Regionfullmäktige 2018-11-28--29

Datum: 28-29 november 2018
Plats: Brofästet, Kalmar

Föredragningslista

1. Godkännande av tidplan och föredragningslista

2. Val av justerare och tid för justering
Regionfullmäktige utser Ulf Friberg (S) och Monica Ljungdahl (M) att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast den 13 december 2018.

3. Anmälan av inkomna interpellationer och frågor

4. Reglemente Samverkansnämnden
Diarienummer 180782

Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner reviderat reglemente för Samverkansnämnden i Sydöstra sjukvårdsregionen.

5. Inkallelseordning för ersättare i styrelser, nämnder, beredningar m.m.
Diarienummer 180894

Förslag till beslut
Regionfullmäktige antar inkallelseordning för ersättare i styrelser, nämnder och beredningar med flera under mandatperioden 2018-2022.

6. Avveckling av Regionförbundet i Kalmar län
Diarienummer 180788

Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige beslutar för sin del att
- Regionförbundet i Kalmar län ska avvecklas från och med den 1 januari 2019 och träda i likvidation,
- godkänna föreslagna ändringar i förbundsordningen för Regionförbundet i Kalmar län, att gälla från och med den 1 januari 2019 samt
- godkänna föreslagna ändringar i reglementet för styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län att gälla från och med den 1 januari 2019.

2. Regionfullmäktige utser Anders Henriksson (S) till ledamot och Malin Sjölander (M) till ersättare för Regionförbundets styrelse som ska hantera årsredovisning för 2018 samt likvidationen av Regionförbundet i Kalmar län.

Besluten överlämnas till Regionförbundet i Kalmar län.

7. Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18)
Diarienummer 180823

Förslag till beslut
Regionfullmäktige antar bestämmelser gällande Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18), att gälla från och med fullmäktiges beslut.

Regionstyrelsens personalutskott är pensionsmyndighet för Landstinget i Kalmar län (Region Kalmar län) och svarar därmed för lokala tillämpningsanvisningar, tolkning och tillämpning av bestämmelserna i OPF-KL i enlighet med arbetsordning för regionstyrelsens arbetsutskott.

Till följd av detta ska Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden m.m. under mandatperioden 2019-2022 kompletteras under rubriken Pensionsbestämmelser.

8. Offentlighet vid nämndsammanträden
Diarienummer 170648

Förslag till beslut
Regionfullmäktige medger att kollektivtrafiknämnden och regionala utvecklingsnämnden får besluta om att nämndernas sammanträden ska vara offentliga.

Protokollsanteckning, regionstyrelsen 2018-10-31
Moderaterna och Kristdemokraterna lämnade följande protokollsanteckning.
"Syftet med att göra kollektivtrafiknämndens och regionala utvecklingsnämndens sammanträden offentliga är att ge allmänheten större insyn i frågor som berör dem. Då bör allmänheten rimligen ges samma möjligheter när det gäller hälso- och sjukvården i länet. Regionfullmäktige bör därför medge att beredningen för hälso- och sjukvård och beredningen för hållbarhet och hälsa får besluta om att beredningarnas sammanträden ska vara offentliga."

9. Medborgarförslag 6/2018 om hantering och service av hjälpmedel via internet och app
Diarienummer 180914

Förslag till beslut
Regionfullmäktige överlåter beslutanderätten i ärendet till regionstyrelsen.

10. Medborgarförslag 7/2018 om bokning av färdtjänst via Internet och app
Diarienummer 180915

Förslag till beslut
Regionfullmäktige överlåter beslutanderätten i ärendet till kollektivtrafiknämnden.

11. Regionplan 2019-2021
Diarienummer 180382

Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige fastställer förslaget till Regionplan för åren
2019-2021 samt de i planen angivna målen. Planens första år ska
utgöra årsbudget för 2019, varvid
• bilaga 1 till flerårsplan utgör resultatbudget
• bilaga 2 driftramar
• bilaga 3 kassaflödesbudget
• bilaga 4 balansbudget
• bilaga 5 A och B investeringsbudget
• bilaga 6 Ekonomiskt partistöd 2019

2. Regionfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2019 till 11:37 kronor per skattekrona (en skattekrona motsvarar 100 kronor).

3. Regionfullmäktige fastställer Taxa Kalmar läns trafik, att gälla från och med den 1 januari 2019, bilaga 7.

4. Regionfullmäktige fastställer Taxa Folktandvården, att gälla från den 15 januari 2019, bilaga 8.

Överläggning regionstyrelsen, 2018-10-31
Moderaternas och Kristdemokraternas föreslog bifall till deras förslag 1-10. Linda Fleetwood (V) föreslog bifall till Vänsterpartiets förslag 1-53. Sverigedemokraternas ledamöter föreslog bifall till Sverigedemokraternas förslag 1-36.
Regionstyrelsen avslog Moderaternas och Kristdemokraternas förslag 1-10. Regionstyrelsen avslog Vänsterpartiets förslag 2-16, 18-53. Regionstyrelsen avslog Sverigedemokraternas förslag 1-36

Reservationer
Mot beslutet reserverade sig Moderaternas, Kristdemokraternas, Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas ledamöter till förmån för egna förslag.

12. Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2018
Diarienummer 180159

Förslag till beslut
Regionfullmäktige lägger delårsrapporten för perioden 2018-01—08 till handlingarna.

13. Sammanträdesplan 2019
Diarienummer 180557

Förslag till beslut
1. Med ändring av tidigare beslut fastställer regionfullmäktige sammanträdesdagar för regionfullmäktige 2019 enligt följande:
31 januari, 27 mars, 4 juni, 25 september och den 3-4 december.

2. Regionfullmäktige beslutar i övrigt att vardera nämnd och beredning får besluta om sin sammanträdesplan med redovisat förslag som inriktning.

Ärendet behandlas på regionstyrelsens extra sammanträde den 29 november.

14. Regionsamverkan Sydsverige – reviderade stadgar och handlingsplan 2019
Diarienummer 180942

Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige godkänner för sin del stadgar för Regionsamverkan Sydsverige att gälla från 1 januari 2019.

2. Regionfullmäktige godkänner Regionsamverkan Sydsveriges handlingsplan 2019 med utblickar för 2020 och 2021 inklusive budget.

3. Regionfullmäktige utser Anders Henriksson (S) samt Malin Sjölander (M) till ledamöter i styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige samt xx (x) och xx (x) till ersättare i styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige.

4. Regionfullmäktige utser xx (x) till ledamot till årsmötena för Regionsamverkan Sydsverige.

5. Regionfullmäktige överlåter beslutanderätt i fråga om nomineringar till utskotten i Regionsamverkan Sydsverige till regionstyrelsen.

Ärendet behandlas på regionstyrelsens extra sammanträde den 29 november.

15. Verksamhetsövergång, mottagande av aktier, tillgångar i pensionsstiftelse m.m. i samband med upphörande av Regionförbundet i Kalmar län
Diarienummer 180967

Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige godkänner att Regionförbundet i Kalmar län

– överlämnar verksamhet gällande regional utvecklingsverksamhet till Region Kalmar län 1 januari 2019 till följd av att landstinget övertar det regionala utvecklingsansvaret och bildar Region Kalmar län från och med 1 januari 2019.

– överlåter pågående projekt med aktuellt saldo med regionförbundet som projektägare till respektive ny huvudman senast 31 december 2018.

– överlåter hela ansvaret för pensionsskuld och ansvarsförbindelse till Region Kalmar län, både avseende förtroendevalda och anställda från 1 januari 2019 samt att Region Kalmar län övertar Regionförbundets ansvar som pensionsmyndighet från och med den 1 januari 2019.

– överlåter Regionförbundets i Kalmar län tillgångar i SKL-pensionsstiftelse till Region Kalmar län. Äganderätten övergår 1 januari 2019.

– överlåter Regionförbundets i Kalmar län aktier för IT Plattform Småland & Öland AB, E22 AB och Industriellt Utvecklingscentrum, IUC Träcentrum i Nässjö AB till Landstinget i Kalmar län till bokfört värde senast 31 december 2018.

- överlåter inventarier, undantaget teknisk utrustning som datorer som finns på Småland-Blekinges-Hallands Europakontor i Bryssel till Landstinget i Kalmar län, utan kostnad senast 31 december 2018.

2. Regionfullmäktige beslutar att Region Kalmar län ska ansöka om medlemskap i Sweden China Trade Council.

Ärendet behandlas på regionstyrelsens extra sammanträde den 29 november.

16. Val av nio ledamöter samt ordförande och vice ordförande i regionfullmäktiges beredning för invånarfrågor för tiden 1 januari 2019 - 31 december 2022

17. Val av nio ledamöter samt ordförande och vice ordförande i regionfullmäktiges beredning för hållbarhet och folkhälsa för tiden 1 januari 2019 - 31 december 2022

18. Val av elva ledamöter och fem ersättare samt ordförande och vice ordföranden i regionfullmäktiges beredning för hälso- och sjukvård för tiden 1 januari 2019 - 31 december 2022

19. Val av sju ledamöter och sju ersättare samt ordförande och vice ordförande i Region Kalmar läns patientnämnd för tiden 1 januari 2019 - 31 december 2022

20. Val av elva ledamöter och fem ersättare samt ordförande och vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden för tiden 1 januari 2019 - 31 december 2022

21. Val av sju ledamöter och tre ersättare samt ordförande och vice ordförande i kollektivtrafiknämnden för tiden 1 januari 2019 - 31 december 2022

22. Val av tre ledamöter och tre ersättare i Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen för tiden 1 januari 2019 - 31 december 2022

23. Val av tre ledamöter och tre ersättare samt sammankallande i styrelsen för stiftelsen Kalmar läns museum för tiden 1 januari 2019 - 31 december 2022

24. Val av en revisor och en ersättare för att utföra granskning av stiftelsen Kalmar läns museums räkenskaper och förvaltning avseende 2019-2022

25. Val av fem ledamöter och fem ersättare samt sammankallande i styrelsen för Kalmar läns musikstiftelse för tiden 1 januari 2019 - 31 december 2022

26. Val av en lekmannarevisor och en ersättare för att utföra granskning av Kalmar läns musikstiftelses räkenskaper och förvaltning avseende 2019-2022

27. Val av ett ombud och en ersättare vid årsmöte med NTF-förbunden i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län för tiden 1 januari 2019 - 31 december 2022

28. Val av en ledamot och en ersättare i styrelsen för NTF-förbunden i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län för tiden 1 januari 2019 - 31 december 2022

29. Val av ett ombud och en ersättare att företräda regionen vid bolagsstämma för Kalmar Länstrafik AB för tiden 1 januari 2019 - 31 december 2022

30. Val av en lekmannarevisor och en ersättare för granskning av Kalmar Länstrafik AB:s räkenskaper och förvaltning för tiden från 2019 års ordinarie bolagsstämma till och med 2022 års ordinarie bolagsstämma

31. Val av ett ombud och en ersättare att företräda regionen vid bolagsstämma i Kalmar läns Beställningscentral AB för tiden 1 januari 2019 - 31 december 2022

32. Val av en lekmannarevisor och en ersättare för granskning av Kalmar läns Beställningscentral AB:s räkenskaper och förvaltning för tiden från 2019 års ordinarie bolagsstämma till och med 2022 års ordinarie bolagsstämma

33. Val av ett ombud och en ersättare att företräda regionen vid bolagsstämma för Almi Företagspartner Kalmar län AB för 2019

34. Nominering av fyra ledamöter till styrelsen för Almi Företagspartner Kalmar län AB för tiden från och med 2019 års ordinarie bolagsstämma till och med 2023 års ordinarie bolagsstämma

35. Val av en lekmannarevisor och en ersättare för granskning av Almi Företagspartner Kalmar län AB:s räkenskaper och förvaltning för tiden från och med 2019 års ordinarie bolagsstämma till och med 2020 års ordinarie bolagsstämma

36. Val av en styrelserepresentant och en ersättare i Regionalt riskkapitalbolag Almi för tiden 1 januari 2019 - 31 december 2022

37. Val av tre ledamöter och tre ersättare i styrelsen för Stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiskt sjuka i norra Kalmar län för tiden 1 januari 2019 - 31 december 2022

38. Val av en revisor och en ersättare för att utföra granskning av Stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiskt sjuka i norra Kalmar län räkenskaper och förvaltning avseende 2019

39. Val av två ledamöter och två ersättare i Övervakningsnämnden i Kalmar län för tiden 1 januari 2019 - 31 december 2022

40. Val av en ledamot i styrelsen för Familjen Danielssons stiftelse för kulturella ändamål i Kalmar för tiden 1 januari 2019 - 31 december 2022

41. Val av två fullmäktige och två ersättare i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) för tiden 1 januari 2019 - 31 december 2022

42. Val av ett ombud och en ersättare att företräda regionen vid bolagsstämma i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB (KLP) för tiden 1 januari 2019 - 31 december 2022

43. Val av en lekmannarevisor och en ersättare för granskning av Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB:s räkenskaper och förvaltning för tiden från och med 2019 års ordinarie bolagsstämma till och med 2023 års ordinarie bolagsstämma

44. Val av tre ledamöter och tre ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län för tiden 1 april 2019 – 31 mars 2023

45. Val av en revisor och en ersättare för att utföra granskning av Samordningsförbundet i Kalmar läns räkenskaper och förvaltning avseende 2019-2022

46. Val av en revisor för att utföra granskning av Stiftelsen Samfonden för patienter vid Länssjukhuset i Kalmar räkenskaper och förvaltning avseende 2019-2022

47. Nominering av fem ledamöter och fem ersättare i Länsstyrelsen i Kalmar läns Viltförvaltningsdelegation för tiden 1 januari 2019 - 31 december 2022

48. Val av två ledamöter och en ersättare i styrelsen för Euroregion Baltic för tiden 1 januari 2019 - 31 december 2022

49. Val av en representant i Euroregion Baltic Youth Board för tiden 1 januari 2019 - 31 december 2022

50. Val av en ledamot och en ersättare till fullmäktige för kommunalförbundet för Svenskt Ambulansflyg för tiden 1 januari 2019 - 31 december 2022

51. Anmälningsärenden