Landstingsstyrelsen 2018-10-03

Datum: 3 oktober
Tid:8.30
Plats: Stufvenäs

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslista

2. Fastställande av arbetsordningar och reglementen
Diarienummer 180648

Förslag till beslut
1. Landstingsstyrelsen fastställer arbetsordningarna för regionstyrelsens arbetsutskott, regionstyrelsens personalutskott, regionstyrelsens budgetberedning samt arbetsordningen för regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens gemensamma beredning för forskning och utveckling samt e-hälsa.

2. Landstingsstyrelsen fastställer reglementena för Region Kalmar läns
funktionshinderråd och Region Kalmar läns pensionärsråd.

Beslutet gäller under förutsättning att landstingsfullmäktige fastställer reglemente för regionstyrelsen.

3. Ändring av antal råd i den nya politiska organisationen för Region Kalmar län 2019-2022
Diarienummer 170648

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till landstingsfullmäktige:

Med ändring av tidigare beslut den 29-30 november 2017, § 153, beslutar landstingsfullmäktige att antalet råd under mandatperioden 2019-2022 ska uppgå till femton, varav sju för majoriteten och sex för opposition i organiserad partisamverkan samt ett ytterligare råd för vardera ett av de partier som inte ingår i någon organiserad partisamverkan.

De ekonomiska konsekvenserna inarbetas i plan och budget 2019-2021.

4. Fastställande av arbetsordningar och reglemente
Diarienummer 170648

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till landstingsfullmäktige:

1. Landstingsfullmäktige fastställer arbetsordningarna för regionfullmäktige och länsberedningen för regionala utvecklingsfrågor.

2. Landstingsfullmäktige fastställer reglementena för regionstyrelsen, krisledningsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen, patientnämnden och kollektivtrafiknämnden samt revisionsreglemente.