Kulturnämnden 2018-09-28

Datum: Fredag 28 september 2018
Tid: 09.30-16.00
Plats: Ölands Museum Himmelsberga, lokal Norrgården

Föredragningslista 

1. Godkännande av föredragningslista

2. Val av justerare

Informationsärenden

3. Presentation av Himmelsberga och Ölands hembygdsförbund
Föredragning kl. 09.30 av Julius Sääf, verksamhetschef, och Ellinor Jonsson, ordförande Ölands hembygdsförbund

4. Rapport från vårens verksamhetsdialoger
Görel Abramsson, kulturutvecklare

5. Redovisning av organisationsbidrag 2018
Gull-Britt Johansson, bildningschef

6. Regionsamverkan Sydsverige och Sydostkultur
Görel Abramsson

7. Beslutade kulturprojektmedel
Görel Abramsson

8. Kulturresor med KLT läsåret 2017/2018
Gull-Britt Johansson

9. Kulturdatabasen – redovisning av statistik
Görel Abramsson

10. Presentation av arbetet med landstingskonsten
Föredragning kl. 13.00 av Jörgen Platzer, konstsamordnare, Johanna Karlin, projektledare, och Iréne Brodell, fastighetschef

11. Rapport från möten med Statens kulturråd
Görel Abramsson

12. Kulturplan – fortsatt hantering
Görel Abramsson

13. Konstnär oavsett villkor? Presentation av utredning och landstingets yttrande 
Görel Abramsson

Beslutsärenden  

14. Kulturstipendium 2018
Diarienummer KN180023

Förslag till beslut
Handling utdelas senare.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

15. Yttrande över Läsdelegationens betänkande Barn och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57)
Diarienummer KN180064

Förslag till beslut
1. Kulturnämnden antar redovisat yttrande som sitt svar på Läsdelegationens betänkande Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället.

2. Kulturnämnden föreslår att landstingsstyrelsen ska anta kulturnämndens yttrande som sitt och överlämna det till kulturdepartementet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

16. Generell överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kulturverksamheter som uppbär regionalt stöd
Diarienummer KN180075

Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att godkänna generell överenskommelse mellan kulturnämnden i Landstinget i Kalmar län (Regionala utvecklingsnämnden från 1 januari 2019) och kulturverksamheter som uppbär regionalt stöd i enlighet med upprättat förslag.

17. Framställan till Statens Kulturråd angående utökat statligt stöd
Diarienummer KN180076

Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att lämna en begäran till Statens Kulturråd om statligt stöd på 35 mkr till Kalmar län inom kultursamverkansmodellen, för att motsvara ökade regionala satsningar.

18. Yttrande över Från ord till handling – På väg mot en nationell biblioteksstrategi
Diarienummer KN180077

Förslag till beslut
Kulturnämnden antar redovisat yttrande som sitt svar över Från ord till handling – På väg mot en nationell biblioteksstrategi. Yttrandet överlämnas till Kungliga biblioteket.

19. Nyttjande av medel till nämndens förfogande
Diarienummer KN180078

Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att ur medel till nämndens förfogande avsätta 115 000 kr till kulturprojekt samt 300 000 kr för att säkerställa tillämpning av Medverkans- och utställningsersättning till konstnärer, MU-avtalet.

20. Skrivelse från The Glass Factory med begäran om medel för MU-avtalet
Diarienummer KN180073/2

Förslag till beslut
1. Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en samlad översyn av resurser för tillämpning av Medverkans- och utställningsavtalet, MU-avtalet.

2. Kulturnämnden nyttjar medel till kulturnämndens förfogande som ett första steg för att säkerställa tillämpning av MU-avtalet samt föreslår att skrivelsen beaktas inför kommande budget. Kulturnämnden anser därmed skrivelsen besvarad.

21. Delegationsärende
- Kulturprojektmedel

22. Anmälningsärenden
- Yttrande över Konstnär oavsett villkor
- Anslag till studieförbunden
- Anslag till ungdomsorganisationerna

23. Övriga frågor 

 

Maria Ixcot Nilsson (S)
ordförande