Landstingsstyrelsen 2018-02-05

Datum: Måndag den 5 februari 2018
Tid: 10.00
Plats: Kommunhuset, Kalmar

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslista

2. Val av justerare

Informationsärenden till landstingsstyrelsen

3. Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet
Föredragning av Magnus Persson, Anna Strömblad, Patrik Glasberg, Florence Eddyson-Hägg och Johan Rosenqvist kl. 10.00.

4. En av Sveriges bästa arbetsplatser
- Redovisning gällande oberoende av inhyrd personal
Föredragning av Peter Rydasp, kl. 11.00

5. Skrivelse från Alliansen om handlingsplan för medicinkliniken
Diarienummer 180068
Föredragning av Johan Rosenqvist och AnnKrisitin Svensbergh, kl.11.20

6. Regional utveckling
-
Regional transportplan
Föredragning av Helena Nilsson, kl. 11.30

7. God ekonomisk hushållning
Föredragning av Lars Mattsson, kl. 13.00

8. Regional transportplan för Kalmar län 2018-2029
Diarienummer 170477

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen ställer sig bakom Regional transportplan för Kalmar län 2018-2029, antagen av Regionförbundets i Kalmar län den 7 december 2017, § 124.

9. Granskning av budgetprocessen
Diarienummer 170267

Förslag till beslut
Handlingar utdelas senare.

10. Yttrande över delbetänkandet Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt (SOU 2017:87)
Diarienummer 170747

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över delbetänkandet Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt (SOU 2017:87). Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.

11. Yttrande över departementspromemoria Ds 2017:56 Bastjänstgöring för läkare
Diarienummer 170748

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande över departementspromemorian Ds 2017:56. Bastjänstgöring för läkare. Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.

12. Redovisning av uppdrag beslutade av landstingsfullmäktige i landstingsplaner för åren 2017-2019 samt 2018-2020
Diarienummer 180034

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen noterar reviderad uppdragslista till protokollet.

13. Återrapportering av utredningsuppdrag 15/05 - Handlingsplan för att minska den psykiska ohälsan hos barn och unga
Diarienummer 150054

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner återrapporteringen av utredningsuppdrag 15/05 - En handlingsplan för att minska den psykiska ohälsan hos barn och unga.

14. Plan för klimatkompensationsåtgärder för 2018
Diarienummer 170574

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar Plan för klimatkompensation för 2018 med inriktning på klimatbesparande åtgärder genom introduktion av biobaserade engångsartiklar i vården och installation av laddstolpar i syfte att uppnå målet om fossilfria tjänsteresor.

15. Stöd till samverkansöverenskommelse – Idrott och folkhälsa 2018-2020
Diarienummer 180003

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen beviljar bidrag med 150 000 kr/år under perioden 2018-2020 till Smålands Idrottsförbund – projektet Idrott och folkhälsa, under förutsättning att övriga landsting och regioner medverkar i projektet. Smålands Idrottsförbund ska årligen redovisa projektet till landstingsstyrelsen.
2. Finansieringen tas ur landstingsstyrelsens anslag för oförutsett.

16. Cykel som förmån till landstingsanställda
Diarienummer 160609 (160356)

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar att landstingsanställda ska erbjudas möjligheten till förmånscykel. Landstingsdirektören får i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för ett införande.

17. Anmälningsärenden till landstingsstyrelsen
Inkomna protokoll
- Kulturnämnden den 11 december 2017.
- Personaldelegationen den 1 december 2017.
- Folkhälsoutskottet den 8 november 2017.
- Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen den 1 december 2017.

Inkomna skrivelser (se bifogad förteckning).

18. Delegationsärenden
Protokoll från landstingsstyrelsens presidiums sammanträden den 24 november och 20 december 2017 samt den 18 januari 2018.

Beslutsärenden till landstingsfullmäktige

19. Motion 17/2017 varför åsidosätts glutenintoleranta
Diarienummer 170511

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 17/2017 om stöd till glutenintoleranta i enlighet med nedanstående redovisning.

20. Motion 18/2017 angående seniora tjänster
Diarienummer 170542

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 18/2017 angående seniora tjänster med HR-enhetens yttrande.

21. Motion 22/2017 förbättra vården för patienter som drabbats av ME/CFS
Diarienummer 170631

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 22/2017 Förbättra vården för patienter som drabbats av ME/CFS med hänvisning till landstingets pågående arbete med nationellt kliniskt kunskaps­stöd inkluderat framtagande av lokala tillägg kring exempelvis vårdnivå.

22. Medborgarförslag 12/2017 gratis resor till och från arbetet med kollektivtrafik för alla landstingsanställda
Diarienummer 170583

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 12/2017 gratis resor med kollektivtrafik för alla landstingsanställda.

23. Medborgarförslag 13/2017 gratis menskopp till 13-åriga tjejer i länet
Diarienummer 170594

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 13/2017 om gratis menskopp till 13-åriga tjejer i länet.

24. Medborgarförslag 14/2017 om särskilda äldremottagningar och geriatrisk specialistkompetens på hälsocentraler
Diarienummer 170627

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 14/2017 om särskilda äldremottagningar och geriatrisk specialistkompetens på hälsocentraler med vad primärvårdsförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen redovisar om pågående arbete för äldre.

25. Överenskommelse inför beslut om anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen och Kustpilen
Diarienummer 180002

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige godkänner Överenskommelse inför beslut om anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen och Kustpilen. Landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören får i uppdrag att underteckna överenskommelsen.

26. Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige – Positionspapper Regionsamverkan Sydsverige
Diarienummer KN170073

Kulturnämndens förslag till beslut
Landstingsfullmäktige ställer sig bakom positionspapperet Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige.

27. Inriktning för verksamhetsorganisation för Region Kalmar län inför övertagande av det regionala utvecklingsansvaret
Diarienummer 170648

Förslag till beslut
Handlingar utdelas senare.

28. Samverkansavtal, bolagsordning och ägaranvisning för Almi Företagspartner Kalmar län AB
Diarienummer 180081

Förslag till beslut
Handlingar utdelas senare.

29. Anmälningsärenden till landstingsfullmäktige
- Motion 25/2017 Angående intraprenader, diarienummer 170835.