Landstingsstyrelsen 2018-09-19

Datum: Onsdagen 19 september 2018
Tid: 10.00
Plats: Kalmarsund Hotell

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Val av justerare och tid för justering
Monica Ljungdahl (M) föreslås att jämte ordföranden justera protokollet. Protokollet justeras digitalt senast den 3 oktober 2018.

Informationsärenden

3. Uppföljning efter sommaren 2018
Föredragning av Ingeborg Eriksson kl. 10.00–10.10

4. Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet
Föredragning av Magnus Persson med flera (kompletteras senare) kl. 10.00–11.45

Fördjupningsområde: Folkhögskolornas verksamhet, föredragning av Gull-Britt Johansson

5. En av Sveriges bästa arbetsplatser
Redovisning gällande oberoende av inhyrd personal
Föredragning av Helen Persson kl. 11.45–12.00

6. God ekonomisk hushållning
Föredragning av Lars Mattsson kl. 13.00–13.20

7. Redovisning invånarpanel
Föredragning av Jonas Hellberg (S) och Madeleine Rosenqvist (KD) kl. 13.20

8. Yttrande över revisorernas granskning av dyrbar utrustning
Diarienummer 180289

Föredragning av Tomas Sandberg, revisionschef, och Tommy Englund (S) kl.13.30

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar yttrandet som sitt svar över revisorernas granskningsrapport av dyrbar utrustning.

9. Yttrande över revisorernas granskning av tillgänglighet med fokus på funktionsnedsättningar samt språk
Diarienummer 180290

Föredragning av Tomas Sandberg, revisionschef, och Tommy Englund (S) kl.13.40

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar yttrandet som sitt svar överrevisorernas granskning av tillgängligheten med fokus på funktionsnedsättning samt språk.

10. Redovisning av uppdrag beslutade av landstingsfullmäktige i landstingsplaner för åren 2016-2018, 2017-2019 samt 2018-2020
Diarienummer 180034

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen noterar reviderad uppdragslista till protokollet.

11. Yttrande över promemorian En sexårig utbildning till läkarexamen
Diarienummer 180533

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över promemorian En sexårig utbildning till läkarexamen. Yttrandet överlämnas till Utbildningsdepartementet.

12. Yttrande över promemorian Avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer
Diarienummer 180540

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen ställer sig bakom förslagen i promemorian Avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer. Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.

13. Yttrande över promemorian Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning
Diarienummer 180548

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över promemorian Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning. Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.

14. Fastställande av arbetsordningar och reglementen
Diarienummer 170648

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen fastställer arbetsordningarna för regionstyrelsens arbetsutskott, regionstyrelsens personalutskott, regionstyrelsens budgetberedning samt arbetsordningen för regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens gemensamma beredning för forskning och utveckling samt e-hälsa.

2. Landstingsstyrelsen fastställer reglementena för Region Kalmar läns funktionshinderråd och Region Kalmar läns pensionärsråd.

Beslutet gäller under förutsättning att landstingsfullmäktige fastställer reglemente för regionstyrelsen.

15. Bankgaranti för lokaler för Småland-Blekinge-Hallands Europakontor i Bryssel, med anledning av bildandet av Region Kalmar län
Diarienummer 180685

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen godkänner bankgaranti för hyran av Småland-Blekinge-Hallands Europakontor i Bryssel.

2. Landstingsstyrelsen uppdrar åt landstingsstyrelsens ordförande samt landstingsdirektören att underteckna bankgarantin.

16. Förslag till ändrat samarbetsavtal mellan Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling och Sveriges landsting och regioner
Diarienummer 180601

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner redovisat förslag till ändrat samarbetsavtal mellan Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling och Landstinget i Kalmar län. Avtalet gäller från och med den 1 januari 2019.

De ekonomiska konsekvenserna arbetas in i kommande plan- och budget.

17. Delegationsärenden
Protokoll från landstingsstyrelsens presidiums sammanträde den 12 juni och 5 september 2018.

18. Anmälningsärenden till landstingsstyrelsen
Inkomna protokoll
- Läkemedelskommittén, 2018-02-14
- Läkemedelskommittén, 2018-03-14
- Läkemedelskommittén, 2018-04-18
- Patientnämnden, 2018-06-19
- Läkemedelskommittén, 2018-05-23
- Personaldelegation, 2018-05-24

Inkomna skrivelser
Se bifogad förteckning över inkomna skrivelser.

19. Motion 2/2018 screening för tjocktarmscancer
Diarienummer 180218

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 2/2018 med hänvisning till att sjukvårdsregionen arbetar med att ta fram ett förslag till screeningprogram för änd- och tjocktarmscancer.

20. Motion 4/2018 om hemtest för HPV
Diarienummer 180287

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige besvarar motion 4/2018 med att landstinget redan har påbörjat införandet av hemtest för HPV.

21. Medborgarförslag 2/2018 om att även sjukpensionärer ska få utnyttja seniorkortet
Diarienummer 180263

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige bifaller medborgarförslag 2/2018 om att även personer med sjukersättning ska få utnyttja seniorkortet inom ramen för pågående provperiod, från och med 1 januari 2019. De ekonomiska konsekvenserna arbetas in i kommande plan- och budget.

22. Sammanträdesplan 2019
Diarienummer 180557

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2019 för regionstyrelsen samt regionstyrelsens arbetsutskott, personalutskott samt budgetberedning enligt redovisat förslag.

2. Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige fastställer sammanträdesdagar för regionfullmäktige 2019 enligt följande: 31 januari, 27 mars, 4-5 juni, 25 september och den 20-21 november.

Landstingsfullmäktige beslutar i övrigt att vardera nämnd och beredning får besluta om sin sammanträdesplan med redovisat förslag som inriktning.

23. Överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019
Diarienummer 170648

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige godkänner för sin del överenskommelsen om finansiering inför regionbildning 2019 mellan Landstinget i Kalmar län och länets kommuner.

Landstingsdirektören får i uppdrag att teckna avtal med länets kommuner.

Landstingsfullmäktige rekommenderar länets kommuner att godkänna överenskommelsen.

24. Redovisning av partistöd 2017
Diarienummer 180259

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige noterar redovisningarna av partistöd 2017 samt överlämnar dessa till landstingsstyrelsens budgetberedning inför årligt beslut om partistöd.

25. Fastställande av arbetsordningar och reglementen
Diarienummer 170648

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige fastställer arbetsordningarna för regionfullmäktige och länsberedningen för regionala utvecklingsfrågor.

2. Landstingsfullmäktige fastställer reglementena för regionstyrelsen, krisledningsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen, patientnämnden och kollektivtrafiknämnden samt revisionsreglemente.

26. Justeringar i AB Transitios bolagsdokument
Diarienummer 170601

Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige godkänner för sin del förslag till justerat aktieägaravtal, bolagsordning, instruktion för valberedning, instruktion för ägarrådet, ägardirektiv samt instruktioner för verkställande direktör, att gälla från och med den 1 januari 2019.

2. Landstingsfullmäktige uppdrar åt landstingsdirektören och landstingsstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna ändringsavtal.

27. Reglemente för hantering av arkiv i Region Kalmar län
Diarienummer 180684

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige fastställer Reglemente för hantering av arkiv i Region Kalmar län att gälla från och med den 1 januari 2019.

28. Anmälningsärenden till landstingsfullmäktige