Kulturnämnden 2018-05-04

Datum: fredag 4 maj 2018
Tid: 09.00-16.00
Plats: Capellagården, Öland

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslista

2. Val av justerare

Informationsärenden

3. Presentation av verksamheten på Capellagården
Bodil Anjar, rektor Capellagården

4. Regionsamverkan Sydsverige och Sydostkultur
Görel Abramsson, kulturutvecklare

5. Utbildning Kulturella och kreativa näringar
Görel Abramsson, kulturutvecklare

6. Beslutade kulturprojektmedel
Maria Agestam, områdesansvarig kultur

7. Glasriketuppdraget – slutrapport
Maria Agestam, områdesansvarig kultur

8. Lägesrapport kulturresor med KLT
Maria Agestam, områdesansvarig kultur

9. Kulturdatabasen – redovisning av statistik
Maria Agestam, områdesansvarig kultur

10. Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2022, remissvar och förslag till åtgärder
Görel Abramsson, kulturutvecklare, och Maria Agestam, områdesansvarig kultur

11. Litteraturuppdraget Vimmerby
Maria Agestam, områdesansvarig kultur

12. Kvalitetsstärkande insatser, lokal biblioteksverksamhet
Maria Agestam, områdesansvarig kultur

13. Vårens verksamhetsdialoger
Maria Agestam, områdesansvarig kultur

14. Utredningsuppdrag 17/08, Utreda möjligheten till förstärkt samarbete med kulturorganisationerna inom integrationsområdet
Gull-Britt Johansson, bildningschef

15. Kulturstipendiater 2019
Gull-Britt Johansson, bildningschef

Beslutsärenden

16. Skrivelse från Filmregion Sydost angående stöd till professionell film
Diarienummer KN180029

Förslag till beslut
Kulturnämnden uppdrar åt kulturnämndens presidium att besvara skrivelsen från Filmregion Sydost gemensamt med övriga huvudmän.

17. Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2022
Diarienummer KN170076

Förslag till beslut
1. Kulturnämnden beslutar att godkänna förslaget till kulturplan, Kultur att växa i – Kulturplan Kalmar län 2022.

2. Kulturnämnden föreslår att landstingsfullmäktige fastställer Kultur att växa i – Kulturplan Kalmar län 2022.

18. Utnämning av dataskyddsombud
Diarienummer KN 180036

Förslag till beslut
Kulturnämnden utser Anders Falck till dataskyddsombud från och med den 4 maj 2018.

19. Delegationsärende
- Beslutade kulturprojektmedel

20. Övriga frågor  

 

 

Maria Ixcot Nilsson (S)
ordförande