föredragning av Lars Matsson, kl. 13.30–13.45

Beslutsärenden till regionstyrelsen

7. Yttrande över revisorernas granskning av landstingets arbete med vårdkedjan för barn och unga med psykisk ohälsa
Diarienummer 180053

Föredragning av revisorerna.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar yttrandet som sitt svar över revisorernas granskning av landstingets arbete med vårdkedjan för barn och unga med psykisk ohälsa.

Återrapportering av planerade åtgärder ska ske till regionstyrelsen den juni 2019.

8. Yttrande över huvudbetänkandet Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) samt delbetänkandet En lärande tillsyn (SOU 2018:48)
Diarienummer 180569

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt remissvar till huvudbetänkandet Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) samt En lärande tillsyn (2018:48). Yttrandet lämnas till Finansdepartementet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

9. Yttrande över remiss Läsdelegationens betänkande Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57)
Diarienummer KN180064

Kulturnämndens förslag till beslut
Regionstyrelsen antar kulturnämndens yttrande som sitt svar över remiss Läsdelegationens betänkande Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57). Yttrandet överlämnas till Kulturdepartementet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

10. Yttrande över betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54)
Diarienummer 180607

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar yttrandet som sitt svar över betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54). Yttrandet överlämnas till Justitiedepartementet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

11. Yttrande över promemoria Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m.
Diarienummer 180606

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar yttrandet som sitt svar över promemorian Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m. Yttrandet överlämnas till Utbildningsdepartementet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

12. Yttrande över remiss Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi (DS 2018:31)
Diarienummer 180620

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över promemorian Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi (Ds 2018:31). Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.

13. Yttrande över slutbetänkande Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m.
Diarienummer 180691

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över slutbetänkande Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m. (SOU 2018:53). Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.

14. Redovisning av uppdrag beslutade av landstingsfullmäktige i landstingsplaner för åren 2016-2018, 2017-2019 samt 2018-2020
Diarienummer 180034

Förslag till beslut
Regionstyrelsen noterar reviderad uppdragslista till protokollet.

15. Utredningsuppdrag 17/13 - Uppföljning av erbjudande om heltid
Diarienummer 170022

Föredragning av Helen Persson.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 17/13 -Uppföljning av erbjudande om heltid.

16. Utredningsuppdrag 18/01 - Utreda möjligheten att införa rTMS, repetitiv transkraniell magnetstimulering, inom psykiatrin
Diarienummer 180021

Förslag till beslut
1. Regionstyrelsen godkänner slutredovisning över utredningsuppdrag 18/01 - Utreda möjligheten att införa rTMS, repetitiv transkraniell magnetstimulering, inom psykiatrin.

2. Regionstyrelsen beslutar att införa rTMS behandling under planperioden. De ekonomiska konsekvenserna arbetas in i plan och budget.

Återrapportering ska ske till regionstyrelsen under hösten 2020.

17. Utredningsuppdrag 18/03 - Redovisa en plan för den fortsatta utvecklingen av cancervården
Diarienummer 180023

Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 18/03 – Redovisa en plan för den fortsatta utvecklingen av cancervården.

Regionstyrelsen antar handlingsplanen för den fortsatta utvecklingen av cancervården.

De ekonomiska konsekvenserna arbetas in i kommande plan och budget.

Återrapportering av handlingsplanen ska ske till regionstyrelsen i december 2019.

18. Utredningsuppdrag 18/04 - Redovisa en modell för hur kvalitets/kombinationstjänster kan införas
Diarienummer 180024

Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner slutredovisningen av utredningsuppdrag 18/04 - Redovisa en modell för hur kvalitets/kombinationstjänster kan införas.

Regionstyrelsen beslutar införa kombinationstjänster för kvalitet och forskning under planperioden.

De ekonomiska konsekvenserna inarbetas i plan och budget 2019-2021.

19. Handlingsprogram fossilbränslefri region
Diarienummer 180392

Förslag till beslut
Regionstyrelsen ställer sig bakom förslaget till Handlingsprogram - Fossilbränslefri region inför remiss till länets kommuner och andra berörda aktörer.

20. Uppföljning av handlingsplan för att bättre tillgodose äldres behov av vård (utredningsuppdrag 17/01)
Diarienummer 170010

Muntlig redovisning av Sofia Hartz.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner redovisad uppföljning av handlingsplan för att bättre tillgodose äldres behov av vård (utredningsuppdrag 17/01).

21. Förbrukande av kapital enligt stiftelselagen (1994:1220)
Diarienummer 170515

Förslag till beslut
1. Regionstyrelsen beslutar att Arvid och Anna Ahls stiftelse för reumatikervård i södra Kalmar läns tillgångar ska förbrukas på så sätt att medlen utdelas till bankgiro 5675-4716 tillhörande Reumatikerföreningen Kalmar med org.nr. 832400-9862. (Länsstyrelsen Östergötlands dnr 206-8307-17)

2. Regionstyrelsen beslutar att Arvid och Anna Ahls stiftelse för blinda och synskadade i södra Kalmar läns tillgångar ska förbrukas på så sätt att medlen utdelas till bankgiro 787-4886 tillhörande Synskadades riksförbund Kalmar län med org.nr. 832400-1026. (Länsstyrelsen Östergötlands dnr 206-8308-17)

3. Regionstyrelsen beslutar att Arvid och Anna Ahls stiftelse för MS-sjuka och polioskadade personer i södra Kalmar läns tillgångar ska förbrukas på så sätt att medlen utdelas till bankgiro 170-7611 tillhörande Neuroförbundet Kalmar län med org.nr. 832000-4347. (Länsstyrelsen Östergötlands dnr 206-8310-17)

4. Regionstyrelsen beslutar att Stiftelsen samfonden för patienter vid Oskarshamns sjukhus tillgångar ska förbrukas på så sätt att kvarvarande medel kommer att utdelas till patienter vid Oskarshamns sjukhus som bidrag under eller efter sjukhusvård, till täckande av kostnad för eftervård, hjälpmedel eller rekreationsresa. Detta efter samråd med kuratorer för lämpligt sökande som är eller har varit patienter vid Oskarshamns sjukhus. (Länsstyrelsen Östergötlands dnr 206-8302-17)

5. Regionstyrelsen beslutar att Stiftelsen Landstingets nödhjälps-fonds tillgångar får förbrukas på så sätt att de kommer att utdelas till Kalmar Stadsmission med org.nr. 832401-8376. Länsstyrelsen tar inte upp ansökan avseende Stiftelsen Landstingets nödhjälpsfond till prövning. Av stadgarna framgår att utdelning får ske ut såväl fondens avkastning som dess kapital. Stiftelsens samtliga medel kan således användas till ändamålet och något beslut från Länsstyrelsen om upphörande behövs inte.

22. Revidering av Riktlinje för säkerhetsskydd
Diarienummer 180749

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar reviderad Riktlinje för säkerhetsskydd att gälla från och med den 1 januari 2019.

23. Revidering av Plan för särskild sjukvårdsledning vid allvarlig eller extraordinär händelse
Diarienummer 180758

Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar reviderad Plan för särskild sjukvårdsledning vid allvarlig eller extraordinär händelse, att gälla från och med 1 januari 2019.

24. Uppdatering av politiska styrdokument till följd av bildandet av Region Kalmar län samt ny lagstiftning
Diarienummer 170648

Förslag till beslut
Regionstyrelsen uppdrar till kansliet att uppdatera politiska styrdokument till följd av bildandet av Region Kalmar län samt anpassning till nya lagstiftning.

25. Delegationsärenden
Protokoll från landstingsstyrelsens presidiums sammanträde den 5 september, 8 oktober och 10 oktober 2018.

26. Anmälningsärenden till regionstyrelsen
Inkomna protokoll
- Läkemedelskommittén, 2018-06-13
- Delegationen för psykiatrivård, 2018-09-20
- Funktionshinderrådet, 2018-09-21

Inkomna skrivelser
Se bifogad förteckning över inkomna skrivelser.

Beslutsärenden till regionfullmäktige

27. Regionplan 2019-2021
Diarienummer 180382

Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige fastställer förslaget till Regionplan för åren 2019-2021 samt de i planen angivna målen. Planens första år ska utgöra årsbudget för 2019, varvid 
- bilaga 1 till flerårsplan utgör resultatbudget
- bilaga 2 driftramar
- bilaga 3 kassaflödesbudget
- bilaga 4 balansbudget
- bilaga 5 A och B investeringsbudget
- bilaga 6 Ekonomiskt partistöd 2019

2. Regionfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2019 till 11:37 kronor per skattekrona (en skattekrona motsvarar 100 kronor).

3. Regionfullmäktige fastställer Taxa Kalmar läns trafik, att gälla från och med den 1 januari 2019, bilaga 7.

4. Regionfullmäktige fastställer Taxa Folktandvården, att gälla från den 15 januari 2019, bilaga 8.

28. Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2018
Diarienummer 180159

Förslag till beslut
1. Regionstyrelsen uppdrar åt förvaltningar som uppvisar underskott i prognosen efter delårsbokslut till och med augusti 2018 att vidta åtgärder för att begränsa underskottet 2018 och anpassa kostnadsnivån till tilldelade ekonomiska ramar.

I de fall åtgärderna avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet skall detta föreläggas regionstyrelsen för beslut.

2. Regionstyrelsen uppmanar förvaltningarna att ytterligare fokusera på att uppnå de verksamhetsmässiga målen i landstingsplanen.

3. Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige lägger delårsrapporten för perioden 2018-01—08 till handlingarna.

29. Reglemente Samverkansnämnden
Diarienummer 180762

Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner reviderat reglemente för Samverkansnämnden i Sydöstra sjukvårdsregionen.

30. Inkallelseordning för ersättare i styrelser, nämnder, beredningar m.m.
Diarienummer 180894

Förslag till beslut
Regionfullmäktige antar inkallelseordning för ersättare i styrelser, nämnder och beredningar med flera under mandatperioden 2018-2022.

31. Avveckling av Regionförbundet i Kalmar län
Diarienummer 180788

Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige beslutar för sin del att
- Regionförbundet i Kalmar län ska avvecklas från och med den 1 januari 2019 och träda i likvidation,
- godkänna föreslagna ändringar i förbundsordningen för Regionförbundet i Kalmar län, att gälla från och med den 1 januari 2019 samt
- godkänna föreslagna ändringar i reglementet för styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län att gälla från och med den 1 januari 2019.

2. Regionfullmäktige utser Anders Henriksson (S) till ledamot och Malin Sjölander (M) till ersättare för Regionförbundets styrelse som ska hantera årsredovisning för 2018 samt likvidationen av Regionförbundet i Kalmar län.

Besluten överlämnas till Regionförbundet i Kalmar län.

32. Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18)
Diarienummer 180823

Förslag till beslut
Regionfullmäktige antar bestämmelser gällande Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18), att gälla från och med fullmäktiges beslut.

Regionstyrelsens personalutskott är pensionsmyndighet för Landstinget i Kalmar län (Region Kalmar län) och svarar därmed för lokala tillämpningsanvisningar, tolkning och tillämpning av bestämmelserna i OPF-KL i enlighet med arbetsordning för regionstyrelsens arbetsutskott.

Till följd av detta ska Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden m.m. under mandatperioden 2019-2022 kompletteras under rubriken Pensionsbestämmelser.

33. Offentlighet vid nämndsammanträden
Diarienummer 170648

Förslag till beslut
Regionfullmäktige medger att kollektivtrafiknämnden och regionala utvecklingsnämnden får besluta om att nämndernas sammanträden ska vara offentliga.

34. Anmälningsärenden till regionfullmäktige