Landstingsstyrelsen 2018-06-12

Datum: Tisdag 12 juni 2018
Tid: 10.00
Plats: Kalmar kommunhus
Lokal: Magistern

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Val av justerare och tid för justering
Lennart Hellström (M) föreslås att jämte ordföranden justera protokollet. Protokollet justeras digitalt senast den 26 juni 2018.

Informationsärenden

3. Handlingsplaner och strategier regional utveckling
-
Regional digital agenda, Magnus Garp, kl. 10.00–10.15
- Bredbandsstrategi, Magnus Hammarstedt, kl. 10.15–10.30.

4. Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet
Kl. 10.30 – 12.00
Föredragning av Karl-Johan Bodell, Gull-Britt Johansson, Magnus Persson, Anna Strömblad, Sofia Hartz, Niklas Föghner, Florence Eddyson Hägg och Johan Rosenqvist.

Fördjupningsområden:
- Kvalitetsarbete kopplat till Öppna jämförelser hälso- och sjukvård 2018, föredragning av Anna Olheden och Karl Landergren.
- Kulturplan 2022, föredragning av Gull-Britt Johansson och Maria Agestam.

5. En av Sveriges bästa arbetsplatser
-
Oberoende inhyrd personal, föredragning av Peter Rydasp, kl. 13.00–13.10
- Uppföljning sommarplanering 2018, föredragning av Johan Rosenqvist, Niklas Föghner och Florence Eddyson-Hägg, kl. 13.10–13.20

6. God ekonomisk hushållning
Föredragning av Lars Mattsson kl.13.20 – 13.40

Beslutsärenden

7. Redovisning av uppdrag beslutade av landstingsfullmäktige i landstingsplaner för åren 2017-2019 samt 2018-2020
Diarienummer 180034

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen noterar reviderad uppdragslista till protokollet.

8. Landstingsstyrelsens anslag för oförutsett
Rapport över landstingsstyrelsens anslag för oförutsett läggs till handlingarna.

9. Slutredovisning av utredningsuppdrag 17/08 - Utreda möjligheten till förstärkt samarbete med kulturorganisationerna inom integrationsområdet
Diarienummer 170017

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisningen av utredningsgruppdrag 17/08 - Utreda möjligheten till förstärkt samarbete med kulturorganisationerna inom integrationsområdet.

10. Slutredovisning av utredningsuppdrag 17/11 - I projektform undersöka om Alaska-konceptet för teambaserad primärvård går att anpassa till svenska förhållanden
Diarienummer 170020

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av uppdrag 17/11 – I projektform undersöka om Alaskakonceptet för teambaserad primärvård går att anpassa till svenska förhållande.

11. Slutredovisning av utredningsuppdrag 18/07 - Ta fram en strategi för att inom barnsjukvården upptäcka könsstympade barn
Diarienummer 180027

Föredragning av Sofia Hartz.

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 18/07 – Ta fram en strategi för att inom barnsjukvården upptäcka könsstympade barn.

2. Landstingsstyrelsen antar Strategi för att inom barnsjukvården upptäcka könsstympade barn

Strategin för att inom barnsjukvården upptäcka könsstympade barn ska följas upp i regionstyrelsen i december 2019.

12. Samverkansavtal med Linnéuniversitetet
Diarienummer 180388

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner samverkansavtalet mellan Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet.

13. Yttrande över remiss av slutbetänkande Framtidens biobanker (SOU 2018:4)
Diarienummer 180268

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över
slutbetänkandet Framtidens biobanker (SOU 2018:4). Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.

14. Handlingsprogram - Regional digital agenda 2019-2020
Diarienummer 180389

Handlingar utdelas senare. Regionförbundets styrelse behandlar ärendet på sitt sammanträde den 7 juni.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen ställer sig bakom förslaget till handlingsprogram – Regional digital agenda 2019-2020 inför remiss till länets kommuner och andra berörda aktörer.

15. Handlingsprogram - Regional bredbandsstrategi för Kalmar län 2019-2025
Diarienummer 180391

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen ställer sig bakom förslaget till Handlingsprogram -Regional bredbandsstrategi för Kalmar län 2019- 2025 inför remiss till länets kommuner och andra berörda aktörer.

16. Riktlinje för bidrag till funktionshinderorganisationer och personer med funktionsnedsättning
Diarienummer 180393

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar reviderad riktlinje för bidrag till funktionshinderorganisationer och personer med funktionsnedsättning att gälla från och med 1 juli 2018.

Som en följd av detta upphör nuvarande "Bidragsregler, kriterier för handläggning av ansökningar rörande bidrag till rekreationsvistelser, lägervistelser, föreningsarrangemang, korta kurser samt organisationsbidrag" att gälla.

17. Granskning av hur dyrbar utrustning används inom landstinget
Diarienummer 180289

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen noterar granskningsrapporten av hur dyrbar utrustning används inom landstinget.

2. Landstingsstyrelsen överlämnar ärendet till landstingsdirektörens stab för svar och återrapportering till landstingsstyrelsen den 19 september 2018.

18. Granskning av landstingets arbete med tillgänglighet med fokus på funktionsnedsättningar samt språk
Diarienummer 180290

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen noterar granskningsrapporten av landstingets arbete med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar samt språk.

2. Landstingsstyrelsen överlämnar ärendet till landstingsdirektörens stab för svar och återrapportering till landstingsstyrelsen den 19 september 2018.

19. Pris på skolkort för kommunerna skolåret 2018/19
Diarienummer 180417

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen fastställer priserna för skolkort enligt följande:

Med anledning av förändringar i trafikindex och elevantal föreslås nedanstående förändring av priset för skolkort för skolåret 2018/19:

Kommunskolkort ht 2018 Oförändrat pris 2 890 kr
Kommunskolkort vt 2019 Oförändrat pris 3 300 kr
Länsskolkort ht 2018 Höjt pris med 30 kr från 4 300 kr till 4 330 kr
Länsskolkort vt 2019 Höjt pris med 15 kr från 4 880 kr till 4 895 kr

20. Delegationsärenden
Protokoll från landstingsstyrelsens presidiums sammanträde den 27 april 2018.

21. Anmälningsärenden till landstingsstyrelsen
Inkomna protokoll
- Landstingets revisorer, 2018-05-21.
- Delegationen för psykiatrivård, 2018-04-25.
- AB Transitio, 2018-04-12.
- Läkemedelskommittén, 2017-11-08.
- Landstingets revisorer, 2018-04-13.
- Folkhälsoutskottet, 2018-02-13.
- Personaldelegation, 2018-03-15.

Inkomna skrivelser
Se bifogad förteckning över inkomna skrivelser.