Landstingsstyrelsen 2018-05-09

Datum: 9 maj 2018
Tid: 10:00
Plats: Landstingets kansli, Strömgatan 13, Kalmar
Lokal: Smedjan

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Val av justerare.
Malin Sjölander (M) föreslås att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet justeras digitalt senast den 23 maj 2018.

Informationsärenden

3. Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet
Föredragning av Magnus Persson, Florence Eddyson-Hägg, Johan Rosenqvist, Niklas Föghner, Sofia Hartz, Lise-Lott Hinsegård Heiding, Arne Sjöberg, Bertil Eriksson och Charlotte Svensson kl. 10.00–11.45.

4. En av Sveriges bästa arbetsplatser
- Redovisning gällande oberoende av inhyrd personal inklusive sommarplaneringen 2018.
Föredragning av Peter Rydasp, Johan Rosenqvist, Niklas Föghner, Florence Eddyson Hägg kl. 13.00–13.35

5. God ekonomisk hushållning
Föredragning av Lars Mattsson, kl. 13.35–13.45

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

6. Redovisning av uppdrag beslutade av landstingsfullmäktige i landstingsplaner för åren 2017-2019 samt 2018-2020
Diarienummer 180034

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen noterar reviderad uppdragslista till protokollet.

7. Remiss med förslag till treårig utbildning för tandhygienistutbildning
Diarienummer 180164

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över remiss med förslag till en treårig utbildning för tandhygienistexamen. Yttrandet överlämnas till Utbildningsdepartementet.

8. Remiss HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet
Diarienummer 170489

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över remiss HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet. Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.

9. Rapport uppsökande verksamhet med munhälsobedömning 2017
Diarienummer 180224

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen noterar rapporten över uppsökande verksamhet med munhälsobedömning för 2017 till protokollet.

10. Rekommendation rörande nationell nivåstrukturering av sarkom
Diarienummer 180127

Svaret på rekommendationen behandlas av Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen den 3 maj varefter landstingsstyrelsen får del av svaret på sammanträdet den 9 maj.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen noterar Samverkansnämndens för Sydöstra sjukvårdsregionen svar på rekommendationen.

11. Regelverk för digital utomlänsfakturering
Diarienummer 180184

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar att tillämpa det av Inera fastställa regelverket för digital utomlänsfakturering.

Landstingsstyrelsen beslutar vidare att
- fakturaunderlag avseende utförd vård av patient tillhörande annat landsting/region kan lämnas ut och sändas genom Ineras tjänst för utomlänsfakturering,
- utlämnandet ska ske med stöd av schablonmässig menprövning samt principer som fastställts i Inera AB:s regelverk för digital utomlänsfakturering,
- ge Inera AB, i rollen som personuppgiftsbiträde, i uppdrag att verkställa beslut om utlämnande till angiven mottagare.

12. Granskning av landstingets arbete med vårdkedjan för barn och unga med psykisk ohälsa
Diarienummer 180053

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen noterar granskningsrapporten av landstingets arbete med vårdkedjan för barn och unga med psykisk ohälsa.

2. Landstingsstyrelsen överlämnar ärendet till landstingsdirektörens stab för svar och återrapportering till landstingsstyrelsen den 31 oktober 2018.

13. Revidering i Delegationsordning och rätt att underteckna handlingar för Landstinget i Kalmar län
Diarienummer 160180

rslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar revideringen i Delegationsordning och rätt att underteckna handlingar att gälla från och med den 25 maj 2018.

14. Instruktion för landstingsdirektören
Diarienummer 180272

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner förslag till Instruktion för landstingsdirektören, att gälla från och med 2018.

15. Länsstyrelsens jämställdhetsstrategin Ett jämställt Kalmar län 2017-2027
Diarienummer 180281

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar att ansluta sig till den regionala jämställdhetsstrategin Ett jämställt Kalmar län 2017-2027 som Länsstyrelsen i Kalmar län har tagit fram.

16. Rekommendation - Patientavgifter för digitala vårdmöten
Diarienummer 180094

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar att godkänna Sveriges kommuner och landstings rekommendation om en för alla landsting och regioner lägsta nivå för patientavgift vid digitala vårdkontakter i primärvården.

17. Avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar under sommaren
Diarienummer 180054

Ärendet behandlas på landstingsstyrelsens arbetsutskotts extra sammanträde den 9 maj 2018.

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen, i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet, beslutar att införa en möjlighet för ungdomar att resa avgiftsfritt med ordinarie linjeförd kollektivtrafik (tåg och buss) under sommarlovet mellan den 15 juni och den 15 augusti, i enlighet med förslaget till förordning om avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar.

2. Erbjudandet ska även rikta sig till ungdomar med färdtjänsttillstånd och dess ledsagare att resa avgiftsfritt i den ordinarie kollektivtrafiken.

3. Landstingsstyrelsen ska ansöka om bidrag enligt förordningen från Trafikverket.

4. Landstingsstyrelsen uppdrar till trafikdirektören att verkställa beslutet och göra ansökan till Trafikverket.

Punkterna 1-4 gäller under förutsättning av att förslag till förordning om avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar antas att gälla från och med 2018.

18. Remiss För barnets bästa? Utredning om tvångsåtgärder mot barn inom psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)
Diarienummer 180378

Ärendet behandlas på landstingsstyrelsens arbetsutskotts extra sammanträde den 9 maj 2018.

Förslag till beslut
Landstinget i Kalmar län ställer sig bakom det yttrande som inkommit från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

19. Anslutningsavtal till Huvudöverenskommelsen om ett fördjupat samarbete för att stödja biobanksinfrastruktur
Diarienummer 180383

Ärendet behandlas på landstingsstyrelsens arbetsutskotts extra sammanträde den 9 maj 2018.

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen godkänner anslutningsavtal till huvudöverenskommelse angående biobanksinfrastruktur.
2. Landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören får i uppdrag att underteckna anslutningsavtalet.

20. Delegationsärenden
Protokoll från landstingsstyrelsens presidiums sammanträde den 13 mars och den 3 april 2018.

21. Anmälningsärenden till landstingsstyrelsen
Inkomna protokoll
- Delegationen för primärvård och folktandvård, 2018-03-29.
- Patientnämnden, 2018-04-17.

Inkomna och avgivna skrivelser
- Se bifogad förteckning över inkomna och avgivna skrivelser.

Beslutsärenden till landstingsfullmäktige

22. Medborgarförslag 1/2018 angående kommuners avgift för vårdplats på sjukhus
Diarienummer 180139

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 1/2018 angående kommuners avgift för vårdplats på sjukhus med att landstinget och samtliga kommuner i länet har tecknat en överenskommelse avseende lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

23. Motion 19/2017 Ambulanshelikopter till Sydöstra sjukvårdsregionen (SÖSR) för mer jämlik vård
Diarienummer 170556

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 19/2017 Ambulanshelikopter till Sydöstra sjukvårdsregionen för mer jämlik vård med att landstingets ledamöter i Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen initierar en dialog om en eventuell gemensam helikopterambulansverksamhet för Sydöstra sjukvårdsregionen samt att genom landstingets ledamöter i Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg följa utvecklingen nationellt.

24. Nytt samverkansavtal, aktieägaravtal och ägardirektiv för Öresundståg AB
Diarienummer 170036

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige godkänner för sin del samverkansavtal, aktieägaravtal och ägardirektiv för Öresundståg AB daterade den 1 mars 2018.

25. Beslut om allmän trafikplikt Kalmar – Växjö
Diarienummer 180308

rslag till beslut
1. Landstinget i Kalmar län föreslås i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet besluta om allmän trafikplikt motsvarande minst timmestrafik vardagar för regional tågtrafik mellan Kalmar och Växjö.

2. Landstinget i Kalmar län har tidigare beslutat att underteckna en överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för Öresundstågsystemet.

26. Avgifter för transport av avliden
Diarienummer 180328

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar att en enhetlig avgift, för transport av avliden mellan hemmet och bårhuset, om 1500 kronor ska gälla från och med 1 juli 2018.

Landstingsfullmäktiges beslut från den 30 november 2005 § 100 ska därmed upphöra att gälla.

De ekonomiska konsekvenserna av den föreslagna enhetliga avgiften hanteras genom ianspråktagande av landstingets finansiella resurs för 2018. För 2019 ska kostnaden beaktas i ordinarie plan- och budgetarbete.

27. Kulturplan Kalmar län 2022 – Kultur att växa i, remissvar och förslag till åtgärder
Diarienummer KN170076

Ärendet behandlas på landstingsstyrelsens arbetsutskotts extra sammanträde den 9 maj 2018.

Kulturnämndens förslag till beslut
Landstingsfullmäktige fastställer Kultur attväxa i – Kulturplan Kalmar län 2022.

28. Anmälningsärenden till landstingsfullmäktige
-
Medborgarförslag 3/2018 om att kiropraktorer och naprapater ska bli landstingsanslutna, diarienummer 180365.
– Motion 4/2018 Hemtest för HPV, diarienummer 180287.
- Motion 5/2018 om diabeteskonsulenter på länets barn- och ungdomskliniker, diarienummer 180316.
- Skrivelse från Socialdemokraterna, diarienummer 180