Landstingsfullmäktige 2018-05-29-30

Landstingsfullmäktige 2018-05-29-30

Datum: 29 maj 2018
Tid: 13.00
Plats: Ekerum Resort Öland

Mötet är öppet för allmänheten.

Föredragningslista

1. Godkännande av tidplan och föredragningslista

2. Val av justerare och tid för justering

3. Anmälan av inkomna interpellationer och frågor

4. Interpellation 2018:1 Se till att Kalmar läns migrändrabbade slipper den funktionsnedsättande sjukdomen

5. Interpellation 2018:2 Hur är arbetsmiljön för 1:a linje chefer?

6. Interpellation 2018:3 Hur tänker du ge primärvården i länet rättvisa förutsättningar?

7. Interpellation 2018:4 Vilket vaccinationsskydd har och bör våra medarbetare i hälso- och sjukvården ha?

8. Interpellation 2018:5 När blir det möjligt att besöka hälsocentralen digitalt?

9. Interpellation 2018:6 När får Kliniskt Träningscentrum i Oskarshamn ändamålsenliga lokaler?

10. Interpellation 2018:8 Äldres rätt till god vård vid psykisk ohälsa

11. Interpellation 2018:9 Kommer IVA i Oskarshamn vara öppet i sommar?

12. Interpellation 2018:11 Anser du att Landstinget i Kalmar län ska profilera sig med köfri AT-utbildning?

13. Interpellation 2018:12 Hur påverkar det ökade antalet asylsökande och nyanlända psykiatrivården och hur skiljer sig förutsättningarna?

14. Information om revisorernas granskning av budgetprocessen

15. Årsredovisningar och revisionsberättelser för 2017 mm.
Diarienummer 180158

Förslag till beslut

1. Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningarna för landstingsstyrelsen, övriga styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar, Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen samt enskilda ledamöter i dessa organ och beviljar de förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.

2. Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Stiftelsen Kalmar läns museum och beviljar med noterande av revisorernas synpunkter dess styrelse och ledamöter ansvarsfrihet.

3. Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Jenny Nyströms och Curt Stoopendaals stiftelse och beviljar dess styrelse och ledamöter ansvarsfrihet.

4. Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Kalmar läns musikstiftelse och beviljar med noterande av revisonernas synpunkter dess styrelse och ledamöter ansvarsfrihet.

5. Landstingsfullmäktige noterar framlagda granskningsrapporter och revisionsberättelser avseende Kalmar Läns Beställningscentral AB, Kalmar Länstrafik AB, Almi Företagspartner Kalmar län AB, Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB och AB Transitio.

6. Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Samordningsförbundet i Kalmar län och beviljar för sin del förbundsstyrelsen ansvarsfrihet.

7. Landstingsfullmäktige noterar revisionsberättelsen för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg.

Det noteras till protokollet att ledamöter och ersättare som varit invalda i berörda nämnder, styrelser och stiftelser under 2017 inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet.

16. Årsredovisning och revisionsberättelse för Regionförbundet i Kalmar län 2017
Diarienummer 180317

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Regionförbundet i Kalmar län och beviljar för sin del styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

Det noteras till protokollet att ledamöter och ersättare som varit invalda i Regionförbundets i Kalmar län styrelse under 2017 inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet.

17. Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet i Kalmar län 2017
Diarienummer 180335

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Samordningsförbundet i Kalmar och beviljar för sin del förbundsstyrelsen län ansvarsfrihet för 2017.

Det noteras till protokollet att ledamöter och ersättare som varit invalda i Samordningsförbundets i Kalmar län styrelse under 2017 inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet.

18. Tilläggsbudget 2018 av överskott i 2017 års bokslut
Diarienummer 180157

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige anvisar tilläggsanslag 2018 för driftändamål avseende överskott i 2017 års bokslut med sammanlagt 1 463 400 kronor.

Landstingsfullmäktige finansierar anslagen genom disponering av landstingets eget kapital.

19. Verksamhetsberättelse för patientnämnden 2017
Diarienummer 180158

Patientnämndens förslag till beslut
Landstingsfullmäktige noterar verksamhetsberättelse för patientnämnden för 2017 till protokollet.

20. Verksamhetsberättelse för kulturnämnden 2017
Diarienummer 180113

Kulturnämndens förslag till beslut
Landstingsfullmäktige noterar verksamhetsberättelse för kulturnämnden 2017 till protokollet.

21. Information om digitalisering

22. Medborgarförslag 12/2017 gratis resor till och från arbetet med kollektivtrafik för alla landstingsanställda
Diarienummer 170583

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 12/2017 gratis resor med kollektivtrafik för alla landstingsanställda.

23. Medborgarförslag 13/2017 om gratis menskopp till 13-åriga tjejer i länet
Diarienummer 170594

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 13/2017 om gratis menskopp till 13-åriga tjejer i länet.

24. Medborgarförslag 14/2017 om särskilda äldremottagningar och geriatrisk specialistkompetens på hälsocentraler
Diarienummer 170627

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 14/2017 om särskilda äldremottagningar och geriatrisk specialistkompetens på hälsocentraler med vad primärvårdsförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen redovisar om pågående arbete för äldre.

Överläggning landstingsstyrelsen 2018-02-05
Gudrun Brunegård (KD) föreslog att landstingsstyrelsen ska bifalla följande ändringsförslag från allianspartierna.
"Landstingsstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget och ger landstingsdirektören i uppdrag att planera för inrättande av äldrevårdsmottagningar och kompetenslyft i geriatrik på länets hälsocentraler."

Claus Zaar (SD) föreslog att landstingsstyrelsen ska bifalla följande ändringsförslag:
"Att landstingsdirektören ges i uppdrag att utreda hur försöksverksamhet med äldrevårdsmottagning, med utgångspunkt från vad som föreslås i medborgarförslaget, kan startas vid någon av landstingets hälsocentraler"

Landstingsstyrelsen avslog allianspartiernas samt Claus Zaars (SD) ändringsförslag. Mot beslutet reserverade sig Moderaternas, Centerpartiets, Kristdemokraternas, Liberalernas samt Sverigedemokraternas ledamöter till förmån för egna förslag.

25. Medborgarförslag 1/2018 angående kommuners avgift för vårdplats på sjukhus
Diarienummer 180139

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 1/2018 angående kommuners avgift för vårdplats på sjukhus med att landstinget och samtliga kommuner i länet har tecknat en överenskommelse avseende lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

26. Motion 2/2017 Rusta primärvården för Kalmars befolkningsutveckling
Diarienummer 170152

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 2/2017 Rusta primärvården för Kalmars befolkningsutveckling med att landstinget kommer att ta fram ett kunskapsunderlag för planering av hälso- och sjukvård.

27. Motion 3/2017 Stärk den nära vården på landsbygden
Diarienummer 170265

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 3/2017 Stärk den nära vården på landsbygden med att ett utvecklingsarbete av den nära vården kopplat till målbilden för framtidens hälso- och sjukvård i Kalmar län pågår och kontinuerligt kommer att följas upp i fullmäktiges delegationer och landstingsstyrelsens arbetsutskott.

Överläggning landstingsstyrelsen 2017-12-06
Christer Jonsson (C) föreslog bifall till motionen. Landstingsstyrelsen avslog bifallsförslaget.

Mot beslutet reserverade sig Christer Jonsson (C) till förmån för bifall till motionen.

28. Motion 14/2017 Införandet av en psykiatriambulans
Diarienummer 170475

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår motion 14/2017 om införandet av en psykiatriambulans.

Överläggning landstingsstyrelsen 2017-12-06
Pierre Edström (L) och Christer Jonsson (C) föreslog bifall till motionen. Landstingsstyrelsen avslog bifallsförslaget.

Mot beslutet reserverade sig Pierre Edström (L), Christer Jonsson (C) och Gudrun Brunegård (KD) till förmån för bifall till motionen.

29. Motion 21/2017 angående cellprovtagning för kvinnor över 65 år
Diarienummer 170609

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår motion nr 21/2017 angående cellprovtagning för kvinnor över 65 år.

Överläggning landstingsstyrelsen 2017-12-06
Malin Sjölander (M) föreslog bifall till motionen. Landstingsstyrelsen avslog bifallsförslaget.

Mot beslutet reserverade sig Malin Sjölander (M) till förmån för bifall till motionen.

30. Motion 17/2017 om stöd till glutenintoleranta
Diarienummer 170511

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 17/2017 om stöd till glutenintoleranta i enlighet med nedanstående redovisning.

Överläggning landstingsstyrelsen 2018-02-05
Claus Zaar (SD) föreslog bifall till motionen. Landstingsstyrelsen avslog bifallsförslaget.

Mot beslutet reserverade sig Claus Zaar (SD) till förmån för bifall till motionen.

31. Motion 18/2017 angående seniora tjänster
Diarienummer 170542

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 18/2017 angående seniora tjänster med HR-enhetens yttrande.

32. Motion 19/2017 Ambulanshelikopter till Sydöstra sjukvårdsregionen (SÖSR) för mer jämlik vård
Diarienummer 170556

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 19/2017 Ambulanshelikopter till Sydöstra sjukvårdsregionen för mer jämlik vård med att landstingets ledamöter i Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen initierar en dialog om en eventuell gemensam helikopterambulansverksamhet för Sydöstra sjukvårdsregionen samt att genom landstingets ledamöter i Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg följa utvecklingen nationellt.

Protokollsanteckning, landstingsstyrelsen 2018-05-09
Gudrun Brunegård (KD) lämnade följande protokollsanteckning:
"Sedan 2010 har Kristdemokraterna i Kalmar län drivit frågan om ambulanshelikopter i landstinget. Inledningsvis fick vi som partigrupp utstå en hel del förklenande omdömen för att vi kom med förslaget. På olika sätt antyddes att detta var ett helt onödigt förslag. Nu är det ett annat och mer konstruktivt tonläge, vilket vi välkomnar.

Hela tiden har vi när vi drivit frågan gjort det i syfte att förkorta transporttiderna vid allvarlig akut sjukdom eller trauma. Vi har konstaterat att vården inte är jämlik, med tanke på att sydöstra och södra Sverige helt står utan ambulanshelikopter, trots betydande avstånd och långa transporttider via vägambulans. Detta speglas bland annat i högre risk för dödsfall inom 90 dagar efter stroke och inom 28 dagar efter hjärtinfarkt. Med senare års nivåstrukturering och fördelning av olika behandlingar mellan olika sjukhus – i riket och inom länet – har dessutom behovet att transportera patienter ökat kraftigt. Vi anser det angeläget att invånare och besökare i Kalmar län ska ha tillgång till lika snabb och säker vård och behandling som i övriga delar av landet.

Vi ser det som en framgång när nu övriga partier i vårt landsting lägger detta förslag och vi ställer oss därför bakom förslaget att besvara motionen med att ge landstingets ledamöter i Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen i uppdrag att initiera en dialog om eventuell gemensam organisation för ambulanshelikopter i sjukvårdsregionen, samtidigt som landstingets ledamöter i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg bevakar frågan ur ett nationellt perspektiv.

Vi förutsätter att uppdragen nu äntligen leder till konkret handling. Ett löfte från oss, lika säkert som när vi började driva frågan, är att vi inte ger oss förrän det blir verklighet och där vi i sydöstra Sverige får samma förutsättningar till ambulanshelikopter som gäller i stora delar av övriga Sverige."

33. Motion 22/2017 Förbättra vården för patienter som drabbats av ME/CFS
Diarienummer 170631

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 22/2017 Förbättra vården för patienter som drabbats av ME/CFS med hänvisning till landstingets pågående arbete med nationellt kliniskt kunskapsstöd inkluderat framtagande av lokala tillägg kring exempelvis vårdnivå.

Överläggning landstingsstyrelsen 2018-02-05
Claus Zaar (SD) föreslog bifall till motionen. Landstingsstyrelsen avslog bifallsförslaget.

Mot beslutet reserverade sig Claus Zaar (SD) till förmån för bifall till motionen.

34. Överenskommelse inför beslut om anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen och Kustpilen
Diarienummer 180002

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige godkänner Överenskommelse inför beslut om anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen och Kustpilen.

Landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören får i uppdrag att underteckna överenskommelsen.

Beslutet gäller under förutsättning att Region Jönköpings län, Region Blekinge, Region Halland, Region Kronoberg fattar samma beslut.

35. Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för Öresundstågssystemet
Diarienummer 180149

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige godkänner överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för Öresundstågssystemet.

Landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören får i uppdrag att underteckna överenskommelsen.

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga parter godkänner överenskommelsen.

Överenskommelsen träder i kraft då den undertecknats av samtliga parter i överenskommelsen.

36. Beslut om allmän trafikplikt Kalmar – Växjö
Diarienummer 180308

Förslag till beslut
Landstinget i Kalmar län föreslås i egenskap av regional
kollektivtrafikmyndighet besluta om allmän trafikplikt motsvarande minst timmestrafik vardagar för regional tågtrafik mellan Kalmar och Växjö.

Landstinget i Kalmar län har tidigare beslutat att underteckna en överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för Öresundstågsystemet.

37. Nytt samverkansavtal, aktieägaravtal och ägardirektiv för Öresundståg AB
Diarienummer 170036

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige godkänner för sin del samverkansavtal, aktieägaravtal och ägardirektiv för Öresundståg AB daterade den 1 mars 2018.

38. Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige – Positionspapper, Regionsamverkan Sydsverige
Diarienummer KN 170073

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige ställer sig bakom positionspapperet Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige.

39. Inriktning för verksamhetsorganisation Region Kalmar län inför övertagande av det regionala utvecklingsansvaret
Diarienummer 170648

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige fastställer inriktning för verksamhetsorganisation för Region Kalmar län inför övertagandet av det regionala utvecklingsansvaret.

40. Regional utvecklingsstrategi Kalmar län 2030
Diarienummer 170366

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige antar den Regionala utvecklingsstrategin för Kalmar län 2030.

41. Samverkansavtal, bolagsordning och ägaranvisning för Almi Företagspartner Kalmar län AB
Diarienummer 180081

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige godkänner samverkansavtal, bolagsordning och ägaranvisning för Almi Företagspartner i Kalmar län.

42. Avgifter för transport av avliden
Diarienummer 180328

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar att en enhetlig avgift, för transport av avliden mellan hemmet och bårhuset, om 1500 kronor ska gälla från och med 1 juli 2018.

Landstingsfullmäktiges beslut från den 30 november 2005 § 100 ska därmed upphöra att gälla.

De ekonomiska konsekvenserna av den föreslagna enhetliga avgiften hanteras genom ianspråktagande av landstingets finansiella resurs för 2018. För 2019 ska kostnaden beaktas i ordinarie plan- och budgetarbete.

43. Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2022
Diarienummer KN170076

Kulturnämndens förslag till beslut
Landstingsfullmäktige fastställer Kultur att växa i – Kulturplan Kalmar län 2022.

Överläggning, landstingsstyrelsen 2018-05-09
Maria Ixcot Nilsson (S) föreslog bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Claus Zaar (SD) föreslog i första hand:
- Att landstingsstyrelsen beslutar återremittera kulturplanen till bildnings- och kulturförvaltningen, med uppdrag att ta fram en ny kulturplan, dels med större fokus på det svenska kulturarvet, dels utan referenser till etnicitet och mångspråk, liksom utan referenser till normbrytande och könsfördelning hos personal, utövare eller besökare som om detta skulle vara ett självändamål.
Sverigedemokraterna föreslog i andra hand:
- Att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att inte godkänna förslaget till kulturplan "Kultur att växa i – Kulturplan Kalmar län 2022".

Landstingsstyrelsen avslog Sverigedemokraternas förslag. Mot beslutet reserverade sig Claus Zaar (SD) till förmån för egna förslag.

44. Komplettering Riktlinje för attest
Diarienummer 180410

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige godkänner redovisad komplettering till Riktlinje för attest.

45. Entledigande samt val av ny nämndeman till Förvaltningsrätten i Växjö
Diarienummer 180178/1

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige entledigar Fredrik Persson (S) från uppdrag som nämndeman i Förvaltningsrätten i Växjö.

2. Landstingsfullmäktige utser xx (S) till ny nämndeman i Förvaltningsrätten i Växjö.

46. Entledigande samt val av ny nämndeman till Förvaltningsrätten i Växjö
Diarienummer 180178/3

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige entledigar Jenny Raving (V) från uppdrag som nämndeman i Förvaltningsrätten i Växjö.

2. Landstingsfullmäktige utser xx (V) till ny nämndeman i Förvaltningsrätten i Växjö.

47. Entledigande samt val av ny nämndeman i Göta Hovrätt
Diarienummer 180178/5

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige entledigar Leila Ben Larbi (V) från uppdrag som nämndeman i Göta Hovrätt.

2. Landstingsfullmäktige utser xx (V) till ny nämndeman i Göta Hovrätt.

48. Interpellation 2018:7 Åtgärder mot skenande budgetunderskott

49. Interpellation 2018:10 Varför underbudgeteras vissa förväntade verksamheter i Landstinget i Kalmar län?

50. Interpellation 2018:13 Hur ser sommarplaneringen ut för primärvården på södra Öland?

51. Interpellation 2018:14 1177 i krissituationer

52. Anmälningsärenden