Landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen förbereder ärenden som ska behandlas i landstingsfullmäktige och är det styrande organet för det löpande arbetet.

I styrelsen sitter 15 politiker, utsedda av landstingsfullmäktige, i förhållande till mandatfördelningen efter valet 2014.

Landstingsstyrelsens sammansättning

Anders Henriksson (S) ordförande
Christer Jonsson (C) förste vice ordförande
Jessica Rydell (MP), andre vice ordförande

Lena Segerberg (S), Yvonne Hagberg (S), Peter Högberg (S), Maria Ixcot Nilsson (S), Gunilla Johansson (S), Linda Fleetwood (V), Lennart Hellström (M), Malin Sjölander (M), Monica Ljungdahl (M), Gudrun Brunegård (KD), Pierre Edström (L) och Claus Zaar (SD).

Landstingsstyrelsen sammanträder ett tiotal gånger per år och beslutar i övergripande frågor som rör hälso- och sjukvård, tandvård samt folkhögskolorna.

Landstingsstyrelsen ska också verkställa fullmäktiges beslut och i övrigt ansvara för de uppdrag fullmäktige lämnat över till styrelsen.

Mötena är offentliga, vilket innebär att de som vill kan komma och lyssna.

Kopplat till landstingsstyrelsen är landstingsstyrelsens arbetsutskott och budgetberedning. Där åtta styrelseledamöter, landstingsråd respektive oppositionsråd, förbereder ärenden till styrelsen.