Regionstyrelsen

Regionstyrelsen förbereder ärenden som ska behandlas i regionfullmäktige och är det styrande organet för det löpande arbetet.

I styrelsen sitter 15 politiker, utsedda av regionfullmäktige, i förhållande till mandatfördelningen efter valet 2018.

Regionstyrelsens sammansättning

Anders Henriksson (S) ordförande
Malin Sjölander (M) vice ordförande
Christer Jonsson (C) vice ordförande

Yvonne Hagberg (S), Angelica Katsanidou (S), Peter Wretlund (S), Peter Högberg (S), Christel Alvarsson (C), Pierre Edström (L), Lennart Hellström (M), Gudrun Brunegård (KD), Anders Andersson (KD), Linda Fleetwood (V), Martin Kirchberg (SD) och Bo Karlsson (SD).

Regionstyrelsen sammanträder ett tiotal gånger per år och beslutar i övergripande frågor som rör hälso- och sjukvård, tandvård samt folkhögskolorna.

Regionstyrelsen ska också verkställa fullmäktiges beslut och i övrigt ansvara för de uppdrag fullmäktige lämnat över till styrelsen.

Mötena är offentliga, vilket innebär att de som vill kan komma och lyssna.

Kopplat till regionstyrelsen är regionstyrelsens arbetsutskott och budgetberedning som förbereder ärenden till styrelsen.