Politisk organisation

Landstinget är demokratiskt styrt. Politikerna som styr landstinget representerar olika politiska partier och väljs vart fjärde år i allmänna val.

Fullmäktige - landstingets riksdag

Regionfullmäktige är landstingets högsta beslutande organ. I fullmäktige sitter 67 politiskt valda ledamöter som har det övergripande ansvaret för inriktningen av verksamheten och hur landstingets resurser ska fördelas.

Partiernas fördelning i regionfullmäktige – mandatfördelningen – utgår från valresultatet. Efter valet 2018 bildar Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna majoritet med 36 av de 67 mandaten i fullmäktige.

Den nuvarande oppositionen i fullmäktige består av Moderaterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet samt Sverigedemokraterna.

Mandatfördelningen styr hur många ledamöter ett parti har i en nämnd, beredning eller styrelse, liksom fördelningen av posterna som ordförande, förste och andre vice ordförande.

Läs mer om regionfullmäktige och mandatfördelningen

Delegationer och utskott

Delegationer och utskott tar initiativ till och väcker ärenden i landstingsfullmäktige, men fullmäktige kan också hänskjuta ärenden till dessa.

De tre sjukvårdsdelegationerna verkar inom områdena sjukhusvård och regionsjukvård, primärvård och folktandvård samt psykiatrivård.

Det finns också två politiska utskott: medborgarutskottet och folkhälsoutskottet.

Läs mer om de delegationer och utskott som lyder under landstingsfullmäktige:

»» Delegationer

»» Utskott

Kulturnämnden

Kulturnämnden tillträdde den 1 januari 2016, nämnden har ansvar för regional kulturverksamhet samt fördelning av regionala kulturanslag och fördelning av anslag till regionala organisationer för studieförbund, ungdomsorganisationer och idrott.

Läs mer om kulturnämnden

Patientnämnden

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans med uppgift att stödja och hjälpa enskilda patienter och fungerar som en förmedlande länk mellan patient och medarbetare i vården.

Läs mer om patientnämnden

Revision

Direkt under fullmäktige finns sju förtroendevalda revisorer som årligen granskar all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt.

Läs mer om landstingets revision

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen är en gemensam nämnd med representanter från Region Östergötland, Landstinget i Kalmar län och Region Jönköpings län.

Läs mer om Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Styrelsen - landstingets regering

Regionstyrelsen styr det löpande arbetet. I styrelsen sitter 15 politiker som sammanträder ett tiotal gånger per år. Regionstyrelsen ska verkställa fullmäktiges beslut och i övrigt ansvara för de uppdrag fullmäktige lämnat över till styrelsen. Styrelsens möten är öppna för allmänheten.

Regionstyrelsens arbetsutskott och budgetberedning med åtta, respektive femton styrelseledamöter regionråd respektive oppositionsråd, förbereder ärenden till styrelsen.

Läs mer om regionstyrelsen

Utskott

Under regionstyrelsen finns ett personalutskott.

Läs mer om personalutskottet.

Folkhögskolestyrelsen

Folkhögskolestyrelsen ansvarar för att vårda och utveckla landstingets fyra folkhögskolor; Gamleby, Högalid, Vimmerby och Öland.

Läs mer om folkhögskolestyrelsen

Trafikstyrelsen

Trafikstyrelsen ansvarar för frågor som rör kollektivtrafiken i Kalmar län.

Läs om trafikstyrelsen

Brukarråd

Landstinget har också ledamöter i brukarråden Kalmar läns råd för funktionshinder och landstingets pensionärsråd, som båda har till uppgift att vara forum för samverkan på läns- och regionnivå inom sina respektive verksamhetsområden.

Läs mer om Kalmar läns råd för funktionshinder respektive landstingets pensionärsråd.