Kulturnämnden 2018-02-16

Datum: fredag 16 februari 2018
Tid: 10.00-16.00 (fika från 09.30)
Plats: Västerviks museum, Kullbacken Västervik

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslista

2. Val av justerare

Informationsärenden

3. Presentation av verksamheten på Västerviks museum
Olof Nimhed, museichef

4. Beslutade kulturprojektmedel
Görel Abramsson, kulturutvecklare

5. Regionsamverkan Sydsverige och Sydostkultur, 20 februari 2018

6. Redovisning av projektmedel för utbildningsdag Rookiefestivalen
Gull-Britt Johansson, bildningschef

7. Rapport från Folk och Kultur

Beslutsärenden

8. Verksamhetsberättelse 2017 för kulturnämnden
Diarienummer 180113

Förslag till beslut
Kulturnämnden fastställer verksamhetsberättelse för 2017 och överlämnar den till landstingsfullmäktige.

9. Fördelning av projektmedel ur medel till kulturnämndens förfogande – Kulturella residens
Diarienummer KN 170060

Förslag till beslut
Kulturnämnden beviljar 100 000 kr ur medel till kulturnämndens förfogande till projektet Kulturella Residens.

10. Kulturbudget 2018 – fördelning av regionala och statliga medel inom regionala kulturverksamheter samt organisationsbidrag
Diarienummer 180112

Förslag till beslut
Kulturnämnden fastställer kulturbudget samt fördelning av regionala och statliga medel inom regional kulturverksamhet samt regionala medel till organisationsbidrag enligt bilaga. En förutsättning för fullt anslag är att upprättade överenskommelser fullföljs. Anslaget kan reduceras om överenskommelsen inte hålls. Vid behov kan tätare uppföljningar göras.

11. Delegationsärende
- Fördelning av kulturprojektmedel

12. Övriga frågor

 

Maria Ixcot Nilsson (S)
Ordförande