Landstingsfullmäktige 2018-10-03

Datum: Onsdagen 3 oktober 2018
Tid: 9.00
Plats: Stufvenäs Gästgifveri, Söderåkra

Föredragningslista

1. Godkännande av tidplan och föredragningslista

2. Val av justerare och tid för justering

3. Anmälan av inkomna interpellationer och frågor

4. Medborgarförslag 2/2018 om att även sjukpensionärer ska få utnyttja seniorkortet
Diarienummer 180263

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige bifaller medborgarförslag 2/2018 om att även personer med sjukersättning ska få utnyttja seniorkortet inom ramen för pågående provperiod, från och med 1 januari 2019. De ekonomiska konsekvenserna arbetas in i kommande plan- och budget.

5. Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2017 avseende Stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiskt sjuka i norra Kalmar län
Diarienummer 180567

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiskt sjuka i norra Kalmar län och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

6. Motion 2/2018 screening för tjocktarmscancer
Diarienummer 180218

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 2/2018 med hänvisning till att sjukvårdsregionen arbetar med att ta fram ett förslag till screeningprogram för änd- och tjocktarmscancer.

Överläggning landstingsstyrelsen 2018-09-19
Pierre Edström (L) föreslog att landstingsstyrelsen skulle bifalla motionen. Landstingsstyrelsen avslog bifallsförslaget.

7. Motion 4/2018 om hemtest för HPV
Diarienummer 180287

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige besvarar motion 4/2018 med att landstinget redan har påbörjat införandet av hemtest för HPV.

2. Arbetet med införandet av hemtest för HPV ska återrapporteras på regionstyrelsen under hösten 2019.

Överläggning landstingsstyrelsen 2018-09-19
Malin Sjölander (M) föreslog att landstingsstyrelsen skulle bifalla ett tilläggsförslag om att arbetet med införandet av hemtest för HPV ska återrapporteras på regionstyrelsen under hösten 2019. Landstingsstyrelsen biföll tilläggsförslaget.

8. Sammanträdesplan 2019
Diarienummer 180557

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige fastställer sammanträdesdagar för regionfullmäktige 2019 enligt följande: 31 januari, 27 mars, 4-5 juni, 25 september och den 20-21 november.

2. Landstingsfullmäktige beslutar i övrigt att vardera nämnd och beredning får besluta om sin sammanträdesplan med redovisat förslag som inriktning.

9. Överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019
Diarienummer 170648

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige godkänner för sin del överenskommelsen om finansiering inför regionbildning 2019 mellan Landstinget i Kalmar län och länets kommuner.

2. Landstingsdirektören får i uppdrag att teckna avtal med länets kommuner.

Landstingsfullmäktige rekommenderar länets kommuner att godkänna överenskommelsen.

10. Redovisning av partistöd 2017
Diarienummer 180259

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige noterar redovisningarna av partistöd 2017 samt överlämnar dessa till landstingsstyrelsens budgetberedning inför årligt beslut om partistöd.

11. Justeringar i AB Transitios bolagsdokument
Diarienummer 170601

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige godkänner för sin del förslag till justerat aktieägaravtal, bolagsordning, instruktion för valberedning, instruktion för ägarrådet, ägardirektiv samt instruktioner för verkställande direktör, att gälla från och med den 1 januari 2019.

2. Landstingsfullmäktige uppdrar åt landstingsdirektören och landstingsstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna ändringsavtal.

12. Reglemente för hantering av arkiv i Region Kalmar län
Diarienummer 180684

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige fastställer Reglemente för hantering av arkiv i Region Kalmar län att gälla från och med den 1 januari 2019.

13. Interpellation 2018:23 Inomhusklimatet i landstingets lokaler
Diarienummer 180658

14. Interpellation 2018:24 Hur mycket jobbar sjuksköterskorna extra i sommar?
Diarienummer 180663

15. Anmälningsärenden