Regionstyrelsen 2018-11-29

Datum: 29 november 2019
Tid: 08.00
Plats: Brofästet

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Val av justerare samt tid för justering

3. Sammanträdesplan 2019
Diarienummer 180557

Förslag till beslut
1. Med ändring av tidigare beslut:
– Fastställer regionstyrelsen sammanträdesplan 2019 för regionstyrelsen samt regionstyrelsens arbetsutskott, personalutskott samt budgetberedning enligt redovisat förslag.

– Föreslår regionstyrelsen att regionfullmäktige fastställer sammanträdesdagar för regionfullmäktige 2019 enligt följande:
31 januari, 27 mars, 4 juni, 25 september och den 3-4 december.

2. Regionfullmäktige beslutar i övrigt att vardera nämnd och beredning får besluta om sin sammanträdesplan med redovisat förslag som inriktning.

 4. Regionsamverkan Sydsverige – reviderade stadgar och handlingsplan 2019
Diarienummer 180942

Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige godkänner för sin del stadgar för Regionsamverkan Sydsverige att gälla från 1 januari 2019.

2. Regionfullmäktige godkänner Regionsamverkan Sydsveriges handlingsplan 2019 med utblickar för 2020 och 2021 inklusive budget.

3. Regionfullmäktige utser Anders Henriksson (S) samt Malin Sjölander (M) till ledamöter i styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige samt xx (x) och xx (x) till ersättare i styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige.

4. Regionfullmäktige utser xx (x) till ledamot till årsmötena för Regionsamverkan Sydsverige.

5. Regionfullmäktige överlåter beslutanderätt i fråga om nomineringar till utskotten i Regionsamverkan Sydsverige till regionstyrelsen.

5. Konsekvenser av likvidering av Regionförbundet i Kalmar län, aktieöverlåtelse m.m.
Diarienummer 180967

Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner att Regionförbundet i Kalmar län

– överlämnar verksamhet gällande regional utvecklingsverksamhet till Region Kalmar län 1 januari 2019 till följd av att landstinget övertar det regionala utvecklingsansvaret och bildar Region Kalmar län från och med 1 januari 2019.

– överlåter pågående projekt med aktuellt saldo med regionförbundet som projektägare till respektive ny huvudman senast 31 december 2018.

– överlåter hela ansvaret för pensionsskuld och ansvarsförbindelse till Region Kalmar län, både avseende förtroendevalda och anställda från 1 januari 2019 samt att Region Kalmar län övertar Regionförbundets ansvar som pensionsmyndighet från och med den 1 januari 2019.

– överlåter Regionförbundets i Kalmar län tillgångar i SKL-pensionsstiftelse till Region Kalmar län. Äganderätten övergår 1 januari 2019.

– överlåter Regionförbundets i Kalmar län aktier för IT Plattform Småland & Öland AB, E22 AB och Industriellt Utvecklingscentrum, IUC Träcentrum i Nässjö AB till Landstinget i Kalmar län till bokfört värde senast 31 december 2018.

- överlåter inventarier, undantaget teknisk utrustning som datorer som finns på Småland-Blekinges-Hallands Europakontor i Bryssel till Landstinget i Kalmar län, utan kostnad senast 31 december 2018.

2. Regionfullmäktige beslutar att Region Kalmar län ska ansöka om medlemskap i Sweden China Trade Council.